Rhan allweddol o’n gwaith yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yw arfarnu technolegau iechyd a gofal cymdeithasol  nad ydynt yn feddyginiaethau a modelau o ofal a chymorth; mae hyn yn cael ei adnabod hefyd fel asesu technolegau iechyd (HTA). Rydym yn ymchwilio ac yn gwerthuso’r dystiolaeth glinigol a chost-effeithiol orau sydd ar gael am dechnoleg iechyd neu ofal cymdeithasol. Ar sail y dystiolaeth hon, rydym yn cyhoeddi canllawiau ynghylch a ddylid mabwysiadu’r dechnoleg iechyd neu ofal cymdeithasol i’w defnyddio yng Nghymru.

Awgrymu pwnc

 Rydym yn mynd ati’n weithgar i chwilio am awgrymiadau am bynciau gan y GIG a gan weithwyr proffesiynol neu ddarparwyr gofal cymdeithasol, ond gall unrhyw un awgrymu pwnc technoleg iechyd i ni ei ystyried drwy ein ffurflen cynnig pwnc ar-lein. Ewch i’n tudalen adroddiadau a chanllawiau i weld enghreifftiau o bynciau blaenorol rydym wedi eu derbyn.

Os nad yw’r pwnc a awgrymir yn berthnasol i’w arfarnu, byddwn yn cyfeirio’r person a gyflwynodd y ffurflen (y sawl a gynigiodd y pwnc) at sefydliadau priodol, a fydd yn gallu cefnogi neu ddatblygu eu pwnc, drwy ein Grŵp Cyfeirio.

Archwilio pwnc

Os bydd pwnc a awgrymir o fewn ein cylch gwaith, wedyn, byddwn yn ystyried a oes digon o dystiolaeth ar gael i’w arfarnu, ac ydy’r pwnc yn bodloni ein meini prawf ar gyfer arfarnu. Mae’r ystyriaethau hyn yn cael eu hamlinellu mewn Adroddiad Archwilio Pwnc. Mae’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i Grŵp Asesu Technoleg Iechyd Cymru, ac mae’r cynigydd pwnc yn cael ei wahodd i gyflwyno’r pwnc. Os bydd y grŵp asesu’n penderfynu bod y pwnc yn briodol ac yn bodloni ein meini prawf dethol, mae’r pwnc yn cael ei ychwanegu at raglen waith arfarnu Technoleg Iechyd Cymru.

Mae’r holl Archwiliadau Pwnc yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan, o dan Adroddiadau a Chanllawiau, ac yn amlinellu’r rhesymau dros dderbyn neu wrthod pwnc ar gyfer rhaglen waith HTW.

Asesu’r dystiolaeth

Rydym yn cydweithio gyda’r cynigydd pwnc a gydag arbenigwyr i ddatblygu protocol ar gyfer y pwnc. Mae’r protocol yn cwmpasu’r hyn y gwyddwn am y pwnc hyd yn hyn, y cwestiwn asesu technoleg rydym eisiau ei ateb, a’r meini prawf ar gyfer dethol astudiaethau i’w cynnwys yn yr arfarniad.

Drwy ddefnyddio’r protocol, rydym yn cwblhau adolygiad cyflym (ac unrhyw ymchwiliadau eraill sydd eu hangen) o’r dystiolaeth sydd ar gael. Rydym yn asesu’r dystiolaeth ac yn drafftio Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth (EAR). Mae’r fersiwn EAR ddrafft yn cael ei hadolygu gan arbenigwyr a gan Grŵp Asesu Technoleg Iechyd Cymru cyn i’r fersiwn derfynol gael ei llunio.

Datblygu’r canllawiau

Mae Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru yn arfarnu’r dystiolaeth yn yr EAR, ac yn gwneud yn siŵr bod y goblygiadau i’r GIG ac i’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi cael eu hystyried yn briodol. Mae’r panel yn cynnwys uwch-gynrychiolwyr o bob bwrdd iechyd lleol a phartneriaid o’r sector gofal cymdeithasol, sydd ag awdurdod wedi’i ddirprwyo i gyhoeddi Canllawiau Technoleg Iechyd Cymru. Mae’r canllawiau yn crynhoi’r dystiolaeth allweddol a’r goblygiadau i’r dechnoleg iechyd a gofal cymdeithasol neu’r model o ofal a chymorth yng Nghymru.

Lledaenu i’r cyhoedd

Ar ôl ei gwblhau, bydd yr EAR a’r canllawiau yn cael eu cyhoeddi ar wefan HTW a’u hanfon at randdeiliaid allweddol sy’n gweithio o fewn y GIG a’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru. Rydym yn rhannu ein cyhoeddiadau drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n cylchlythyrau chwarterol hefyd.

Statws canllawiau HTW

Nid yw ein canllawiau’n orfodol, ond mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod ein canllawiau’n cael eu mabwysiadu. Statws canllawiau HTW yw ‘mabwysiadu neu gyfiawnhau’. Disgwylir i bob bwrdd iechyd lleol ac eraill adrodd ar sut maen nhw wedi ystyried ein harfarniad a’n canllawiau. Os ydynt wedi dewis peidio â mabwysiadu canllawiau HTW, gofynnir iddynt amlinellu eu rhesymeg a chyfiawnhau eu penderfyniad. Byddwn yn monitro’r broses o fabwysiadu canllawiau ar dechnolegau iechyd a gofal cymdeithasol nad ydynt yn feddyginiaethau yn rheolaidd. Mae hyn yn cynnwys canllawiau ac arweiniad HTW gan sefydliadau eraill, fel NICE.