Mae’r grŵp hwn yn gweithredu fel ‘ drws ffrynt ‘ i ddatblygwyr technolegau iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn eu cyfeirio at sefydliadau ar draws Cymru sydd yn gallu cefnogi’r gwaith o ddatblygu, mabwysiadu ac optimeiddio’r defnydd o dechnolegau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r aelodau presennol wedi’u rhestru isod.

HTW Placeholder

Michael Bowdery

Pennaeth Rhaglenni, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

X
HTW Placeholder

Elin Brock

Pennaeth Ymchwil, Arloesi a Gwella, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

X

Siôn Charles

Pennaeth Strategaeth a Chynllunio Gwasanaethau, Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH)

Bywgraffiad >
X Siôn yw Pennaeth Strategaeth a Chynllunio Gwasanaeth ARCH. Mae cefndir Siôn ym maes y GIG mewn cefnogi arloesedd, arweinyddiaeth a datblygu sefydliadol, a rheoli rhaglenni a phrosiectau. Mae ei rolau wedi cynnwys gweithio fel Dirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer Arweinyddiaeth a Datblygu Sefydliadol gyda NLIAH, fel Cyfarwyddwr Prosiect gyda Remploy, ac fel Dirprwy Gyfarwyddwr gyda phrif Felin Drafod Gofal Iechyd Cymru – Comisiwn Bevan. Mae wedi cyflawni prosiectau mawr yn y DVLA hefyd, ac wedi gweithio gyda'r Arolygiaeth Gynllunio, ac mewn cynhyrchu rhaglenni teledu a ffilm ar sail llawrydd. Mae Siôn yn mwynhau gwneud synnwyr o anhrefn, a chynnig dulliau a safbwyntiau newydd i ddatrys hen heriau a newid gofynion cyflenwi cymhleth yn weithredoedd syml.

Lynda Jones

Rheolwr Prosiect, Canolfan Ragoriath SBRI

Bywgraffiad >
X Mae Lynda wedi gweithio ym maes Rheoli Prosiectau yn y GIG ers dros 15 mlynedd, ac mae ganddi hanes o gyflawni prosiectau'n llwyddiannus. Ar hyn o bryd, Lynda yw Rheolwr y Ganolfan SBRI, rôl gyffrous ble mae hi’n gweithio ar draws sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru i nodi heriau iechyd ac i gydweithio â diwydiant i ddatrys yr heriau hyn drwy ddatblygu datblygiadau arloesol.

Dr Rhys Morris

Cyfarwyddwr, Cedar Evaluation Centre

Bywgraffiad >
X Mae Rhys wedi bod yn Gyfarwyddwr Cedar, y Ganolfan Ymchwil Technoleg Gofal Iechyd, ers mis Awst 2020. Mae'n Wyddonydd Clinigol Ymgynghorol mewn Ffiseg Feddygol a Pheirianneg Glinigol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ac mae ganddo hen brofiad o weithio gyda'r diwydiant Dyfeisiau Meddygol ym maes ymchwil a datblygu technegau diagnostig a therapiwtig fasgwlaidd. Mae Rhys yn arbenigo mewn atal DVT mecanyddol, ac mae'n cydlynu addysgu Ffiseg Feddygol ar lefel israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.
Susan Myles

Dr Susan Myles

Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).
A portrait of staff and/or a member

Abi Phillips

Pennaeth Arloesi, Llywodraeth Cymru

Bywgraffiad >
X Mae ABI wedi gweithio yn Llywodraeth Cymru am 15 mlynedd, ac wedi cynnal amrywiaeth o rolau polisi a chyflawni sy’n canolbwyntio ar arloesi a datblygu, ac ar weithredu technolegau newydd. Mae ganddi radd BSc mewn astudiaethau busnes, MSc mewn Polisi Iechyd, ac mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o raglenni gan gynnwys SMART Cymru a’r rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg. Ar hyn o bryd, mae hi’n Bennaeth Polisi Integredig, sef rôl drawsbynciol i wella’r broses o lunio a chyflawni polisïau ar draws Llywodraeth Cymru.

Andrew Smallwood

Cyfarwyddwr Caffael Cynorthwyol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Andy wedi gweithio ym maes rheoli caffael ers dros 25 mlynedd. Ar ôl gweithio mewn rolau cenedlaethol yn GIG Lloegr, mae Andy wedi treulio'r 10 mlynedd diwethaf yn gweithio ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru fel Pennaeth Cyrchu ac yn fwy diweddar, fel Cyfarwyddwr Caffael Cynorthwyol. Mae Andy’n gredwr cryf mewn caffael seiliedig ar dystiolaeth, ac ef yw sylfaenydd y Panel Gwerthuso Data Orthopedeg. Mae hefyd yn aelod cyfetholedig o Gyd-bwyllgor Llywio'r Gofrestrfa Genedlaethol.

Dr James Evans

Swyddog Ymchwil a Datblygu, Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol (SMTL)

Bywgraffiad >
X Mae James yn gweithio fel Swyddog Ymchwil a Datblygu yn y Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol. Mae ei waith yn canolbwyntio ar gynnal adolygiadau o dystiolaeth ar gyfer y Bwrdd Caffael ar Sail Tystiolaeth. Yn flaenorol, bu James yn gweithio yn Cedar, canolfan ymchwil technoleg gofal iechyd, lle roedd ei waith yn cael ei fwydo i Raglen Gwerthuso Technolegau Meddygol Cenedlaethol a’r Cynllun Rhagoriaeth Gofal Iechyd (NICE) ac i’r Rhaglen Weithdrefnau Ymyraethol. Mae gan James BSc (Anrh) mewn Microbioleg a PhD mewn Microbioleg (Prifysgol Caerdydd).

Delyth James

Arweinydd y Rhaglen, DHEW

Bywgraffiad >
X Mae Delyth James yn gyfrifol am ddarparu Ecosystem Iechyd Digidol Cymru sy'n dwyn ynghyd diwydiant, clinigwyr, llunwyr polisi, academyddion, arloeswyr a chyllidwyr i gyflymu'r broses o fabwysiadu technoleg gofal iechyd digidol ar draws Cymru.
HTW Placeholder

Rachel Powell

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwybodaeth, Gofal Iechyd Digidol Cymru

X

Debbie Laubach

Rheolwr Gweithrediadau, MediWales

Bywgraffiad >
X Mae Debbie’n goruchwylio'r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau yn MediWales, ac yn ymgysylltu'n aml ag aelodau. Mae hi’n creu ac yn hwyluso perthnasoedd ar draws y sector, ac yn helpu i gydweithio a deall anghenion y gymuned gwyddor bywyd.

Rachel Gemine

Uwch Ymchwilydd Datblygu, TriTech Institute, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bywgraffiad >
X Dr Rachel Gemine, Ymchwil a Datblygu a Sefydliad TriTech ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn arwain ar geisiadau grant a rheoli ymchwil a gwerthuso. Mae hi wedi cydweithio neu arwain ar geisiadau gwerth dros £2miliwn, ac wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Gwobr Rhagoriaeth Ymchwil MediWales. Mae Rachel yn brofiadol mewn dulliau ansoddol a meintiol, dylunio treialon, rheoli astudiaethau a chynnwys cleifion.

Aimee Twinberrow

Arweinydd y Prosiect, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Aimee yn arweinydd prosiect yn nhîm Digidol ac AI yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno systemau a chynnyrch newydd i Gymru i gefnogi Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Cyn y rôl hon, roedd Aimee yn rheolwr o fewn y gwasanaethau cymdeithasol, yn cefnogi ystod eang o wasanaethau cymunedol fel gofal cartref, technoleg gynorthwyol ac ail-alluogi. Mae Aimee yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig, ac mae hi wedi bod yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol am 13 mlynedd.
HTW Placeholder

Tom Howson

Arweinydd Arloesi, Comisiwn Bevan

X
HTW Placeholder

Cheryl Moore

X
HTW Placeholder

Adele Cahill

Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth

X

Mohid Khan

Gastroenterolegydd Ymgynghorol, Gwybodegydd Clinigol, Arweinydd Clinigol Gwasanaeth Canser Niwroendocrin Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bywgraffiad >
X Mae Mohid yn gweithio fel Gastroenterolegydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae wedi arwain y gwaith o drawsnewid y Gwasanaeth Canser Niwroendocrin yn Ne Cymru drwy ddull seiliedig ar Werth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau a phrofiad a adroddir gan gleifion, gan gyflawni statws Canolfan Ragoriaeth Ewropeaidd. Mae wedi bod yn gweithio mewn rolau arweiniol mewn amrywiaeth o brosiectau gofal iechyd digidol, arloesi ac ymchwil clinigol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Helen Northmore

Pennaeth Cenedlaethol Datblygu Busnes ac Ymgysylltu â Diwydiant, Technology Enabled Care Cymru.

Bywgraffiad >
X Helen yw Pennaeth Cenedlaethol Datblygu Busnes ac Ymgysylltu â Diwydiant, Technology Enabled Care Cymru, sy'n arwain yr elfennau datblygu ac ymgysylltu ar gyfer y rhaglen, ac sy'n cefnogi trawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru drwy roi technoleg newydd ar waith. Cyn hynny, bu Helen yn gweithio yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel Pennaeth Digidol a Deallusrwydd Artiffisial gan gysylltu'r GIG, gofal cymdeithasol a’r byd diwydiant i ddatblygu, profi a gweithredu technolegau newydd. Mae gan Helen ugain mlynedd o brofiad yn y meysydd datblygu busnes, eiriol, partneriaethau masnachol, ymgysylltu â rhanddeiliaid, datblygu polisi a chyswllt â'r cyfryngau.