Mae’r Panel Arfarnu yn ystyried tystiolaeth arfarnu Technoleg Iechyd Cymru yng nghyd-destun GIG Cymru, ac yn cynhyrchu Canllawiau Technoleg Iechyd Cymru. Mae’r panel yn ein helpu i adnabod pynciau pwysig hefyd, yn gwerthuso’r defnydd o’r canllawiau, ac yn hwyluso’r broses o ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae’r aelodau presennol wedi’u rhestru isod. Mae’r cyfarfod hwn ar agor i aelodau o’r cyhoedd ei wylio hefyd.

Peter Groves

Cardiolegydd Ymyraethol Ymgynghorol, Cadeirydd y Panel Arfarnu

Yr Athro Peter Groves

Mae Peter yn Gardiolegydd Ymyraethol Ymgynghorol yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Cynghori Arbenigol Dyfeisiau MHRA a Phwyllgor Cynghori ar Dechnolegau Meddygol NICE, ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn rheoleiddio ac mewn asesu technoleg iechyd o ran dyfeisiau meddygol arloesol yng nghyd-destun GIG y DU. Mae Peter wedi ymrwymo i addysgu ac ymchwil, ac mae wedi cyhoeddi'n eang ar y sail wyddonol ar gyfer datblygu a defnyddio technoleg feddygol.

Pippa Anderson

Pippa Anderson

Pennaeth Economeg, Canolfan Economeg Iechyd Abertawe

Bywgraffiad >
X Mae Dr Pippa Anderson yn Athro Cyswllt ac yn bennaeth Economeg Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Prif ddiddordeb ymchwil Pippa ydy blaenoriaethu, dyrannu adnoddau, cynnal a defnyddio gwerthuso economaidd ac asesu technolegau iechyd i lywio penderfyniadau iechyd a gofal. Tra'n gweithio ym maes economeg iechyd dros y 25 mlynedd diwethaf, mae hi wedi gweithio gyda'r diwydiant fferyllol/biotechnoleg, ymgynghori a'r byd academaidd. Mae Pippa yn cefnogi nifer o sefydliadau yng Nghymru sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch mabwysiadu technolegau iechyd, gan gynnwys HTW, Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan a'r Bwrdd Caffael Seiliedig ar Dystiolaeth.
A portrait of staff and/or a member

Frances Beadle

GIG Cymru Gwasanaeth Gwybodeg

Bywgraffiad >
X Fran yw’r Arweinydd Gwybodeg Glinigol Cenedlaethol (Nyrsio), sydd ar hyn o bryd, yn cynghori nyrsys ar safoni a digideiddio dogfennaeth nyrsio ar draws Cymru, gyda’r nod o gael un iaith nyrsio ledled Cymru i gefnogi cofnod electroneg “Once for Wales". Mae hi’n Gadeirydd presennol Pwyllgor Nyrsio Cymdeithas Gyfrifiaduron Prydain, yn Gymrawd UKFCI, ac yn cynrychioli Cymru ar Grŵp Gwybodeg Nyrsio’r Pum Gwlad. Mae ganddi radd MSc hefyd mewn Gwybodeg Iechyd, a Chymhwyster Nyrs Gofrestredig.
HTW Placeholder

Dr Tom Crosby

Oncolegydd Ymgynghorol, Cynrychiolydd ymgynghorol, Canolfan Ganser Felindre

Bywgraffiad >
X Mae Tom yn Gyfarwyddwr Meddygol Rhwydwaith Canser Cymru, ac yn Arweinydd Clinigol Trawsnewid Systemau Clinigol yng Nghanolfan Ganser Felindre. Mae’n gweithio yng Nghanolfan Ganser Felindre ac ar hyn o bryd, mae'n arbenigo ym maes canser gastroberfeddol uwch; mae Tom yn arweinydd ym maes Ymchwil, Gwasanaeth a Datblygu Cemo-radiotherapi yr Oesoffagws a Gastroberfeddol Uwch yn y DU. Ar hyn o bryd, Tom yw arweinydd clinigol y Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne Ddwyrain Cymru.

