Mae Grŵp Asesu Technoleg Iechyd Cymru yn sicrhau ansawdd ein gwaith a phrosesau Technoleg Iechyd Cymru. Mae’r grŵp yn goruchwylio’r gwaith o gynhyrchu’r Adroddiadau Arfarnu Tystiolaeth (EAR), ac yn ystyried mewnbwn arbenigol annibynnol. Mae’r aelodau presennol wedi’u rhestru isod.

A portrait of staff and/or a member

Dr Susan Myles
Cadeirydd y Grŵp Asesu

Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru

Biographyof Dr Susan Myles
Cadeirydd y Grŵp Asesu
Close Biography of Dr Susan Myles
Cadeirydd y Grŵp Asesu
Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).

Bernie Sewell

Uwch Ddarlithydd mewn Economeg Iechyd yng Nghanolfan Economeg Iechyd Abertawe, Prifysgol Abertawe

Biographyof Bernie Sewell
Close Biography of Bernie Sewell Mae Bernie yn uwch economegydd iechyd ac arweinydd asesu technoleg iechyd yng Nghanolfan Economeg Iechyd Abertawe ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae hi’n gyd-ymgeisydd ac yn arweinydd cyfathrebu ac ymgysylltu yn nhîm Rheoli Economeg ac Iechyd Gofal Cymru. Mae hi wedi arwain amrywiaeth o werthusiadau economaidd iechyd yn ymwneud ag ymyriadau, triniaethau a gwasanaethau newydd, gan gynnwys gwerthusiadau yn y byd go iawn yn seiliedig ar ddata, gwerthusiadau seiliedig ar fodel, canllawiau NICE a dadansoddiadau cost-effeithiolrwydd, ochr yn ochr â hap-dreialon rheoledig mawr, ar hyn o bryd yn enwedig, ym meysydd canser, atal a COVID-19.
A portrait of staff and/or a member

Diane Seddon

Darllenydd mewn Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Bangor

Biographyof Diane Seddon
Close Biography of Diane Seddon Mae Diane wedi arwain y gwaith o ddatblygu rhaglen ymchwil gofal cymdeithasol lwyddiannus, sy'n denu grantiau ymchwil gwerth dros £7 miliwn. Mae ganddi enw da am gwblhau ymchwil sy'n berthnasol i bolisïau sy'n cael effaith, sy’n cynnwys cwblhau adolygiadau gweithredu polisïau cenedlaethol fel y Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae Diane yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu a darparu System Cymorth ar Seilwaith Ymchwil Llywodraeth Cymru, ac mae'n arwain mentrau i integreiddio ymchwil, polisïau ac arferion yn well.

Dr Eleanor Johnson

Uwch Arweinydd Ymchwil, Gofal Cymdeithasol Cymru

Biographyof Dr Eleanor Johnson
Close Biography of Dr Eleanor Johnson Mae Eleanor yn gyn-weithiwr gofal ac ymchwilydd gofal cymdeithasol, sy'n angerddol am ymarfer gofal cymdeithasol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Yn ei rôl bresennol fel Uwch Arweinydd Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru, mae Eleanor yn goruchwylio’r gwaith o greu a chyfathrebu crynodebau tystiolaeth a chynnwys pwnc ar gyfer gwefan The Insight Collective. Mae hyn yn rhoi'r dystiolaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen ar weithwyr gofal cymdeithasol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru."

Emma Hughes

Cynghorydd Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd

Biographyof Emma Hughes
Close Biography of Emma Hughes Mae Emma yn strategydd polisi deinamig gyda chefndir llwyddiannus, yn datblygu newid ar lefel leol a chenedlaethol. Mae ganddi brofiad o weithio gyda'r sectorau preifat, cyhoeddus a thrydydd sector, ac mae hi’n chwarae rôl weithredol yn agenda materion cyhoeddus y llywodraeth ac mewn llunio polisi iechyd a gofal cymdeithasol. Emma yw'r Rheolwr Polisi ac Ymgysylltu ar gyfer yr elusen, Genetic Alliance UK. Mae hi wedi bod yn gweithio dros y chwe blynedd diwethaf i helpu i wella systemau a phrosesau i gleifion sydd â chlefydau anghyffredin i gael mynediad i feddyginiaethau, technolegau a gwasanaethau arbenigol amddifad a thra amddifad.

