Astudiaeth Achos

17 Rhagfyr, 2019

Astudiaeth achos: Cywasgu mecanyddol y frest

Health Technology Wales Impact Report 2018

Beth wnaethom ni?

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon heb drawma y tu allan i’r ysbyty. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Chwefror 2018.

Gyda phwy?

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wnaeth gynnig y pwnc a darparodd wneuthurwyr y ddyfais wybodaeth am y dyfeisiau.

Gwnaethom ymgynghori ag arweinwyr clinigol ac arbenigwyr methodolegol wrth adolygu’r dystiolaeth. Gwnaethom hefyd ymgysylltu â Rhwydwaith Cardiaidd Cymru er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid eangach yn cael eu hysbysu.

Beth oedd yr adwaith?

“Yn fy marn onest i, mae gwasanaethau iechyd angen arfarniadau technoleg iechyd o ansawdd uchel o’r fath yn fwy nag erioed er mwyn datblygu a darparu gofal clinigol a chost effeithiol.”

– Darparwr gwasanaeth

Beth wnaethom ei ddysgu?

Canfu’r arolwg astudiaethau o ansawdd uchel ynglŷn ag effeithiolrwydd y dechnoleg a’r costau sy’n gysylltiedig â hi.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth, daethom i’r casgliad nad oedd dadebru cardio-anadlol gan ddefnyddio dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest yn sylweddol well mewn atal marwolaethau na dadebru â llaw. Dangosodd ein dadansoddiad economaidd nad oedd gweithredu’r dyfeisiau fel mater o drefn ar draws y gwasanaeth ambiwlans yn gost effeithiol.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?

Defnyddiodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ein Canllaw i lywio ei benderfyniad o ran comisiynu.

Mae’r Grŵp Gweithredu Ataliad y Galon y tu allan i’r Ysbyty yn cymryd camau i wella casglu data archwilio.

Gwnaethom wella effeithlonrwydd mewn defnydd o adnoddau prin y GIG drwy beidio ag annog buddsoddi mewn technoleg nad oedd wedi’i chefnogi gan dystiolaeth oedd ar gael. Drwy osgoi defnydd y dyfeisiau hyn fel mater o drefn, amcangyfrifir y gallai GIG Cymru arbed £220,823. Mae’r arbediad cost hwn yn seiliedig ar y dybiaeth y byddai 50% yn manteisio ar y dechnoleg heb Ganllaw HTW.