Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

An illustrative graphic with people around a screen with map

Rhagfyr 2022

HTW yn adnewyddu Memorandwn Cyd-dealltwriaeth gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Mae HTW wedi adnewyddu Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Mae’r ddau sefydliad wedi gweithio’n llwyddiannus mewn partneriaeth…
Darllen mwy

Rhagfyr 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir oedd yn cynnwys siaradwyr o bob…
Darllen mwy

Rhagfyr 2022

Cyhoeddi canllawiau ar driniaeth ar gyfer wlserau traed diabetig

Mae triniaeth ar gyfer pobl sydd ag wlserau traed oherwydd diabetes wedi cael ei argymell i’w defnyddio’n rheolaidd yng Nghymru…
Darllen mwy

Tachwedd 2022

Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at effaith cefnogi partneriaid yn GIG Cymru, mewn gofal cymdeithasol ac yn y diwydiant

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol, sy’n tynnu sylw at sut mae’n cyflymu’r gwaith o ddatblygu a…
Darllen mwy

Hydref 2022

Mae HTW ac AWTTC yn adnewyddu memorandwm cyd-ddealltwriaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTCC) wedi adnewyddu eu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gan addo parhau…
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Hydref 2022

Cyrff cenedlaethol i barhau i adeiladu ar lwyddiant cynghrair strategol Celtic Connections

Mae cynghrair strategol rhwng Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a'i chymheiriaid cenedlaethol yn yr Alban ac Iwerddon yn mynd i gael…
Darllen mwy

Hydref 2022

Cyhoeddi canllaw ar gau atodyn atrïaidd chwith y galon i drin oedolion sydd â ffibriliad atrïaidd

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar fath o lawdriniaeth ar y galon y gellir ei ddefnyddio i atal…
Darllen mwy

Hydref 2022

Cyhoeddi bwletin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy

Hydref 2022

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Peilot Archwiliad Mabwysiadu cyntaf

Mae effaith y canllawiau cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cael ei ddatgelu yn ei adroddiad archwilio…
Darllen mwy

Medi 2022

HTW i ddathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir arbennig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal digwyddiad rhithwir i ddathlu ein pen-blwydd yn bump oed ar 8 Rhagfyr.
Darllen mwy
An animation that shows six people from different backgrounds

Medi 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff asesu technoleg iechyd rhyngwladol i hybu cydweithio ar heriau a rennir

Bydd chwe chorff asesu technoleg iechyd (HTA) o dri chyfandir yn dod at ei gilydd i gydweithio ar amrywiaeth o…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Medi 2022

Mae Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addo adnewyddu eu cydweithrediad

Yn dilyn cydweithrediad dwy flynedd, mae’r sefydliadau wedi adnewyddu eu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth. Fel rhan o’r cytundeb diweddaraf, bydd HTW a…
Darllen mwy

Gorffennaf 2022

Canllawiau wedi’u cyhoeddi – Biopsi laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar fiopsi laryngaidd ar gyfer pobl yr amheuir bod ganddynt ganser y pen…
Darllen mwy

Gorffennaf 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy

Gorffennaf 2022

Lansio apêl am atebion digidol i ddatrys heriau iechyd a gofal yng Nghymru

Rydym wedi dechrau chwilio am atebion digidol i’r heriau mwyaf sy’n wynebu sectorau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru heddiw. Mae…
Darllen mwy

Mehefin 2022

HTW wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR)

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR) fel mater o drefn, i drin…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Mai 2022

Darllenwch ein hadroddiad Effaith 2021

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Effaith diweddaraf, sy’n crynhoi ei gyflawniadau fel sefydliad asesu technoleg iechyd cenedlaethol yn 2021.
Darllen mwy

Mai 2022

HTW Canllawiau – laryngosgopi fideo (VL)

Nid yw defnyddio laryngosgopi fideo (VL) yn rheolaidd ar gyfer pobl sydd angen cael tiwb anadlu cyn iddynt gyrraedd yr…
Darllen mwy

Mai 2022

Mae HTW yn cyhoeddi canllawiau ar EMBS

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell y dylai byrddau iechyd ledled Cymru fabwysiadu systemau rheoli gwaed electronig…
Darllen mwy

Mai 2022

Rydym yn hysbysebu am swyddi!

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd i ymuno â'n tîm yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), sy’n…
Darllen mwy

Mai 2022

Radiotherapi sydd yn gallu haneru’r amser y mae cleifion â chanser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth yn cael ei argymell i’w ddefnyddio yng Nghymru

Mae math o radiotherapi a allai haneru’r amser y mae cleifion canser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth…
Darllen mwy

Ebrill 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy

Ebrill 2022

Recordiad o’r digwyddiad Datrysiadau Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru nawr ar gael

Mae recordiad o'r digwyddiad Datrysiadau Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru bellach ar gael i'w weld drwy…
Darllen mwy

Ebrill 2022

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2021 Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2021, sy’n disgrifio’r gwaith rydym wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Chwefror 2022

Pecyn cymorth micro-gostio i fynd i’r afael â’r heriau o gyflwyno therapïau celloedd a genynnau i gleifion y GIG

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi helpu i fynd i’r afael â’r her o gyflwyno therapïau celloedd a genynnau cost uchel…
Darllen mwy

Chwefror 2022

Digwyddiad i’w archwilio datrysiadau digidol argyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Rydym yn ymuno â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru, i gynnal…
Darllen mwy

Chwefror 2022

Y canllaw a gyhoeddwyd: Ysgogiad magnetig trawsgreuanol i drin pobl ag iselder mawr sy’n gwrthsefyll triniaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio symbyliad magnetig trawsgreuanol ailadroddus (rTMS) i drin iselder mawr sy’n gallu…
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ionawr 2022

HTW yn cwblhau astudiaeth ar y risg o drosglwyddo Covid-19 gan bobl wedi’u brechu

Mae adolygiad cyflym gan ymchwilwyr HTW sy’n archwilio’r risg o drosglwyddo Covid-19 o bobl wedi’u brechu yn erbyn y feirws…
Darllen mwy

Ionawr 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio chwiliad am syniadau a allai drawsnewid gofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi dechrau chwiliad am dechnoleg sydd â’r potensial i drawsnewid sector gofal cymdeithasol Cymru. Mae…
Darllen mwy

Ionawr 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Ionawr 2022

Mae Technoleg Iechyd Cymru cynllun gweithredu ar ofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Gweithredu, sy’n nodi sut i addasu ei brosesau ar gyfer y sector gofal cymdeithasol.
Darllen mwy

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.