Ian Rees

Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol, Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot

Biographyof Ian Rees
Close Biography of Ian Rees Mae Ian Rees yn Weithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol gyda Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot, gyda dros 40 mlynedd o brofiad o weithio ym maes Camddefnyddio Sylweddau a Gwasanaethau Plant. gwasanaethau, mae hefyd yn cadeirio'r Gweithgor Sipsiwn-Teithwyr lleol. Yn ei swydd bresennol mae'n gyfrifol am Symud Gwybodaeth, gan ddod o hyd i gysylltiadau creadigol rhwng anghenion y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r byd academaidd.
James Evans

Dr James Evans

Swyddog Ymchwil a Datblygu, Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol (SMTL)

Biographyof Dr James Evans
Close Biography of Dr James Evans Mae James yn gweithio fel Swyddog Ymchwil a Datblygu yn y Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol. Mae ei waith yn canolbwyntio ar gynnal adolygiadau o dystiolaeth ar gyfer y Bwrdd Caffael ar Sail Tystiolaeth. Yn flaenorol, bu James yn gweithio yn Cedar, canolfan ymchwil technoleg gofal iechyd, lle roedd ei waith yn cael ei fwydo i Raglen Gwerthuso Technolegau Meddygol Cenedlaethol a’r Cynllun Rhagoriaeth Gofal Iechyd (NICE) ac i’r Rhaglen Weithdrefnau Ymyraethol. Mae gan James BSc (Anrh) mewn Microbioleg a PhD mewn Microbioleg (Prifysgol Caerdydd).
HTW Placeholder

Jennifer Hilgart

Golygydd Sicrhau Ansawdd, Cochrane

Biographyof Jennifer Hilgart
Close Biography of Jennifer Hilgart Ar hyn o bryd mae Jen yn gweithio i Cochrane fel Golygydd Sicrwydd Ansawdd, yn asesu ansawdd methodolegol adolygiadau systematig a phrotocolau adolygu. Cyn hyn, bu’n gweithio mewn synthesis tystiolaeth yn Asiantaeth yr UD ar gyfer Ymchwil ac Ansawdd Gofal Iechyd (AHRQ) ac ar gyfer datblygu canllawiau NICE. Mae Jen hefyd wedi gweithio yn y byd academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd ac Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru ym Mhrifysgol De Cymru.
HTW Placeholder

Athro John Staffurth

Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

HTW Placeholder

Dr Julia Platts

Ymgynghorydd Diabetes a Meddygaeth, BIP Caerdydd a'r Fro

Mark Briggs

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arloesi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro & Llysgennad Mabwysiadu Meddygaeth Fanwl, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Biographyof Mark Briggs
Close Biography of Mark Briggs Mark yw Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arloesi Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, a Llysgennad Meddygaeth Fanwl Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Cyn hyn, bu'n Gyd-Gyfarwyddwr Canolfan Triniaeth Uwch Therapi Canolbarth Lloegr a Chymru, Arweinydd Rhaglen Therapïau Uwch Cymru, Pennaeth Therapi Cell a Genynnau ar gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru a Phennaeth Strategaeth ar gyfer Ymchwil, Datblygu ac Arloesi Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Cyn hynny, treuliodd Mark fwy nag 20 mlynedd yn gweithio ym maes ymchwil a datblygu yn y diwydiant Gwyddorau Bywyd masnachol.
A portrait of staff and/or a member

Athro Peter Groves

Cardiolegydd Ymyraethol Ymgynghorol, Cadeirydd, Technoleg Iechyd Cymru

Biographyof Athro Peter Groves
Close Biography of Athro Peter Groves Mae Peter yn Gardiolegydd Ymyraethol Ymgynghorol yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Cynghori Arbenigol Dyfeisiau MHRA a Phwyllgor Cynghori ar Dechnolegau Meddygol NICE, ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn rheoleiddio ac mewn asesu technoleg iechyd o ran dyfeisiau meddygol arloesol yng nghyd-destun GIG y DU. Mae Peter wedi ymrwymo i addysgu ac ymchwil, ac mae wedi cyhoeddi'n eang ar y sail wyddonol ar gyfer datblygu a defnyddio technoleg feddygol.
A portrait of staff and/or a member

Dr Rachel Gemine

Cyfarwyddwr Cynorthwyol neu Tystiolaeth, Gwerthusiad ac Effeithiolrwydd, Cyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru

Biographyof Dr Rachel Gemine
Close Biography of Dr Rachel Gemine Mae Dr Rachel Gemine yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Tystiolaeth, Gwerthuso ac Effeithiolrwydd yng Nghyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru; yn Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn Olygydd Cyswllt yn BMJ Leader. Mae gan Rachel dros 15 mlynedd o brofiad o weithio ym maes ymchwil ac arloesi, ac mae hi wedi cydweithio ar geisiadau gwerth dros £20 miliwn. Mae Rachel yn brofiadol mewn ymchwil ansoddol a meintiol, llwybrau arloesi, a defnyddio data mewn ymchwil ac arloesi. Mae gan Rachel ddiddordeb hefyd mewn arweinyddiaeth a rheolaeth.
A portrait of staff and/or a member

Dr Rhys Morris

Cyfarwyddwr, Cedar Evaluation Centre

Biographyof Dr Rhys Morris
Close Biography of Dr Rhys Morris Mae Rhys wedi bod yn Gyfarwyddwr Cedar, y Ganolfan Ymchwil Technoleg Gofal Iechyd, ers mis Awst 2020. Mae'n Wyddonydd Clinigol Ymgynghorol mewn Ffiseg Feddygol a Pheirianneg Glinigol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ac mae ganddo hen brofiad o weithio gyda'r diwydiant Dyfeisiau Meddygol ym maes ymchwil a datblygu technegau diagnostig a therapiwtig fasgwlaidd. Mae Rhys yn arbenigo mewn atal DVT mecanyddol, ac mae'n cydlynu addysgu Ffiseg Feddygol ar lefel israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.
A portrait of staff and/or a member

Ruth Lewis

Uwch Ddarlithydd, Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol Gogledd Cymru (NWCPCR), Prifysgol Bangor

Biographyof Ruth Lewis
Close Biography of Ruth Lewis Mae Ruth yn uwch ddarlithydd yng Nghanolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol Gogledd Cymru (NWCPCR), Prifysgol Bangor. Mae hi hefyd yn aelod o Ganolfan PRIME Cymru (Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Brys Cymru) a Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru. Mae gan Ruth dros 20 mlynedd o brofiad o weithio fel methodolegydd adolygu systematig. Mae hi wedi gweithio ar amrywiaeth o fathau o adolygiadau sy'n cynnwys ystod eang o arwyddion therapiwtig ac ymyriadau ar gyfer arfarniadau technoleg a chanllawiau clinigol. Cyn ei gyrfa ymchwil, bu'n gweithio yn y GIG fel gweithiwr proffesiynol perthynol i iechyd ac ym maes archwilio clinigol. Mae ganddi PhD mewn economeg Iechyd.

Sarah Peddle

Partner Cyhoeddus

Biographyof Sarah Peddle
Close Biography of Sarah Peddle Ymunodd Sarah â'r Rhwydwaith Cynnwys Pobl (IPN) –y gymuned cynnwys y cyhoedd erbyn hyn – ym mis Mai 2017. Mae hi hefyd yn aelod o'r Bwrdd Cyflawni Cynnwys y Cyhoedd, grŵp PRIME SUPER ac yn aelod o SAIL (Consumer Panel for Data Linkage). Yn fwy diweddar, penodwyd Sarah yn Bartner Ymchwil Thema gyda Chanolfan Ymchwil Canser Cymru. Mae Sarah yn gwbl ymrwymedig i gefnogi cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil, ac yn edrych ymlaen at gyfrannu at waith HTW.

I ddysgu mwy am bwrpas y grŵp, ewch i Gylch Gorchwyl Grŵp Asesu Technoleg Iechyd Cymru.