Ifan Evans

Cyfarwyddwr –Technoleg a Thrawsnewid, Llywodraeth Cymru

Bywgraffiad >
X Ifan yw arweinydd technoleg ac arloesedd Llywodraeth Cymru ym meysydd iechyd a gofal. Mae'n gweithio'n agos gyda GIG Cymru, prifysgolion a busnesau i gefnogi partneriaethau arloesi agored, a'r defnydd o dechnolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg. Mae Ifan yn arwain y gwaith o gyflwyno Cymru Iachach hefyd, sef y cynllun cenedlaethol newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
A portrait of staff and/or a member

Arpan Guha

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bywgraffiad >
X Mae Arpan yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Gweithredol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Yn y gorffennol, mae wedi gweithio fel Cyfarwyddwyr Meddygol mewn ysbytai yn Lloegr a Qatar a hefyd, mewn swyddi academaidd ym Mhrifysgol Lerpwl a phrifysgolion rhyngwladol eraill. Mae gweithredu canllawiau NICE i wella gofal cleifion yn rhan o’i bortffolio, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn y defnydd o dechnoleg ar sail tystiolaeth ym maes gofal iechyd, sydd yn deillio i raddau helaeth, o’i waith clinigol fel ymgynghorydd mewn meddygaeth gofal critigol yn gweithio mewn maes technoleg gyfoethog.
HTW Placeholder

Debbie Laubach

MediWales

Bywgraffiad >
X Mae Graham yn weithiwr proffesiynol profiadol ym maes caffael a'r gadwyn gyflenwi, sydd â phrofiad strategol ar draws pob agwedd ar y swyddogaeth gaffael a enillodd yn ystod ei yrfa 34 mlynedd yn GIG Cymru. Mae gan Graham ddiddordebau mewn defnyddio'r swyddogaeth gaffael fel dull strategol o gyflawni amcanion cenedlaethol a chorfforaethol, yn y defnydd o gaffael i ddatblygu'r economi leol, mewn symleiddio prosesau ac mewn datblygiad proffesiynol yr holl staff.
A portrait of staff and/or a member

Dr Sally Lewis

Ymarferydd Cyffredinol, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Bywgraffiad >
X Mae gan Sally brofiad o ofal sylfaenol ar ei fwyaf heriol, gan ei bod wedi ailadeiladu practis meddyg teulu oedd mewn trafferthion i fod yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae ei diddordebau presennol yn cynnwys defnyddio egwyddorion ar sail gwerth i ddyrannu adnoddau mewn systemau a ariennir yn gyhoeddus, data canlyniadau cleifion, a thrawsnewid digidol. Mae Sally’n dal i fod yn Feddyg Teulu, ac mae hi bellach yn Gyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Darbodus ac ar Sail Gwerth, ac yn Athro Anrhydeddus yn Ysgol Feddygaeth Abertawe.
Alan Meudell

Alan Meudell

Partner Cyhoeddus

Bywgraffiad >
X Dros y 19 mlynedd diwethaf, mae Alan wedi gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau ac wedi meithrin gwybodaeth a phrofiad helaeth o'r modd y gall cynnwys y cyhoedd a chleifion fod o fudd i gynllunio polisïau, arferion a gwasanaethau ar draws pob sector. Ar hyn o bryd, mae'n gyd-ymchwilydd ar astudiaeth ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn cynghori ar ddatblygu cyfranogiad y cyhoedd a chleifion ar gyfer menter ymchwil yn India a Phacistan.
A portrait of Stephen Monaghan.

Dr Stephen Monaghan

Ymgynghorydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bywgraffiad >
X Yn gyn-Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, mae Stephen bellach yn Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'n aelod o Gyngor Cymru Cymdeithas Feddygol Prydain a chyn hynny, roedd yn Aelod Cymru ar Fwrdd Cyfadran Iechyd Cyhoeddus y DU. Mae Stephen wedi cael ei achredu'n ddeuol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol fel meddyg iechyd y cyhoedd a meddyg teulu.
A portrait of staff and/or a member

Dr Susan Myles

Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru (HTW)

Bywgraffiad >
X Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).
A portrait of staff and/or a member

William Oliver

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

X

Denise Puckett

Pennaeth Ymgysylltu Iechyd a Gofal, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

X
Karen Samuels

Karen Samuels

Pennaeth Mynediad Cleifion at Wasanaethau Meddyginiaethau, Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan

Bywgraffiad >
X Yn dilyn gyrfa lwyddiannus ym maes fferylliaeth gymunedol ac ysbyty, ymunodd Karen â Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan yn 2003 fel rhan o'r tîm Asesu Technoleg Iechyd. Yn ei rôl bresennol fel Pennaeth Asesu Technoleg Iechyd, Optimeiddio Meddyginiaethau a Chyfarwyddwr Rhaglen, prif rôl Karen a’i phrif ddiddordeb ydy sicrhau bod cleifion yn cael mynediad amserol i feddyginiaethau newydd sy'n glinigol effeithiol ac yn gosteffeithiol yng Nghymru.
HTW Placeholder

