Newyddion

31 Gorffennaf, 2020

Astudiaeth Achos: profi cronfa ddata INAHTA HTA

Beth wnaethom ni?

Yn 2018, aeth INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) ati i gynhyrchu a datblygu Cronfa Ddata HTA CRD (Centre for Review and Dissemination). Fe wnaethom ymateb i alwad gan INAHTA, ac ymuno â grŵp cynghori arbenigol i roi cyngor lefel uchel ar nodweddion fersiwn newydd o’r gronfa ddata.

Fe wnaethom brofi’r gronfa ddata ar dri achlysur i werthuso agweddau amrywiol o’i swyddogaeth, yn cynnwys:

  • Arddangos, llywio ac allforio canlyniadau
  • Creu a golygu cofnodion
  • Cymharu â rhyngwyneb chwilio CRD â hen gronfa ddata HTA
  • Chwilio am ganlyniadau
  • Rhesymeg Boole o fewn y swyddogaeth chwilio

Ar ôl proses werthuso drwyadl, fe wnaethom roi adborth manwl ac awgrymu newidiadau i’r swyddogaeth chwilio, a chyfrannu hefyd at ddau gyfarfod o Bwyllgor Llywio Cronfa Ddata INAHTA HTA.

Gyda phwy?

Arweiniwyd mewnbwn Technoleg Iechyd Cymru gan ein gwyddonydd gwybodaeth, Jenni Washington.  Roedd dull byd-eang o ran profi’r gronfa ddata, ac roedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Scottish Health Technologies Group (SHTG), Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE), German Federal Joint Committee – Gemeinsamer Bundesausschuss (G-Ba), a Center for Drug Evaluation (CDE), Taiwan.

Beth oedd yr ymatebion?

Ar ôl cyflwyno ein hadborth, gofynnwyd i Jenni fynychu Pwyllgor Llywio Cronfa Ddata INAHTA HTA ac yna, fe’i gwahoddwyd i ddod yn aelod ohono. Rydym yn aelodau hefyd, o Grŵp Cynghori Technegol Cronfa Ddata HTA.

Meddai Tara Schuller, Rheolwr Gweithredol INAHTA: “Mae HTW, fel un o aelodau mwyaf newydd INAHTA, wedi bod yn gyfrannwr hanfodol i’r gwaith o ddatblygu’r gronfa ddata HTA newydd. Cafodd y gronfa ddata wreiddiol ei chynhyrchu a’i chartrefu yn y Center for Reviews and Dissemination in the UK a chymerodd INAHTA drosodd yr adnodd rhyngwladol pwysig hwn, ond bu’n rhaid i ni ei ailadeiladu o’r dechrau.  Sialens frawychus os bu un erioed! Creodd INAHTA grŵp adolygu technegol a oedd yn cynnwys arbenigwyr ar gasglu gwybodaeth o blith ein haelod-asiantaethau, ac maen nhw wedi bod yn gwbl sylfaenol i’n llwyddiant o ran cwblhau’r prosiect uchelgeisiol hwn. Darparodd y grŵp adolygu technegol gyngor ar ddatblygu’r gronfa ddata, a’i phrofi’n drylwyr dros y misoedd diwethaf, i sicrhau bod y nodweddion chwilio uwch a’r holl ddarnau proses yn gweithio’n dda ar y platfform. Roedd cyfraniadau Jenni o’r safon uchaf, ac yn graff iawn, yn gywir, ac ar amser! Ni allaf bwysleisio faint mae ei chyfraniadau arbenigol – ynghyd ag adolygwyr technegol eraill – wedi bod yn allweddol yn y gwaith hwn. Diolch Jenni, Diolch, HTW!”


Pa wahaniaeth wnaeth hyn?

Helpodd ein mewnbwn i ddatblygu a phrofi’r gronfa ddata i wella ymarferoldeb chwilio’r gronfa ddata. Mae wedi cael ei lansio, ac mae’n cael ei ddefnyddio gan ymchwilwyr iechyd ar draws y byd. Mae’r gronfa ddata yn adnodd gwerthfawr ar gyfer lleoli deunydd darllen a gwybodaeth lyfryddol sydd ddim ar gael yn rhwydd o unrhyw ffynhonnell unigol arall. Mae’r gronfa ddata yn cynnig rhestr gynhwysfawr o bron i 17,000 HTA parhaus, ac sydd wedi cael eu cyhoeddi.

Mae’r cydweithredu rhyngwladol hwn wedi sicrhau bod HTAs ar gael yn fwy rhwydd i aelodau INAHTA, sy’n gallu cael mynediad at yr wybodaeth ddiweddaraf. Mae HTAs yn cael eu defnyddio i gefnogi gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth, er mwyn hyrwyddo system iechyd gyfiawn, effeithlon o ansawdd uchel.