Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ebrill 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am awgrymiadau ar gyfer technolegau arloesol sy’n trawsnewid gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am syniadau gan bobl ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gwella…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Mawrth 2021

Technoleg Iechyd Cymru i weithio mewn partneriaeth gyda Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Mae'n golygu y bydd y corff Asesu Technoleg Iechyd (HTA) cenedlaethol yn darparu arbenigedd ym maes ymchwil, a mewnbwn i'r…
Darllen mwy
HTW Annual Report graphic

Mawrth 2021

Cynllun Strategol HTW – Ymgynghoriad rhanddeiliaid

Rydym yn edrych am farn rhanddeiliaid allanol ar gynnwys a chyfeiriad ein strategaeth. Rydym yn eich gwahodd i roi eich…
Darllen mwy
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Chwefror 2021

Gweminar: Technolegau a phynciau

Yn rhan dau, mae grwpiau a sefydliadau cleifion yn cael eu gwahodd i archwilio'r syniad o dechnoleg iechyd, a sut…
Darllen mwy
A graphic for the HTW bulletin 'Advice on Health Technologies'

Ionawr 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y…
Darllen mwy
A graphic that shows portraits of HTW's leadership and pages from a report

Ionawr 2021

Pwysigrwydd gwneud penderfyniadau wedi’u llywio gan dystiolaeth er mwyn gwella iechyd a gofal cymdeithasol

Yn eu rhagymadrodd i’r adroddiad, mae’r Athro Peter Groves, Cadeirydd HTW, a Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr HTW, yn rhannu eu…
Darllen mwy
A graphic that shows pages from a report

Ionawr 2021

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol HTW 2020

Mae’r adroddiad 40 tudalen yn archwilio’r meysydd rydym wedi bod yn gweithio arnynt dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn myfyrio…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Ionawr 2021

Atal proses arfarnu HTW dros dro

Yn anffodus, rydym wedi penderfynu atal dros dro ein cyfarfodydd Panel Arfarnu a chyhoeddiad Canllaw cenedlaethol newydd hyd nes yr…
Darllen mwy
An animation that shows six people from different backgrounds

Rhagfyr 2020

Chwarterol HTW: Rhagfyr 2020

Yn trydydd HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau, ar gael nawr.
Darllen mwy
A portrait of Susan Myles, Director of HTW.

Tachwedd 2020

HTW yn ymuno’n swyddogol ag EUnetHTA

Derbyniodd Bwrdd Gweithredol EUnetHTA gais i ffurfioli ein haelodaeth ym mis Hydref, ac rydym bellach wedi cael ein croesawu’n swyddogol…
Darllen mwy
A graphic that says Guidance has been published

Hydref 2020

Y canllaw a gyhoeddwyd: Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost TAVI ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n…
Darllen mwy
A graphic that says Guidance has been published

Hydref 2020

Y canllaw a gyhoeddwyd: Profion canfod antigenau cyflym (RADT)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost RADT ar gyfer heintiau streptococol grŵp A i drin pobl sydd â…
Darllen mwy
A graphic for the HTW bulletin 'Advice on Health Technologies'

Hydref 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy
A woman is climbing a ladder and using a VR headset to see an assortment of icons

Hydref 2020

Beth ydy gwerth cynnwys arbenigedd ymchwil yn y gwaith o ddatblygu technolegau iechyd?

I gyd-fynd â lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW, fe ofynnom gwestiwn pwysig i unigolion dylanwadol yn ecosystem technoleg iechyd Cymru.
Darllen mwy
A graphic of the logo for the HTW Scientific Advice Service

Hydref 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol newydd ar gyfer arloeswyr ym maes technoleg iechyd – HTW SAS

Rydym wedi lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW newydd, sef gwasanaeth ymgynghorol i gefnogi arloeswyr ym maes technoleg iechyd yng Nghymru…
Darllen mwy
A graphic for an event

Medi 2020

Hyfforddiant Technoleg Iechyd Cymru yn dychwelyd mewn fformat rhithwir

Bydd Economeg Iechyd (EI) 101 ac Asesiad Technoleg Iechyd (ATI) 101 yn cael eu cyflwyno fel gweminarau fel rhan o'r…
Darllen mwy
A virtual reality headset is put on a person's head

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Rescape Innovation

Fel rhan o gynllun peilot Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru, cynhaliwyd ymgynghoriad gennym gyda chwmni a ofynnodd am asesiad,…
Darllen mwy
A graphic with a

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan

Rydym wedi treialu Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW gyda charfan o Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan, sef grŵp o syniadau arloesol wedi’u…
Darllen mwy
A graphic showing a play icon, map of Wales and people looking on

Medi 2020

Chwarterol HTW: Medi 2020

Ail rifyn HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau, ar gael nawr.
Darllen mwy
An image of a desk with a computer, phone and notepad.

Awst 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y…
Darllen mwy
A keyboard lights up

Gorffennaf 2020

Astudiaeth Achos: profi cronfa ddata INAHTA HTA

Fe wnaethom ymateb i alwad gan INAHTA, ac ymuno â grŵp cynghori arbenigol i roi cyngor lefel uchel ar nodweddion…
Darllen mwy
A woman sits at a desk and reads from a laptop screen

Gorffennaf 2020

INAHTA yn lansio cronfa ddata ryngwladol newydd

Mae'r gronfa ddata yn cynnwys bron i 17,000 cofnod o adroddiadau Asesu Technoleg Iechyd (HTA) gan fwy na 120 o…
Darllen mwy
Sir Mansel Aylward and Professor Peter Groves sit at a table after having signed a memorandum of understanding.

Gorffennaf 2020

Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addunedu i gydweithio’n strategol

Mae’r ddau sefydliad wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu technoleg er mwyn rhoi’r budd gorau…
Darllen mwy
A syringe appears from the left of the image

Gorffennaf 2020

SBRI yn cyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid

Mae’n bleser gan Ganolfan Ragoriaeth SBRI gyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid, ar y cyd â Llywodraeth…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Gorffennaf 2020

Technoleg Iechyd Cymru i ailgychwyn cyfarfodydd Panel Arfarnu a’r broses cyhoeddi Canllawiau

Wrth i’r systemau iechyd a gofal ddechrau dychwelyd i weithgareddau arferol, bydd Technoleg Iechyd Cymru yn ailgychwyn ein cyfarfodydd Panel…
Darllen mwy
A graphic for a case study that shows a magnifying glass

Gorffennaf 2020

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir…
Darllen mwy
A collage of HTW stakeholders

Mehefin 2020

GWYLIWCH: Sut mae Technoleg Iechyd Cymru yn gwneud gwahaniaeth? Rhanddeiliaid yn dweud eu dweud

Rydym wedi bod yn siarad gyda phump o'n rhanddeiliaid i weld beth oedd eu barn am Technoleg Iechyd Cymru ac…
Darllen mwy
A graphic with HTW branding and an identification icon

Mehefin 2020

Astudiaeth achos: Therapi plasma ymadfer

Fe wnaethom lunio Adroddiad Archwilio Pwnc (TER) ar therapi plasma ymadfer ar gyfer pobl sydd â COVID-19, a oedd yn…
Darllen mwy
A person signs paperwork.

Mehefin 2020

Technoleg Iechyd Cymru ac AWTTC yn llofnodi cynghrair strategol

Mae'r ddau sefydliad wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, a byddant yn rhannu’r buddiannau cyffredin drwy feithrin cysylltiadau agosach a dysgu o…
Darllen mwy
An advert for a competition ran by DHEW

Mai 2020

Cystadleuaeth am £150,000 am atebion digidol i COVID-19 – ar agor nawr!

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cystadleuaeth newydd ar gyfer datrysiadau digidol i helpu i frwydro yn erbyn Covid-19. Mae'r arian…
Darllen mwy
Two people sit next to each other at a desk

Mai 2020

Dyfarnu £2.8 miliwn i Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru (CADR)

Mae’r cyllido yn rhan o fuddsoddiad gwerth £44 miliwn gan Lywodraeth Cymru ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Gyda…
Darllen mwy
A graphic

Mai 2020

Astudiaeth Achos: Crynodeb o Dystiolaeth COVID-19

Un o dasgau cyntaf Technoleg Iechyd Cymru (HTW) mewn ymateb i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) oedd creu ‘crynodeb o…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Ebrill 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi adolygiad o dystiolaeth ar ddiagnosio COVID-19

Mae'r adolygiad hwn yn gosod y cyd-destun ar gyfer y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, ac ym meysydd…
Darllen mwy
A graphic for a case study that shows a magnifying glass

Ebrill 2020

Astudiaeth achos: Adroddiadau COVID-19 HTW

Ers i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) ddechrau cael eu cadarnhau yn y Deyrnas Unedig, mae Technoleg (HTW) wedi bod…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Ebrill 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn ymuno â grwpiau allweddol Llywodraeth Cymru sy’n ymateb i COVID-19

Rydym wedi ymuno â chonsortiwm o randdeiliaid o dan arweiniad Llywodraeth Cymru i gyflenwi cynllun cenedlaethol ar gyfer profi am…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Mawrth 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cynnig cymorth ymchwil mewn ymateb i COVID-19

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi'r ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).
Darllen mwy
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: Grŵp Cyswllt NICE

Ym mis Mawrth gwnaethom drefnu a chynnal gweithdy gyda’r teitl ‘NICE Guidance: from on the website to on the ground.’…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Mawrth 2020

Datganiad wedi’i ddiweddaru: Clefyd coronafeirws (COVID-19)

Yng ngoleuni'r achosion COVID-19 presennol, rydym wedi bod yn adolygu'r cyfarfodydd sydd wedi cael eu trefnu i gefnogi prosesau arfarnu…
Darllen mwy
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: FreeStyle Libre

Gwnaethom werthuso tystiolaeth ar y system monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer diabetes, mewn ymateb i FreeStyle Libre yn…
Darllen mwy
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: Cysoni HTA

Yn 2018 nododd aelodau’r Rhwydwaith Rhyngwladol Asiantaethau ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA) ‘bynciau pwysig’ oedd angen datganiad sefyllfa arnynt…
Darllen mwy
A graphic with icons to represent a case study

Mawrth 2020

Astudiaeth achos: Telefonitro rheolydd calon ar gyfer methiant y galon

Gofynnodd Rhwydwaith Cardiaidd Cymru am arfarniad ar delefonitro (monitro o bell) rheolydd calon ar gyfer rheoli methiant y galon.
Darllen mwy
Two representatives from HTW and NICE sign a strategic alliance

Mawrth 2020

Technoleg Iechyd Cymru a NICE yn cyhoeddi cydweithrediad strategol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), wedi ymrwymo'n ffurfiol i weithio…
Darllen mwy
An image of a desk with a computer, phone and notepad.

Chwefror 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio dau e-gyhoeddiad newydd

Mae'n bleser gennym gyhoeddi dau e-gyhoeddiad newydd a fydd yn rhoi newyddion rheolaidd i chi am HTW a’r wybodaeth ddiweddaraf…
Darllen mwy
Pages from a paper published by Health Technology Wales

Chwefror 2020

Cyhoeddi adroddiad: Datblygu Swyddogaeth Archwilio HTW i Asesu Mabwysiadu Canllawiau ar draws Cymru

Mae hwn yn gam pwysig dros ben o ran lledaenu datblygiadau technolegol arloesol, ac mae wedi arwain at broses y…
Darllen mwy
A graphic with icons to represent a case study

Chwefror 2020

Astudiaeth achos: Monitro Glwcos yn Barhaus

Gwnaethom arfarnu tystiolaeth ar effeithiolrwydd defnyddio monitro glwcos yn barhaus er mwyn helpu menywod beichiog sydd â diabetes math 1…
Darllen mwy
A graphic for the Tomorrow's Health conference

Chwefror 2020

Ymunwch â Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd Iechyd Yfory

Disgwylir i fwy na 500 o gynrychiolwyr fod yn bresennol, a fydd yn dod â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd…
Darllen mwy
A graphic for the HTW Impact Report 2019

Chwefror 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn creu effaith yn 2019

Drwy gydol 2019, cynigiwyd mwy na 65 o bynciau technoleg i ni eu harfarnu. Denodd cysylltiadau traws-sectoraidd cryf y cynigion…
Darllen mwy
Matthew Prettyjohns from Health Technology Wales gives a talk.

Chwefror 2020

Technoleg Iechyd Cymru i gynghori bwrdd cenedlaethol PET-CT

Rydym wedi ymuno â gweithgor cenedlaethol ar Domograffeg Gollwng Positronau – sganiau Tomograffeg Gyfrifiadurol (PET-CT).
Darllen mwy
The image shows the logos of Health Technology Wales and Accelerate, in front of the Life Sciences Hub Wales.

Ionawr 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn ymuno â’r tîm amlddisgyblaethol Accelerate

Rydym wedi ymuno â chyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol Accelerate, y cydweithrediad arloesol i helpu i droi syniadau arloesol yn dechnolegau, cynnyrch…
Darllen mwy
A collage of new team members.

Ionawr 2020

Mae ein tîm wedi tyfu! Dyma’r aelodau newydd o’n tîm!

Mae'n golygu bod gennym 20 aelod o staff erbyn hyn, gyda 17 o Weithwyr Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE), ac…
Darllen mwy
Our Chair Professor Peter Groves delivers a presentation.

Ionawr 2020

Diwydiannau yn ymgysylltu â Thechnoleg Iechyd Cymru ar ddechrau 2020

Fe ddechreuom 2020 drwy annog diwydiannau i gydweithio â ni yn ein gwaith i gynyddu mynediad at dechnolegau iechyd nad…
Darllen mwy

Rhagfyr 2019

Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Technoleg Iechyd Cymru wedi’i gyhoeddi!

Heddiw mae’n bleser gennym eich hysbysu am gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol 2018-2019. Hwn yw ein hadroddiad blynyddol cyntaf ac mae’n amlygu’r…
Darllen mwy
An illustration with a light bulb and service users

Tachwedd 2019

Sut mae cleifion a’r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru

Mae'n bwysig bod cleifion, gofalwyr ac aelodau o'r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru, y corff…
Darllen mwy
Members of the Appraisal Panel in discussion

Hydref 2019

Pam mae asesu technolegau iechyd yn hanfodol i wella gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn arfarnu technolegau drwy gydol eu cylch bywyd, o arloesedd i anarferiant. Mae hyn yn galluogi…
Darllen mwy
HTW is holding a meeting for its Assessment Group.

Hydref 2019

Gwireddu ymchwil: Sut mae gan y diwydiant technoleg iechyd yng Nghymru ffordd newydd i farchnata yng Nghymru

Ydych chi’n gwybod am dechnoleg iechyd nad yw'n feddyginiaeth neu am brosiect arloesol sy'n gallu gwella ansawdd y gofal yng…
Darllen mwy
A team present their idea to the panel of Dragons at the Welsh Health Hack

Awst 2019

Gwrandewch ar Hac Iechyd Cymru 2019 heddiw!

Yn y rhifyn hwn, mae’r podlediad Syniadau Iach yn mynd y tu ôl i’r llen yn nhrydydd Hac Iechyd blynyddol…
Darllen mwy
Road directions to the HTAi 2019 annual meeting.

Gorffennaf 2019

Aelod o’r Panel Arfarnu, Dr Sally Lewis, yn edrych yn ôl ar Gyfarfod Blynyddol HTAi 2019

Yn ddiweddar, mynychodd tîm Technoleg Iechyd Cymru Gyfarfod Blynyddol rhyngwladol Asesu Technoleg Iechyd (HTAi) 2019 yn Cologne, ac ymunodd Dr…
Darllen mwy
A view from the river of the city of Cologne.

Gorffennaf 2019

Cynnydd rhyngwladol ar gyfer Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd ryngwladol HTAi 2019

Cynhaliwyd y gynhadledd pedwar diwrnod yn Cologne yn yr Almaen, a daeth dros fil o weithwyr proffesiynol Asesu Technoleg Iechyd…
Darllen mwy
Health Technology Wales has launched an online stakeholder survey

Gorffennaf 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio arolwg ar-lein i randdeiliaid

Fel rhan o'n gwerthusiad, hoffem wybod sut rydych yn teimlo am ein gwaith, beth rydych yn gallu ei ddysgu neu…
Darllen mwy
NICE has launched HealthTech Connect, an online resource to help development and adoption of new health technologies

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn Gyrchwr Data cymeradwy ar gyfer adnodd HealthTech Connect newydd NICE

Mae'r adnodd ar-lein diogel yn helpu i ganfod a chefnogi technolegau iechyd newydd wrth iddynt symud o'r cam cyntaf i…
Darllen mwy
Health Technology sign a Memorandum of Understanding with the Welsh Health Specialised Services Committee

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn llofnodi cydweithrediad strategol

Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn ein helpu i feithrin cysylltiadau agosach â PGIAC, sy'n rhannu cylch gwaith a rolau tebyg.
Darllen mwy
Health Technology Wales sign an MoU with the Bevan Commission

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn ymrwymo i gydweithio’n agos gyda Comisiwn Bevan

Mae'r ddau sefydliad yn rhannu cyfrifoldebau tebyg, ac maen nhw wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i wella ansawdd y gofal yng…
Darllen mwy
Karen MacPherson sits at her computer

Mai 2019

Cynghrair ‘Celtic connections’ yn dathlu llwyddiant cynnar

A ninnau wedi ymuno â chynghrair strategol ‘Celtic connections’ gyda’n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon, mae’n bleser…
Darllen mwy
Three new members of the Health Technology Wales team

Ebrill 2019

Rydyn ni wedi tyfu! Dyma ein recriwtiaid newydd

Mae tîm Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi tyfu eto dros y misoedd diwethaf, ac mae tri aelod newydd o'r tîm…
Darllen mwy
The Welsh Health Hack logo

Ebrill 2019

Ymunwch â ni ar gyfer Hac Iechyd Cymru 2019

Sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, unwaith eto’n dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â chwmnïau digidol, technolegol a…
Darllen mwy
Members of the Health Technology Wales Patient and Public Involvement Standing Group

Ebrill 2019

Lleisiau cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd i gael eu clywed gan Technoleg Iechyd Cymru

Bydd lleisiau cleifion, gofalwyr ac aelodau'r cyhoedd yn cael eu clywed wrth i ni weithio i wella ansawdd y gofal…
Darllen mwy
A group of people pose for a photo after an event

Ebrill 2019

Cefnogaeth traws-sector i’n gweithdai iechyd cyntaf

Cynhaliwyd ein gweithdai iechyd cyntaf i adeiladu capasiti ar draws y sectorau iechyd, gofal a diwydiant.
Darllen mwy
Member organisations of the Celtic connections strategic alliance sign a memorandum of understanding

Mawrth 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol ‘Celtic connections’

Rydym yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol 'Celtic connections' gyda'n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon.
Darllen mwy
Health Technology Wales Open Topic Call

Mawrth 2019

Agor Galwad Pwnc i wella gofal yng Nghymru

Rydym wedi agor Galwad Pwnc ar Ddydd Gŵyl Dewi, ac rydym yn gofyn ichi awgrymu technolegau nad ydynt yn feddyginiaethau…
Darllen mwy
A graphic of a family

Chwefror 2019

FIDEO: Dysgwch am Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein fideo newydd sbon ‘Amdanom ni’, sef animeiddiad sy’n egluro pwy ydyn ni, beth ydyn ni’n…
Darllen mwy
Health workshops logo

Chwefror 2019

Technoleg Iechyd Cymru i gynnal weithdai

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cydweithio gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (HGBC) er mwyn eich cyflwyno i gysyniadau a…
Darllen mwy
Health Technology Wales Impact Report 2018

Ionawr 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi ei Adroddiad Effaith cyntaf erioed!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi Adroddiad Effaith cyntaf Technoleg Iechyd Cymru a wedi drych yn ôl ar ein cyflawniadau…
Darllen mwy
Members of Health Technology Wales' Assessment Group are in a discussion about a topic.

Hydref 2018

Dysgwch am Technoleg Iechyd Cymru

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cael ei sefydlu i gefnogi dull strategol, cenedlaethol o technolegau iechyd, nad ydynt yn feddyginiaethau,…
Darllen mwy

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.