Mae’r Panel Arfarnu yn ystyried tystiolaeth arfarnu Technoleg Iechyd Cymru yng nghyd-destun y GIG a’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac yn cynhyrchu Canllawiau Technoleg Iechyd Cymru. Mae’r panel yn ein helpu i adnabod pynciau pwysig hefyd, yn gwerthuso’r defnydd o’r canllawiau, ac yn hwyluso’r broses o ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae’r aelodau presennol wedi’u rhestru isod. Mae’r cyfarfod hwn ar agor i aelodau o’r cyhoedd ei wylio hefyd.

Peter Groves

Cardiolegydd Ymyraethol Ymgynghorol, Cadeirydd y Panel Arfarnu

Yr Athro Peter Groves

Mae Peter yn Gardiolegydd Ymyraethol Ymgynghorol yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Cynghori Arbenigol Dyfeisiau MHRA a Phwyllgor Cynghori ar Dechnolegau Meddygol NICE, ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn rheoleiddio ac mewn asesu technoleg iechyd o ran dyfeisiau meddygol arloesol yng nghyd-destun GIG y DU. Mae Peter wedi ymrwymo i addysgu ac ymchwil, ac mae wedi cyhoeddi'n eang ar y sail wyddonol ar gyfer datblygu a defnyddio technoleg feddygol.

Pippa Anderson

Pippa Anderson

Pennaeth Economeg, Canolfan Economeg Iechyd Abertawe

Bywgraffiad >
X Mae Dr Pippa Anderson yn Athro Cyswllt ac yn bennaeth Economeg Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Prif ddiddordeb ymchwil Pippa ydy blaenoriaethu, dyrannu adnoddau, cynnal a defnyddio gwerthuso economaidd ac asesu technolegau iechyd i lywio penderfyniadau iechyd a gofal. Tra'n gweithio ym maes economeg iechyd dros y 25 mlynedd diwethaf, mae hi wedi gweithio gyda'r diwydiant fferyllol/biotechnoleg, ymgynghori a'r byd academaidd. Mae Pippa yn cefnogi nifer o sefydliadau yng Nghymru sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch mabwysiadu technolegau iechyd, gan gynnwys HTW, Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan a'r Bwrdd Caffael Seiliedig ar Dystiolaeth.
A portrait of staff and/or a member

Fran Beadle

Prif Swyddog Gwybodaeth Nyrsio, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Bywgraffiad >
X Fran yw’r Arweinydd Gwybodeg Glinigol Cenedlaethol (Nyrsio), sydd ar hyn o bryd, yn cynghori nyrsys ar safoni a digideiddio dogfennaeth nyrsio ar draws Cymru, gyda’r nod o gael un iaith nyrsio ledled Cymru i gefnogi cofnod electroneg “Once for Wales". Mae hi’n Gadeirydd presennol Pwyllgor Nyrsio Cymdeithas Gyfrifiaduron Prydain, yn Gymrawd UKFCI, ac yn cynrychioli Cymru ar Grŵp Gwybodeg Nyrsio’r Pum Gwlad. Mae ganddi radd MSc hefyd mewn Gwybodeg Iechyd, a Chymhwyster Nyrs Gofrestredig.

Dr Tom Crosby

Oncolegydd Ymgynghorol, Cynrychiolydd ymgynghorol, Canolfan Ganser Felindre

Bywgraffiad >
X Mae Tom yn Gyfarwyddwr Meddygol Rhwydwaith Canser Cymru, ac yn Arweinydd Clinigol Trawsnewid Systemau Clinigol yng Nghanolfan Ganser Felindre. Mae’n gweithio yng Nghanolfan Ganser Felindre ac ar hyn o bryd, mae'n arbenigo ym maes canser gastroberfeddol uwch; mae Tom yn arweinydd ym maes Ymchwil, Gwasanaeth a Datblygu Cemo-radiotherapi yr Oesoffagws a Gastroberfeddol Uwch yn y DU. Ar hyn o bryd, Tom yw arweinydd clinigol y Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne Ddwyrain Cymru.
A portrait of staff and/or a member

Yr Athro Arpan Guha

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bywgraffiad >
X Mae Arpan yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Gweithredol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Yn y gorffennol, mae wedi gweithio fel Cyfarwyddwyr Meddygol mewn ysbytai yn Lloegr a Qatar a hefyd, mewn swyddi academaidd ym Mhrifysgol Lerpwl a phrifysgolion rhyngwladol eraill. Mae gweithredu canllawiau NICE i wella gofal cleifion yn rhan o’i bortffolio, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn y defnydd o dechnoleg ar sail tystiolaeth ym maes gofal iechyd, sydd yn deillio i raddau helaeth, o’i waith clinigol fel ymgynghorydd mewn meddygaeth gofal critigol yn gweithio mewn maes technoleg gyfoethog.

Debbie Laubach

Rheolwr Gweithrediadau, MediWales

Bywgraffiad >
X Mae Debbie’n goruchwylio'r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau yn MediWales, ac yn ymgysylltu'n aml ag aelodau. Mae hi’n creu ac yn hwyluso perthnasoedd ar draws y sector, ac yn helpu i gydweithio a deall anghenion y gymuned gwyddor bywyd.
A portrait of staff and/or a member

Dr Sally Lewis

Ymarferydd Cyffredinol, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Bywgraffiad >
X Mae gan Sally brofiad o ofal sylfaenol ar ei fwyaf heriol, gan ei bod wedi ailadeiladu practis meddyg teulu oedd mewn trafferthion i fod yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae ei diddordebau presennol yn cynnwys defnyddio egwyddorion ar sail gwerth i ddyrannu adnoddau mewn systemau a ariennir yn gyhoeddus, data canlyniadau cleifion, a thrawsnewid digidol. Mae Sally’n dal i fod yn Feddyg Teulu, ac mae hi bellach yn Gyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Darbodus ac ar Sail Gwerth, ac yn Athro Anrhydeddus yn Ysgol Feddygaeth Abertawe.
Alan Meudell

Alan Meudell

Partner Cyhoeddus

Bywgraffiad >
X Dros y 19 mlynedd diwethaf, mae Alan wedi gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau ac wedi meithrin gwybodaeth a phrofiad helaeth o'r modd y gall cynnwys y cyhoedd a chleifion fod o fudd i gynllunio polisïau, arferion a gwasanaethau ar draws pob sector. Ar hyn o bryd, mae'n gyd-ymchwilydd ar astudiaeth ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn cynghori ar ddatblygu cyfranogiad y cyhoedd a chleifion ar gyfer menter ymchwil yn India a Phacistan.
A portrait of staff and/or a member

Dr Susan Myles

Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).
A portrait of staff and/or a member

William Oliver

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Therapïau a Gwyddor Iechyd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

X
HTW Placeholder

Dr Raman Sakhuja

Seiciatrydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

X
A portrait of staff and/or a member

Jeffrey Stephens

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bywgraffiad >
X Mae Jeff Stephens yn Athro Clinigol Diabetes ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Ffisegydd Ymgynghorol mewn Diabetes, Endocrinoleg a Meddygaeth Gyffredinol yn Ysbyty Treforys. Mae'n addysgu ac yn gwneud gwaith ymchwil, ac mae'n parhau i fod yn ffisegydd. Mae'n aelod o Bwyllgor Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol Diabetes UK, ac yn cadeirio Pwyllgor Trefnu Cynhadledd Broffesiynol Diabetes UK ar gyfer 2020 a 2021. Mae wedi bod yn gweithio mewn rolau arwain hefyd ym maes Addysg Feddygol, ac mae ganddo dros 180 o gyhoeddiadau ymchwil wedi’u hadolygu gan gymheiriaid.
A portrait of staff and/or a member

Dr Jared Torkington

Llawfeddyg y colon a'r rhefr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bywgraffiad >
X Mae Jared yn Llawfeddyg Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae ei ddiddordebau clinigol ac ymchwil yn cynnwys Llawdriniaeth Canser y Bowel a Laparosgopig. Cafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr Meddygol Cysylltiol dros Arloesi i gefnogi'r cydweithrediad newydd â Phrifysgol Caerdydd ym maes Arloesi Clinigol. Mae'n cadeirio'r dull Tîm Amlddisgyblaethol newydd tuag at Arloesi Clinigol.

