Newyddion

06 Hydref, 2020

Beth ydy gwerth cynnwys arbenigedd ymchwil yn y gwaith o ddatblygu technolegau iechyd?

A woman is climbing a ladder and using a VR headset to see an assortment of icons

I gyd-fynd â lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW, fe ofynnom gwestiwn pwysig i unigolion dylanwadol yn ecosystem technoleg iechyd Cymru.

‘Beth ydy gwerth cynnwys arbenigedd ymchwil yn y gwaith o ddatblygu technolegau iechyd?’ Dyma beth ddywedon nhw…

 

Yr Athro Peter Groves, Cadeirydd Technoleg Iechyd Cymru

“Mae technolegau arloesol nad ydynt yn ymwneud â chyffuriau yn gallu bod yn drawsnewidiol o ran rheoli cleifion, a gallant arwain at newidiadau sylfaenol yn y ffordd mae’r system gofal iechyd yn darparu triniaethau.

Er mwyn gwireddu’r manteision posibl hyn i gleifion a systemau, mae’n bwysig cynhyrchu tystiolaeth, i gadarnhau bod technolegau meddygol newydd yn ddiogel, a’u bod yn effeithiol yn glinigol ac yn gost-effeithiol. Mae tystiolaeth o’r fath yn gallu dod o lawer o wahanol ffynonellau ac yn gallu cael ei chasglu mewn amrywiaeth o ffyrdd ac felly, mae’n bwysig dros ben bod y gwaith o ddatblygu technoleg yn cael ei gefnogi gan raglen ymchwil sydd wedi’i chynllunio a’i gweithredu’n ofalus.

Mae cael cyngor yng nghamau cynnar datblygu cynnyrch gan y rheiny sydd wedi’u hyfforddi mewn asesiadau technoleg iechyd a gan arbenigwyr clinigol ac economaidd, yn gallu arwain at fanteision cyflymach pan ddaw’n fater o lunio a chyfleu cynnig o’r gwerth ar gyfer y ddyfais newydd yn ddiweddarach.”

 

Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

“Mae datblygu gofal iechyd yn dibynnu ar arloesi ar draws y sector gwyddorau bywyd a’r byd academaidd. Mae Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru yn cydnabod ei fod yn aml, yn anodd gallu casglu’r dystiolaeth berthnasol wrth ddatblygu technolegau iechyd newydd.

Mae cynnwys arbenigedd ymchwil wrth ddatblygu technoleg iechyd newydd yn rhoi cipolwg hanfodol i arloeswyr i gefnogi’r gwaith o ddatblygu eu cynnyrch, ac o’i alinio ag anghenion cleifion a gwasanaethau gofal iechyd. Yn ei dro, mae dull seiliedig ar dystiolaeth yn darparu gwybodaeth werthfawr i lywio penderfyniadau comisiynu.

Mae hyn nid yn unig yn arbed amser ac adnoddau gwerthfawr yn y tymor hir, ond yn creu llwybr mwy esmwyth a mwy costeffeithlon i arloeswyr technoleg iechyd hefyd.

P’un a yw technoleg iechyd yn cychwyn ar ei thaith ddatblygu neu ar fin cael ei lansio, mae mewnbwn gan arbenigwyr ymchwil yn berthnasol bob amser, ac yn gallu gwneud yn siŵr bod casglu tystiolaeth yn addas i’r system gofal iechyd mae’n ceisio ei helpu.”

 

Dr Robert Royce, Uwch Swyddog Ymchwil, Comisiwn Bevan

“Mae perygl y bydd ymchwil i farn defnyddwyr yn diweddu fyny gyda’r fersiwn fodern o’r hyn y dywedodd Henry Ford fod pobl ei eisiau o ran trafnidiaeth ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Nid galw am ddyfeisio’r car oedd hynny… ond yn hytrach, ceffyl cyflymach.

Fodd bynnag, mae gan arbenigwyr ymchwil rôl werthfawr i’w chwarae o ran cynorthwyo yn y gwaith o ddatblygu technolegau iechyd – ac nid lleiaf o ran sicrhau bod gan y rheiny sy’n ymgymryd â’r datblygiadau ddealltwriaeth fanwl o’r problemau mae darpar ddefnyddwyr yn eu hwynebu. Gellir rhoi ystyriaeth ymlaen llaw i asesu sut y bydd effaith a chyfleustodau yn cael eu mesur, a sut y gellir cael adborth yn gyflym.

Mae’r gred hon yn cael ei hadlewyrchu yn eiriolaeth y Comisiwn Bevan o gyd-gynhyrchu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.”

Cliciwch yma i ddysgu mwy am Wasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW.