Mae’r Grŵp Defnyddwyr y Diwydiant yn gydweithrediad rhwng cynrychiolwyr y diwydiant a Technoleg Iechyd Cymru, a sefydlwyd i godi ymwybyddiaeth o waith HTW ac i wella mynediad at dechnoleg ar gyfer GIG Cymru.

Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys busnesau bach a chanolig a chwmnïau rhyngwladol.  Mae gan bob un ohonynt gysylltiadau â Chymru, ac maen nhw’n ymwneud â datblygu a chynhyrchu datblygiadau arloesol ar gyfer y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob chwarter i drafod y newyddion diweddaraf ar brosesau HTW a NICE, a rhoddir canllawiau i’r aelodau ar lwybrau mynediad i’r farchnad, bodloni gofynion rheoliadol ac arfer gorau wrth ddatblygu tystiolaeth.

Mae’r grŵp yn galluogi HTW i sicrhau bod ei ddulliau’n ateb anghenion aelodau’r diwydiant o ran adnabod, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd anfeddygol.

Mae’n rhoi cyfle hefyd, i HTW gael yr wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a nodi cyfleoedd i wella gofal iechyd yng Nghymru.


Cyfarwyddwr, Association of British HealthTech Industries

Luella Trickett

Ymunodd Luella ag ABHI yn 2019, ac mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y diwydiannau fferyllol a HealthTech. Yn ystod ei gyrfa, mae hi wedi gweithio mewn sawl rôl gweithgynhyrchu a masnachol arbenigol yn Baxter Healthcare, gyda chyfrifoldeb am amrywiaeth o bortffolios cynnyrch ar draws sbectrwm HealthTech yn y DU, Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica. Yn 2012, cafodd Luella ei secondio i'r Adran Iechyd am naw mis fel Cyswllt y Diwydiant ar gyfer Adolygiad Caffael y GIG, rôl a welodd hi'n gweithio gyda’r llywodraeth a'r sector Gwyddorau Bywyd ehangach i hwyluso rhannu syniadau ac arferion gorau. O 2015 ymlaen, arweiniodd Luella agenda Materion Llywodraeth a Pholisi Cyhoeddus Baxter Healthcare, lle cafodd y dasg o reoli polisïau allweddol sy'n effeithio ar y sector HealthTech a'r GIG – a chefnogi newid a arweiniodd at fabwysiadu arloesedd gyda gwerth ar draws lleoliadau gofal iechyd. Cyn ymuno ag ABHI, cadeiriodd Luella Grŵp Polisi Materion Cyhoeddus y Gymdeithas, ac mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr y Bwrdd yng Nghymdeithas Maeth Arbenigol Prydain.

Sheridan Methuen

Pennaeth Partneriaethau, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Bywgraffiad >
X Sheridan Methuen yw Pennaeth Partneriaethau Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, ac mae hi’n helpu i gyflymu'r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu atebion arloesol ar gyfer iechyd a lles yng Nghymru. Dechreuodd ei gyrfa fel ymarferydd gofal iechyd, ac roedd ei rolau’n cynnwys gweithio fel arweinydd datblygu hyfforddiant a darlithydd. Yn ddiweddarach, daeth yn gyfarwyddwr datblygu gwasanaethau sefydliad orthopedig byd-eang, gan arwain trawsnewid busnes a gofal iechyd Ewropeaidd, trosglwyddo gwybodaeth ac ailgynllunio llwybrau. Mae ei gyrfa wedi cynnwys darparu ymgynghoriaeth arbenigol i gonsortiwm o ysbytai tramor hefyd, a gweithio ar ddylunio ysbytai, modelu ffrwd incwm, dylunio gwasanaethau a llwybrau cleifion.

Steven Fearn

Pennaeth Mynediad i'r Farchnad, Abbott

Bywgraffiad >
X Mae Steve wedi bod yn gweithio gydag Abbott ers mis Awst 2012. Mae wedi arwain mentrau i lunio'r amgylchedd comisiynu yn Lloegr, cefnogi sefydlu therapïau newydd, a monitro'r newidiadau yn y system gofal iechyd. Bu'n aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Technolegau Meddygol NICE am dair blynedd. Mae gan Steve PhD mewn Gwyddorau Biolegol a BSc (Anrh) mewn Cemeg. Mae Steve yn byw yn Poole, Dorset gyda'i wraig, Jane, eu merch Kelsey, sy’n 15 oed a'u dachshund bach, Percy.
HTW Placeholder

David Rooke

Fferyllydd Meddyginiaethol, ProTEM Services Ltd

Bywgraffiad >
X Mae David yn fferyllydd meddyginiaethol, ac mae wedi gweithio yn y diwydiannau fferyllol a gwyddor bywyd am fwy na 48 mlynedd. Yn gyn bennaeth Ymchwil a Datblygu fferyllol ar gyfer Beecham a SmithKline mewn darganfod a datblygu cynnyrch cyffuriau, daeth David wedyn yn ymgynghorydd ac yn gynghorydd i'r awdurdodau fferyllol a rheoleiddio yn fyd-eang. Mae wedi creu nifer o gwmnïau newydd a chwmnïau Prifysgol, lle mae'n sylfaenydd, cyfranddalwr a chyllidwr, gan gynnwys ProTEM Services Ltd, cwmni gwyddoniaeth ac ymchwil, ynghyd â dau gwmni technoleg yng Nghymru.
HTW Placeholder

Nicola Allen

ABPI

X

Debbie Laubach

Rheolwr Gweithrediadau, MediWales

Bywgraffiad >
X Mae Debbie’n goruchwylio'r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau yn MediWales, ac yn ymgysylltu'n aml ag aelodau. Mae hi’n creu ac yn hwyluso perthnasoedd ar draws y sector, ac yn helpu i gydweithio a deall anghenion y gymuned gwyddor bywyd.

Greg Baily

Uwch Gyfarwyddwr Technegol, Huntleigh Healthcare ac Arjo

Bywgraffiad >
X Mae Greg wedi gweithio yn y diwydiant masnachol am 40 mlynedd - 36 yn yr adran dyfeisiau meddygol. Mae’n gyfrifol am ymchwilio a datblygu cynhyrchion newydd yn y categorïau monitro cleifion, asesu hemodynamig, asesu'r ffetws, triniaeth lymffodoema, gwella clwyfau, atal anafiadau i bwysau ac atal thrombo-emboledd gwythiennol. Mae Greg wedi bod yn ymwneud â MediWales ers ei ddyddiau cynnar, ac ef yw cadeirydd presennol MediWales. Peiriannydd siartredig - Cymrawd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. Cymrawd y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol.

Dr Thomas Winfield

Economegydd Iechyd, Technoleg Iechyd Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Tom yn cynnal y gwerthusiadau economaidd iechyd yma yn Technoleg Iechyd Cymru. Mae'n arbenigo mewn modelu economaidd ac mae ganddo ddiddordeb mewn economeg iechyd. Mae’n canolbwyntio ar arfarnu pragmatig, ac mae’n mwynhau defnyddio dulliau newydd i gynnal synthesis tystiolaeth. Cyn hynny, bu'n gweithio am bedair blynedd yng Nghanolfan Economeg Iechyd Abertawe, yn cynnal gwerthusiadau treialon clinigol ac adolygiadau economaidd. Mae ganddo gymwysterau mewn Economeg (BSc, MSc, PhD) o brifysgol Abertawe, ac mewn economeg iechyd (PGcert) o Brifysgol Aberdeen.

Matthew Prettyjohns

Prif Ymchwilydd, Technoleg Iechyd Cymru

Bywgraffiad >
X Cyn hynny, bu Matthew yn gweithio i’r Gynghrair Ganllawiau Genedlaethol, lle bu’n gweithio fel Uwch Economegydd Iechyd i geisio datblygu canllawiau ar gyfer y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Yn ogystal â goruchwylio ein harfarniadau technoleg, rôl Matthew fydd datblygu ein perthynas â’r diwydiant a’n swyddogaeth rhoi cyngor gwyddonol.

Charlotte Butterfield

Convatec

X

Dr Susan Myles

Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).