Luella Trickett

Cyfarwyddwr, Association of British HealthTech Industries

Bywgraffiad >
X Ymunodd Luella ag ABHI yn 2019, gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiannau fferyllol a’r diwydiannau iechyd. Yn ystod ei gyrfa, mae hi wedi gweithio mewn nifer o rolau gweithgynhyrchu a masnachol arbenigol ym maes Gofal Iechyd Baxter, ac mae hi’n gyfrifol am amrywiaeth o bortffolios cynnyrch ar draws y sbectrwm Technoleg Iechyd yn y DU, Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica.
A portrait of staff and/or a member

Dr Lisa Trigg

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ymchwil, Data a Deallusrwydd, Gofal Cymdeithasol Cymru

Bywgraffiad >
X Rôl Lisa yw cefnogi’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru gyda thystiolaeth ac ymchwil i lywio’r gwaith o gynllunio polisïau a gwasanaethau. Cyn ymuno â Gofal Cymdeithasol Cymru, treuliodd Lisa saith mlynedd yn Ysgol Economeg Llundain yn cynnal ymchwil cymharol ar systemau gofal hirdymor. Roedd ei hymchwil PhD yn archwilio ffyrdd o sicrhau ansawdd mewn gofal preswyl. Cyn hynny, treuliodd Lisa ddwy flynedd ar bymtheg mewn rolau rheoli ac ymgynghori yn Awstralia a’r DU.

Dr Andrew Champion

Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwerthuso Tystiolaeth ac Effeithiolrwydd

Bywgraffiad >
X Mae Andrew wedi gweithio yn y GIG ers bron i 30 mlynedd mewn ystod eang o rolau ymchwil a rheoli. Yn sgil ei ddiddordeb cryf mewn meddygaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth, yn 2003, cafodd ei benodi’n Rheolwr/Cyfarwyddwr rhaglen ganllaw clinigol y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Yn 2016, dechreuodd Andrew yn ei rôl bresennol ym Mhwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC), lle mae bellach yn gwella'r broses o wneud penderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth ar draws y sefydliad.

Andy Smallwood

Cyfarwyddwr Caffael Cynorthwyol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Andy wedi gweithio ym maes rheoli caffael ers dros 25 mlynedd. Ar ôl gweithio mewn rolau cenedlaethol yn GIG Lloegr, mae Andy wedi treulio'r 10 mlynedd diwethaf yn gweithio ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru fel Pennaeth Cyrchu ac yn fwy diweddar, fel Cyfarwyddwr Caffael Cynorthwyol. Mae Andy’n gredwr cryf mewn caffael seiliedig ar dystiolaeth, ac ef yw sylfaenydd y Panel Gwerthuso Data Orthopedeg. Mae hefyd yn aelod cyfetholedig o Gyd-bwyllgor Llywio'r Gofrestrfa Genedlaethol.

Phil Barnes

Pennaeth Gwybodaeth y Sector, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Phil Barnes yn arwain Tîm Gwybodaeth y Sector yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, ac mae’n dadansoddi’r farchnad ac yn darparu gwasanaethau cynllunio busnes i Fyrddau Iechyd a Busnesau Bach a Chanolig. Gyda chefndir technegol mewn niwrowyddoniaeth foleciwlaidd a Chlefyd Alzheimer, mae Phil wedi gweithio yn y sectorau trosglwyddo technoleg a bancio yn y gorffennol.
HTW Placeholder

Louise Baker

Cynghorydd Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd

Bywgraffiad >
X Mae Louise wedi gweithio mewn gwasanaethau rheng flaen Awdurdod Lleol ers 1999. Yn 2006, fe ddechreuodd weithio o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, gan ymchwilio i gwynion ar gyfer gwasanaethau Oedolion a Phlant. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Louise yn gweithio gyda nifer o grwpiau eiriolaeth lleol, i edrych ar ymgysylltu’n well gydag unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau, (a'u gofalwyr), a oedd yn rhan o fframwaith ymgysylltu ehangach y Cyngor. Yn 2014, symudodd Louise i weithio yn y Gwasanaethau Integredig o fewn y Gymuned, gan ganolbwyntio'n benodol ar y Gwasanaethau Ymatebwr Teleofal a Thechnoleg. Mae Louise wedi datblygu nifer o wasanaethau newydd yn y maes hwn, o asesu tymor byr gartref drwy gymorth technoleg, i asesiadau Cartref Clyfar i bobl â nam ar eu golwg ac ar hyn o bryd, mae hi’n datblygu gweithrediad newydd o gymorth rhithwir drwy ddefnyddio tabledi ar gyfer therapi cymunedol.

Rhodri Davies

Ymgynghorydd Cardioleg yn Ysbyty Athrofaol Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Rhodri yn Ymgynghorydd Cardioleg yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ac yn Athro Clinigol Cyswllt yn Sefydliad y Gwyddorau Cardiofasgwlaidd, Coleg Prifysgol Llundain. Mae ganddo gefndir mewn cyfrifiadureg a dysgu peirianyddol, a'i brif ddiddordebau ymchwil yw defnyddio dulliau AI ar gyfer gofal clinigol er mwyn gwella rheolaeth cleifion a chael mewnwelediad newydd i glefydau.
HTW Placeholder

Tim O'Sullivan

Pennaeth Ymchwil ac Academia, DHCW

X

Mohid Khan

Gastroenterolegydd Ymgynghorol, Gwybodegydd Clinigol, Arweinydd Clinigol Gwasanaeth Canser Niwroendocrin Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bywgraffiad >
X Mae Mohid yn gweithio fel Gastroenterolegydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae wedi arwain y gwaith o drawsnewid y Gwasanaeth Canser Niwroendocrin yn Ne Cymru drwy ddull seiliedig ar Werth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau a phrofiad a adroddir gan gleifion, gan gyflawni statws Canolfan Ragoriaeth Ewropeaidd. Mae wedi bod yn gweithio mewn rolau arweiniol mewn amrywiaeth o brosiectau gofal iechyd digidol, arloesi ac ymchwil clinigol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Melanie Wilkey

Pennaeth Ymchwil ac Academia, DHCW – Dirprwy Gyfarwyddwr Comisiynu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Bywgraffiad >
X Rwyf wedi bod yn gweithio i'r GIG ers 13 mlynedd ac wedi bod gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar gyfer 7 o'r rheiny. Fel comisiynydd, mae gennyf ddiddordeb brwd mewn sicrhau ein bod yn defnyddio ein hadnoddau prin i sicrhau'r budd mwyaf i'n cleifion; mae bod ar y panel arfarnu yn gipolwg hynod ddiddorol ar sut y caiff triniaethau ac ymyriadau newydd eu gwerthuso a'u hargymell i'w defnyddio yn y GIG yng Nghymru.
HTW Placeholder

Anthony Williams

Pennaeth Mynediad Cleifion at Feddyginiaethau, Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan

X
HTW Placeholder

Maria Selby

Prif Swyddog Gwasanaethau Plant, Iechyd a Thai, Gwasanaethau Cymdeithasol, Canolfan Ddinesig Castell-nedd

X

Rhidian Hurle

Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol

Bywgraffiad >
X Cafodd Rhidian ei benodi'n Brif Swyddog Gwybodaeth Clinigol Cymru yn 2015, ac mae’n Gyfarwyddwr Meddygol Gofal Iechyd Digidol Cymru hefyd. Mae'n parhau i weithio mewn swydd glinigol rhan - amser fel Llawfeddyg Ymgynghorol y GIG, yn gweithio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn arbenigo mewn oncoleg wrolegol. Enillodd Rhidian radd meistr gyda rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth Iechyd Digidol, ac mae'n Gymrawd Sefydlu y Gyfadran Gwybodeg Glinigol. Mae gan Rhidian ddiddordeb mawr mewn defnyddio technoleg fel galluogwr i ddarparu gofal iechyd o ansawdd uchel, gyda ffocws penodol ar ryngwynebau defnyddwyr, ac mae wedi ymrwymo i ddefnyddio technoleg i sbarduno gwella ansawdd ac effeithiolrwydd gofal iechyd.

Mae’r Panel Arfarnu yn cynnwys uwch-gynrychiolwyr o bob Bwrdd Iechyd yng Nghymru, ynghyd â rhanddeiliaid allweddol eraill. I ddysgu mwy am bwrpas y grŵp, ewch i dudalen Cylch Gorchwyl Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru.