Mae’r grŵp hwn yn gweithredu fel ‘ drws ffrynt ‘ i ddatblygwyr technolegau iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn eu cyfeirio at sefydliadau ar draws Cymru sydd yn gallu cefnogi’r gwaith o ddatblygu, mabwysiadu ac optimeiddio’r defnydd o dechnolegau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r aelodau presennol wedi’u rhestru isod.

HTW Placeholder

Michael Bowdery

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

X
HTW Placeholder

Elin Brock

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

X
HTW Placeholder

Siôn Charles

Dirprwy Gyfarwyddwr, Comisiwn Bevan

Bywgraffiad >
X Siôn Charles yw Dirprwy Gyfarwyddwr melin drafod iechyd a gofal blaenllaw Cymru, Comisiwn Bevan ac Academi Bevan. Mae'n arwain rhaglenni Arloeswyr Bevan ac yn ymwneud â datblygu busnes a pholisi, a digwyddiadau’r Comisiwn. Mae cefndir Siôn ym maes datblygu sefydliadol a rheoli prosiectau. Fel Dirprwy Gyfarwyddwr Arweinyddiaeth a Datblygu Sefydliadol yn yr Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd, arweiniodd y prosiect Wellbeing through Work ar y cyd â Remploy, a chyflwyno prosiectau TG mawr yn y DVLA.
HTW Placeholder

Lynda Jones

Rheolwr Prosiect, Canolfan Ragoriath SBRI

Bywgraffiad >
X Mae Lynda wedi gweithio ym maes Rheoli Prosiectau yn y GIG ers dros 15 mlynedd, ac mae ganddi hanes o gyflawni prosiectau'n llwyddiannus. Ar hyn o bryd, Lynda yw Rheolwr y Ganolfan SBRI, rôl gyffrous ble mae hi’n gweithio ar draws sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru i nodi heriau iechyd ac i gydweithio â diwydiant i ddatrys yr heriau hyn drwy ddatblygu datblygiadau arloesol.

Dr Rhys Morris

Cyfarwyddwr, Cedar Evaluation Centre

Bywgraffiad >
X Mae Rhys wedi bod yn Gyfarwyddwr Cedar, y Ganolfan Ymchwil Technoleg Gofal Iechyd, ers mis Awst 2020. Mae'n Wyddonydd Clinigol Ymgynghorol mewn Ffiseg Feddygol a Pheirianneg Glinigol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ac mae ganddo hen brofiad o weithio gyda'r diwydiant Dyfeisiau Meddygol ym maes ymchwil a datblygu technegau diagnostig a therapiwtig fasgwlaidd. Mae Rhys yn arbenigo mewn atal DVT mecanyddol, ac mae'n cydlynu addysgu Ffiseg Feddygol ar lefel israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.
Susan Myles

Dr Susan Myles

Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).
A portrait of staff and/or a member

Abi Phillips

Llywodraeth Cymru

Bywgraffiad >
X Mae ABI wedi gweithio yn Llywodraeth Cymru am 15 mlynedd, ac wedi cynnal amrywiaeth o rolau polisi a chyflawni sy’n canolbwyntio ar arloesi a datblygu, ac ar weithredu technolegau newydd. Mae ganddi radd BSc mewn astudiaethau busnes, MSc mewn Polisi Iechyd, ac mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o raglenni gan gynnwys SMART Cymru a’r rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg. Ar hyn o bryd, mae hi’n Bennaeth Polisi Integredig, sef rôl drawsbynciol i wella’r broses o lunio a chyflawni polisïau ar draws Llywodraeth Cymru.
HTW Placeholder

Andrew Smallwood

Pennaeth Cyrchu – Meddygol a Chlinigol, GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau

X

Dr James Evans

Swyddog Ymchwil a Datblygu, Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol (SMTL)

Bywgraffiad >
X Mae James yn gweithio fel Swyddog Ymchwil a Datblygu yn y Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol. Mae ei waith yn canolbwyntio ar gynnal adolygiadau o dystiolaeth ar gyfer y Bwrdd Caffael ar Sail Tystiolaeth. Yn flaenorol, bu James yn gweithio yn Cedar, canolfan ymchwil technoleg gofal iechyd, lle roedd ei waith yn cael ei fwydo i Raglen Gwerthuso Technolegau Meddygol Cenedlaethol a’r Cynllun Rhagoriaeth Gofal Iechyd (NICE) ac i’r Rhaglen Weithdrefnau Ymyraethol. Mae gan James BSc (Anrh) mewn Microbioleg a PhD mewn Microbioleg (Prifysgol Caerdydd).

Delyth James

Arweinydd y Rhaglen, DHEW

Bywgraffiad >
X Mae Delyth James yn gyfrifol am ddarparu Ecosystem Iechyd Digidol Cymru sy'n dwyn ynghyd diwydiant, clinigwyr, llunwyr polisi, academyddion, arloeswyr a chyllidwyr i gyflymu'r broses o fabwysiadu technoleg gofal iechyd digidol ar draws Cymru.
HTW Placeholder

Rachel Powell

X

Debbie Laubach

Rheolwr Gweithrediadau, MediWales

Bywgraffiad >
X Mae Debbie’n goruchwylio'r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau yn MediWales, ac yn ymgysylltu'n aml ag aelodau. Mae hi’n creu ac yn hwyluso perthnasoedd ar draws y sector, ac yn helpu i gydweithio a deall anghenion y gymuned gwyddor bywyd.

Rachel Gemine

Uwch Ymchwilydd Datblygu, TriTech Institute, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bywgraffiad >
X Dr Rachel Gemine, Ymchwil a Datblygu a Sefydliad TriTech ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn arwain ar geisiadau grant a rheoli ymchwil a gwerthuso. Mae hi wedi cydweithio neu arwain ar geisiadau gwerth dros £2miliwn, ac wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Gwobr Rhagoriaeth Ymchwil MediWales. Mae Rachel yn brofiadol mewn dulliau ansoddol a meintiol, dylunio treialon, rheoli astudiaethau a chynnwys cleifion.
HTW Placeholder

Aimee Twinberrow

Arweinydd y Prosiect, Canolfan Gwyddor Bywyd Cymru

X