Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Person typing on laptop

Mawrth 2024

Rhaglenni Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPP)

Mae’r Rhaglenni Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPP) yn ymyriadau tymor byr, dwys ar gyfer teuluoedd mewn argyfwng, lle…
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2024

Ymyriadau drwy adborth fideo

Ymyriadau drwy adborth fideo i wella’r cyfathrebu rhwng teuluoedd a chefnogi plant sydd mewn perygl
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2024

Liposugno ar gyfer lymffoedema cronig

Liposugno ar gyfer lymffoedema cronig
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2024

Offer rheoli clwyfau digidol

Offer digidol ar gyfer monitro a rheoli clwyfau.
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2024

CBX ynni isel (Contact X-ray Brachytherapy)

CXB (Contact X-ray Brachytherapy) i drin canser y rectwm cam cynnar
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2024

Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot

Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot.
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2023

Mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen

Mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen ar gyfer monitro triniaeth o fethiant cronig y galon.
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2023

Prostheteg aml-afael ar gyfer y breichiau

Prostheteg myodrydanol aml-afael ar gyfer y breichiau.
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Lensys cyffwrdd a sbectolau ar gyfer trin myopia

Lensys cyffwrdd a sbectolau ar gyfer trin myopia i arafu myopia rhag datblygu mewn plant a phobl ifanc yng Nghymru.
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Diffibrilwyr cardiaidd y gellir eu gwisgo

Diffibrilwyr cardiaidd y gellir eu gwisgo ar gyfer pobl sydd mewn perygl o farw oherwydd problemau’r galon
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Adnoddau asesu sy’n canolbwyntio ar atebion

Offer asesu sy'n canolbwyntio ar atebion ar gyfer gwella triniaeth pobl ag afiechyd meddwl difrifol o fewn gwasanaethau iechyd meddwl…
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2022

Dinerfu arennol radio-amledd

Dinerfu arennol i drin pobl â gorbwysedd sydd ag ymwrthedd.
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2022

Ffotobiofodyliad

Ffotobiofodyliad ar gyfer atal a thrin mwcositis y geg sy'n gysylltiedig â thriniaeth canser
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2022

Systemau dolen gaeedig

Systemau dolen gaeedig ar gyfer rheoli diabetes math 1
Read more
Person typing on laptop

Mai 2022

Therapi ocsigen argroenol parhaus

Therapi ocsigen argroenol parhaus i drin pobl ag wlserau traed diabetig cronig nad ydynt yn gwella ac sy’n gymhleth
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2022

Therapi plasma ymadfer ar gyfer trin COVID-19

Therapi plasma ymadfer ar gyfer trin COVID-19
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Achludiad atodyn atrïaidd chwith mewn cleifion â ffibriliad atrïaidd

Achludiad atodyn atrïaidd chwith mewn cleifion â ffibriliad atrïaidd
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Laryngosgopau fideo

Laryngosgopau fideo i'w defnyddio i ddarparu gofal cyn mynd i’r ysbyty
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Systemau rheoli gwaed electronig

Systemau rheoli gwaed electronig ar gyfer trallwysiadau gwaed; Bloodtrack
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2021

Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys
Read more
Person typing on laptop

Hydref 2021

Biopsi laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol

Biopsïau laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol pan fod ameuhaeth o ddysplasia/canser y pen a'r gwddf
Read more
Person typing on laptop

Medi 2021

Radiotherapi abladol stereotactig (SABR)

Radiotherapi abladol stereotactig (SABR) i drin carcinoma celloedd yr arennnau
Read more
Person typing on laptop

Medi 2021

Symbyliad magnetig trawsgreuanol

Symbyliad magnetig trawsgreuanol i drin iselder
Read more
Person typing on laptop

Medi 2021

EHFRT (Extreme HypoFractionated Radiotherapy)

EHFRT (Extreme HypoFractionated Radiotherapy) ar gyfer canser y prostad lleol
Read more
Person typing on laptop

Mai 2021

Dyfeisiau electrocardiogram (ECG) un golwg (lead-l) llaw

Dyfeisiau electrocardiogram (ECG) un golwg (lead-l) llaw ar gyfer canfod ffibriliad atrïaidd mewn pobl hŷn a’r rheini sydd yn dioddef…
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2021

Ymyriad Strategaethau ar gyfer Perthnasau (START)

Ymyriad Strategaethau ar gyfer Perthnasau (START) i wella iechyd meddwl gofalwyr pobl sydd â dementia
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2020

Capiau rhwystro gwrthficrobaidd (ClearGuard) i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis

Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i'w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis i leihau heintiau llif gwaed sy'n gysylltiedig â chathetr.
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2020

Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl

Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2020

Trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd

Trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd ar gyfer sglerosis ymledol atglafychol-ysbeidiol sydd wedi’i drin yn flaenorol.
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2020

Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr

Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n risg llawfeddygol canolraddol.
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2020

Dyfeisiau Pwysedd Allanadlol Cadarnhaol Osgiliadol

Dyfeisiau pwysedd allanadlol cadarnhaol osgiliadol ar gyfer clirio’r llwybr anadlu mewn cyflyrau gorsecretol cronig yr ysgyfaint.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2020

Therapi tynnu sylw realiti rhithwir

Therapi realiti rhithwir er mwyn rheoli poen cysylltiedig â gweithdrefn.
Read more
Person typing on laptop

Ebrill 2020

Profion i helpu i ddiagnosio COVID-19

Adroddiad ydy hwn ar effeithiolrwydd clinigol profion sy’n canfod y feirws SARS-CoV-2 neu wrthgyrff i SARS-CoV-2, i helpu i ddiagnosio…
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2020

Therapi tonnau sioc allgorfforol

Therapi siocdon allgorfforol (ESWT) i drin cyflyrau cyhyrysgerbydol
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2020

Profion canfod antigenau cyflym

Profion canfod antigenau cyflym ar gyfer diagnosio heintiau streptococol grŵp A mewn fferyllfeydd cymunedol.
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2020

Canfod haemolysis adeg y gofal

Canfod haemolysis adeg y gofal mewn samplau gwaed y gellir eu hystyried yn anaddas ar gyfer cael eu dadansoddi mewn…
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2020

Monitro lefel y siwgr yn y gwaed o bell

Monitro lefel y siwgr yn y gwaed mewn menywod sydd yn dioddef o ddiabetes yn ystod beichiogrwydd.
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2019

Profion ymarfer cardiopwlmonarI

Profion ymarfer cardiopwlmonari cyn llawdriniaeth ar gyfer pobl y bwriedir cynnal llawdriniaeth abdomenol fawr arnynt.
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2019

Colangiosgopi drwy’r geg un gweithredwr

Colangiosgopi drwy’r geg un gweithredwr ar gyfer gwerthuso a thrin anhwylderau pancreatig bustl yr afu.
Read more
Person typing on laptop

Medi 2019

Cyfnerthu’r nerfau ocsipwt

Cyfnerthu’r nerfau ocsipwt ar gyfer trin cur pen clwstwr cronig anhydrin yn feddygol.
Read more
Person typing on laptop

Awst 2019

Monitro Glwcos yn Barhaus mewn Beichiogrwydd

Systemau monitro glwcos yn barhaus er mwyn rheoli diabetes mewn menywod beichiog.
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2019

Dyfeisiau uwchsain llaw

Defnyddio dyfeisiau uwchsain llaw ar gyfer cynnal asesiadau o’r galon a diagnosio methiant systolig y galon yn y lleoliad cymunedol…
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Profion ffarmogeneteg

Profion ffarmageneteg i ganfod y risg o ddioddef adweithiau andwyol i feddyginiaethau gwrthepileptig.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Cit Prawf Synovasure® Alpha Defensin

Cit Prawf Synovasure ® Alpha Defensin i asesu haint y cymalau periprosthetig.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnogemeg ysgarthol

Offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnogemeg ysgarthol i asesu pobl sy’n dod i ofal cynradd gyda chlefyd y coluddyn symptomatig.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Cynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol a’r costeffeithiolrwydd o gynnal profion procalcitonin ar y pwynt…
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2019

Radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostadbenodol (PSMA) galiwm neu fflworin

Radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostadbenodol (PSMA) galiwm neu fflworin mewn ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol.
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2018

Dyfais monitro glwcos fflach Freestyle Libre ar gyfer rheoli diabetes

Peiriant monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer rheoli diabetes
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2018

Symbylu’r nerf sacrol

Symbylu’r nerf sacrol ar gyfer anymataliaeth ysgarthol.
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2018

Croesgysylltu ar y gornbilen

Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr ceratoconws
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2018

Dyfais Cywasgu Mecanyddol y Frest

Dyfais cywasgu mecanyddol y frest i’w ddefnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans i drin oedolion sydd yn cael ataliad y galon…
Read more