Dr Raman Sakhuja

Seiciatrydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Bywgraffiad >
X Dr Siân Lewis yw Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, sydd wedi gweithio yno, cyn hynny, fel Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro. Cyn dechrau yn y swydd hon, bu’n gweithio fel haematolegydd ymgynghorol rhan-amser hefyd. Cyn hynny, bu’n gweithio mewn nifer o rolau rheoli meddygol o fewn Byrddau Iechyd yng Nghymru, ac mewn nifer o rolau o fewn Deoniaeth Ôl-raddedigion Cymru.
A portrait of staff and/or a member

Jeffrey Stephens

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bywgraffiad >
X Mae Jeff Stephens yn Athro Clinigol Diabetes ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Ffisegydd Ymgynghorol mewn Diabetes, Endocrinoleg a Meddygaeth Gyffredinol yn Ysbyty Treforys. Mae'n addysgu ac yn gwneud gwaith ymchwil, ac mae'n parhau i fod yn ffisegydd. Mae'n aelod o Bwyllgor Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol Diabetes UK, ac yn cadeirio Pwyllgor Trefnu Cynhadledd Broffesiynol Diabetes UK ar gyfer 2020 a 2021. Mae wedi bod yn gweithio mewn rolau arwain hefyd ym maes Addysg Feddygol, ac mae ganddo dros 180 o gyhoeddiadau ymchwil wedi’u hadolygu gan gymheiriaid.
A portrait of staff and/or a member

Dr Jared Torkington

Llawfeddyg y colon a'r rhefr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bywgraffiad >
X Mae Jared yn Llawfeddyg Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae ei ddiddordebau clinigol ac ymchwil yn cynnwys Llawdriniaeth Canser y Bowel a Laparosgopig. Cafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr Meddygol Cysylltiol dros Arloesi i gefnogi'r cydweithrediad newydd â Phrifysgol Caerdydd ym maes Arloesi Clinigol. Mae'n cadeirio'r dull Tîm Amlddisgyblaethol newydd tuag at Arloesi Clinigol.
A portrait of staff and/or a member

Luella Trickett

Cyfarwyddwr, Association of British HealthTech Industries

Bywgraffiad >
X Ymunodd Luella ag ABHI yn 2019, gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiannau fferyllol a’r diwydiannau iechyd. Yn ystod ei gyrfa, mae hi wedi gweithio mewn nifer o rolau gweithgynhyrchu a masnachol arbenigol ym maes Gofal Iechyd Baxter, ac mae hi’n gyfrifol am amrywiaeth o bortffolios cynnyrch ar draws y sbectrwm Technoleg Iechyd yn y DU, Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica.
A portrait of staff and/or a member

Dr Lisa Trigg

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ymchwil, Data a Deallusrwydd, Gofal Cymdeithasol Cymru

Bywgraffiad >
X Rôl Lisa yw cefnogi’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru gyda thystiolaeth ac ymchwil i lywio’r gwaith o gynllunio polisïau a gwasanaethau. Cyn ymuno â Gofal Cymdeithasol Cymru, treuliodd Lisa saith mlynedd yn Ysgol Economeg Llundain yn cynnal ymchwil cymharol ar systemau gofal hirdymor. Roedd ei hymchwil PhD yn archwilio ffyrdd o sicrhau ansawdd mewn gofal preswyl. Cyn hynny, treuliodd Lisa ddwy flynedd ar bymtheg mewn rolau rheoli ac ymgynghori yn Awstralia a’r DU.

Dr Andrew Champion

X
HTW Placeholder

Andy Smallwood

X
HTW Placeholder

Phil Barnes

X
HTW Placeholder

Louise Baker

X
HTW Placeholder

Rachael Powell

X
HTW Placeholder

Rhodri Davies

X
HTW Placeholder

Melanie Wilkey

X

Mae’r Panel Arfarnu yn cynnwys uwch-gynrychiolwyr o bob Bwrdd Iechyd yng Nghymru, ynghyd â rhanddeiliaid allweddol eraill. I ddysgu mwy am bwrpas y grŵp, ewch i dudalen Cylch Gorchwyl Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru.