Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Person typing on laptop

Medi 2023

Lensys cyffwrdd a sbectolau

Lensys cyffwrdd a sbectolau ar gyfer trin myopia mewn plant
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

FloSeal i drin epistaxis

Mae FloSeal yn feddyginiaeth sydd yn amsugno’n naturiol, y gellir ei defnyddio i drin epistaxis (gwaedlif o’r trwyn) os nad…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Offer a gynorthwyir gan ddeallusrwydd artiffisial ar gyfer diagnosio canser y prostad yn defnyddio delweddau biopsi ar sleidiau.

Mae tua 90,000 o ddynion yn cael biopsi o’r prostad i gael diagnosis o ganser y prostad bob blwyddyn yn…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Offer digidol ar gyfer asesu gallu gwybyddol

Offer digidol ar gyfer asesu gallu gwybyddol i ganfod nam cam cynnar sydd yn cael ei achosi gan anhwylderau niwroddirywiol
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Llawfeddygaeth gynaecolegol ar gyfer canserau anfalaen trwy gymorth robot

Efallai y bydd angen triniaeth lawfeddygol ar rai cyflyrau gynaecolegol nad ydynt yn ganseraidd, fel endometriosis. Gellir defnyddio llawfeddygaeth trwy…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Profion ffarmacogenetig rhagbrofol (PGx) yn defnyddio panel o enynnau i arwain triniaeth a lleihau adweithiau niweidiol i gyffuriau.

Ffarmacogenetig (y cyfeirir ato hefyd fel ffarmacogenomeg; PGx) yw'r astudiaeth o sut mae genynnau person yn effeithio ar eu hymateb…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Delweddu hyperspectral ar gyfer canfod melanoma y croen

Gellir defnyddio delweddu hyperspectral i asesu briwiau croen pigmentog i helpu i ddiagnosio briwiau anfalaen neu felanomas malaen. Gall delweddu…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Therapi ffotobiofodiwleiddio ar gyfer dirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig ag oedran (AMD) (sych)

Dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oedran (AMD) yw’r prif achos sy’n gwneud i bobl dros 50 oed golli eu golwg.…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Offer digidol ar gyfer asesu craffter golwg o bell.

Asesu craffter golwg o bell yw un o'r archwiliadau mwyaf cyffredin o weithrediad y golwg, sy'n cynnwys defnyddio siartiau llygaid…
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2023

Anadlwyr clyfar

Anadlwyr clyfar ar gyfer pobl sydd ag asthma a chyflyrau anadlol eraill
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2023

Systemau rhagnodi electronig a gweinyddu meddyginiaethaus

Systemau rhagnodi electronig a gweinyddu meddyginiaethau ar gyfer yr holl gleifion mewnol ac allanol sy’n derbyn gofal eilaidd, gan gynnwys…
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2023

Technolegau monitro goddefol i gefnogi annibyniaeth oedolion hŷn sy’n byw ar eu pen eu hunain

Technolegau monitro goddefol i gefnogi annibyniaeth oedolion hŷn sy'n byw ar eu pen eu hunain, drwy nodi newidiadau yn y…
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2023

Uwchsain â chymorth Deallusrwydd Artiffisial

Uwchsain â chymorth Deallusrwydd Busnes ar gyfer thrombosis gwythïen ddofn
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2023

Ysgogiad trydanol i bobl sydd â chyflyrau anadlol cronig, methiant cronig y galon a chlefyd cronig yr arennau

Ysgogiad trydanol i wella cryfder y cyhyrau a chanlyniadau cysylltiedig i bobl â chyflyrau anadlol cronig, methiant cronig y galon…
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2023

Adnodd galluogi Deallusrwydd Artiffisial sy’n defnyddio Retinal

Adnodd â chymorth Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer y Retina i frysbennu pobl sydd mewn perygl o glefyd cardiofasgwlaidd
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2023

System WavelinQ EndoAVF

System EndoAVF WavelinQ sy’n caniatáu i gleifion sydd ar gamau terfynol methiant yr arennau i dderbyn hemodialysis
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol

Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

IVUS (Uwchsain mewnfasgwlaidd)

IVUS (Uwchsain mewnfasgwlaidd) i lywio ymyriad coronaidd drwy’r croen (PCI)
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Urolon, cyfrwng swmpuso wrethral bioatsugnol

Urolon, cyfrwng swmpuso wrethral bioatsugnol ar gyfer trin anymataliaeth wrinol straen (SUI) ymhlith oedolion benywaidd.
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Profion MeMed BV i wahaniaethu rhwng diagnosis o heintiau bacteriol a firaol

Profion MeMed BV i wahaniaethu rhwng diagnosis o heintiau bacteriol a firaol
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Mesuryddion llif anadl clyfar

Mesuryddion llif anadl clyfar ar gyfer monitro asthma
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

MyDiabetesMyWay

MyDiabetesMyWay, adnodd digidol ar gyfer rheoli diabetes a darparu gwybodaeth amdano
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Therapi ymddygiad gwybyddol a weinyddir ar y rhyngrwyd ar gyfer pobl sydd â chanser y fron a goroeswyr canser y fron

Therapi ymddygiad gwybyddol a weinyddir ar y rhyngrwyd i drin iselder neu bryder ysgafn i gymedrol mewn pobl sydd â…
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Ysgogi llinyn y cefn

Ysgogi llinyn y cefn ar gyfer oedolion sydd â niwropathi ymylol cronig a achosir gan gemotherapi.
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Diffibrilwyr cardiaidd y gellir eu gwisgo

Diffibrilwyr cardiaidd y gellir eu gwisgo ar gyfer pobl sydd mewn perygl o farw oherwydd problemau’r galon
Read more
Person typing on laptop

Ebrill 2023

CBX ynni isel (Contact X-ray Brachytherapy)

CXB (Contact X-ray Brachytherapy) i drin canser y rectwm cam cynnar
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2023

Offer rheoli clwyfau digidol

Offer digidol ar gyfer monitro a rheoli clwyfau.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2023

Offer canfod ystumiau digidol o bell

Offer canfod ystumiau digidol o bell ar gyfer anaf orthopedig neu lawdriniaeth
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2023

Robotiaid digidol

Robotiaid digidol i ddarparu gofal o bell
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2023

Symbyliad magnetig trawsgreuanol pwls sengl

Symbyliad magnetig trawsgreuanol pwls sengl ar gyfer triniaeth meigryn acíwt neu i atal meigryn.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2023

Achludiad glud cyanoacrylad

Achludiad glud cyanoacrylad ar gyfer gwythiennau chwyddedig.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2023

Lledu balŵn

Lledu balŵn ar gyfer camweithredu cronig yn y tiwbiau Ewstachio
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Peiriant darlifo’r ysgyfaint y tu allan i’r corff/ex-vivo

Peiriant darlifo’r ysgyfaint y tu allan i’r corff/ex-vivo ar gyfer clefyd yr ysgyfaint datblygedig
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Radiolawfeddygaeth stereotactig

Radiolawfeddygaeth stereotactig ar gyfer niwralgia trigeminol
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Lledu balŵn endosgopig

Lledu balŵn endosgopig ar gyfer stenosis swbglotig neu draceol
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Trosglwyddo cyhyrau Gracilis gweithredol

Trosglwyddo cyhyrau Gracilis gweithredol (FFMT) i adfer gweithrediad y breichiau mewn anaf i’r plecsws breichiol
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Larwm SOS personol y gellir ei wisgo

Larwm SOS personol y gellir ei wisgo ar gyfer pobl fregus a/neu hŷn.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen

Mewnblannu synwyryddion pwysedd rhydwelïau ysgyfeiniol trwy’r croen ar gyfer monitro triniaeth o fethiant cronig y galon.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Liposugno ar gyfer lymffoedema cronig

Liposugno ar gyfer lymffoedema cronig
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Therapïau seicolegol digidol

Cyflwyno therapïau seicolegol yn ddigidol ar gyfer trin iselder
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Systemau rhagnodi electronig a gweinyddu meddyginiaethaus

Systemau rhagnodi electronig a gweinyddu meddyginiaethau ar gyfer yr holl gleifion mewnol ac allanol sy’n derbyn gofal eilaidd, gan gynnwys…
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Adnoddau asesu sy’n canolbwyntio ar atebion

Adnoddau asesu sy'n canolbwyntio ar atebion ar gyfer gwella’r gwaith o reoli a thrin pobl sydd â salwch meddwl difrifol…
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Dyfeisiau monitro electrocardiograffeg ar ffurf clytiau symudol

Dyfeisiau monitro electrocardiograffeg ar ffurf clytiau symudol a ddefnyddir i ganfod arhythmia ar y galon
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2023

Rheolyddion calon heb lîd ar gyfer bradyarrhythmias

Rheolyddion calon heb lîd ar gyfer bradyarrhythmias oherwydd gwrtharwyddion ar gyfer rheolyddion calon confensiynol
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2023

Radiotherapi abladol stereotactig y corff (SABR) i drin canser y pancreas ecsocrin datblygedig sydd heb ymledu.

Radiotherapi abladol stereotactig y corff (SABR) i drin canser y pancreas ecsocrin datblygedig sydd heb ymledu.
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2023

Meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol yn ystod gwasanaeth brysbennu brys dros y ffôn

Meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol yn ystod gwasanaeth brysbennu brys dros y ffôn i bobl a nodwyd fel rhai sydd ddim…
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2023

Cydlynu cynlluniau triniaeth neu reoli

Cydlynu cynlluniau triniaeth neu reoli ar gyfer pobl sydd â chydafiecheddau
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2022

Wardiau rhithwir

Wardiau rhithwir i ddarparu gofal mewn lleoliadau cymunedol.
Read more
Person typing on laptop

Hydref 2022

Profion genetig (canser y prostad)

Profion genetig ar gyfer gofal canser y prostad.
Read more
Person typing on laptop

Hydref 2022

Delweddu awtofflworoleuedd

Delweddu awtofflworoleuedd atodol ar annormaleddau mwcosaidd y geg i amlygu malaenedd/cynfalaenedd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, OralID
Read more
Person typing on laptop

Medi 2022

Platfform digidol i gefnogi pobl hŷn gartref

Platfformau digidol i bobl hŷn i’w cefnogi i fyw yn annibynnol a rheoli eu hunain yn y cartref
Read more
Person typing on laptop

Medi 2022

Prawf Arennau – Minuteful

Prawf arennau Minuteful i bobl sydd mewn perygl o glefyd cronig yr arennau
Read more
Person typing on laptop

Medi 2022

Radiotherapi Abladol Stereotactig y Corff

Radiotherapi Abladol Stereotactig y Corff i drin clefyd oligo-gynyddol (SABR)
Read more
Person typing on laptop

Medi 2022

PNA (Processed or cadaveric nerve allografts)

PNA (Processed or cadaveric nerve allografts) i drwsio toriadau i nerfau perifferol ar gyfer pobl sydd â difrod i’r nerfau…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2022

Cyseinedd Magnetig T2

Cyseinedd Magnetig T2 i helpu i gael diagnosis cynnar o sepsis
Read more
Person typing on laptop

Medi 2022

RayPilot

RayPilot, dyfais olrhain electromagnetig amser real newydd, sydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod radiotherapi i drin canser y prostad.
Read more
Person typing on laptop

Medi 2022

Monitro glwcos yn barhaus mewn amser real

Monitro glwcos yn barhaus mewn amser real ar gyfer pobl sydd â diabetes math 1 a 2
Read more
Person typing on laptop

Medi 2022

Emboleiddio’r rhydwelïau gliniog

Emboleiddio’r rhydwelïau gliniog i leddfu poen hirdymor i oedolion ag osteoarthritis y pen-glin
Read more
Person typing on laptop

Awst 2022

Integreiddio esgyrn

Integreiddio esgyrn ar gyfer pobl â thrychiadau trawsforddwydol
Read more
Person typing on laptop

Awst 2022

Ymyriadau wrth bontio o wasanaethau plant i oedolion

Ymyriadau wrth bontio o wasanaethau plant i oedolion i bobl sydd â chyflyrau tymor hir
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2022

Ffotobiofodyliad

Ffotobiofodyliad ar gyfer atal a thrin mwcositis y geg sy'n gysylltiedig â thriniaeth canser
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2022

Systemau monitro gwelyau a larymau mewn cartrefi gofal

Systemau monitro gwelyau i atal cwympiadau ac anafiadau briwiau pwyso mewn cartrefi gofal.
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2022

Systemau dolen gaeedig

Systemau dolen gaeedig ar gyfer rheoli diabetes math 1
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Monitor cyfradd anadlol parhaus (RespiraSense)

Monitor cyfradd anadlol parhaus (RespiraSense) ar gyfer pobl sydd â nifer o gyflyrau anadlol.
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Gwasanaethau rhyddhau o’r ysbyty (Ysbyty i Gartref Iachach)

Gwasanaethau rhyddhau o'r ysbyty i helpu i wneud tai yn ddiogel ac yn hygyrch i bobl hŷn
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Cais am ddanfon presgripsiynau

Cais am dracio danfoniadau ar gyfer danfon presgripsiynau.
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Monitro o bell gyda system cydbwyso pen-gliniau â chymorth robotig

Monitro cleifion o bell (RPM) gyda'r system cydbwyso pen-gliniau â chymorth robotig ar gyfer pobl sy'n cael arthroplasti pen-glin llwyr.
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Dyfeisiau therapiwtig rhyngweithiol/therapi doliau (HUG)

Dyfeisiau therapiwtig rhyngweithiol (therapi doliau) mewn gofal dementia uwch
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Sgerbydau allanol y coesau wedi’u pweru

Sgerbydau allanol y coesau wedi’u pweru i gefnogi'r system gyhyrysgerbydol mewn oedolion a phlant sydd â namau niwrolegol cymhleth, neu…
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Gwasanaethau Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPS)

Mae’r Gwasanaethau Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPS) yn ymyriadau tymor byr, dwys ar gyfer teuluoedd mewn argyfwng, lle…
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Ymyriadau drwy adborth fideo

Ymyriadau drwy adborth fideo i wella’r cyfathrebu rhwng teuluoedd a chefnogi plant sydd mewn perygl
Read more
Person typing on laptop

Mai 2022

DeltaScan-Monitor Cyflwr yr Ymennydd

Deltascan – Monitor Cyflwr yr Ymennydd ar gyfer diagnosio enseffalopathi acíwt a/neu deliriwm
Read more
Person typing on laptop

Mai 2022

Profion proffilio tiwmorau

Profion proffilio tiwmorau sy'n llywio penderfyniadau o ran triniaeth ar gyfer canser cynnar y fron
Read more
Person typing on laptop

Mai 2022

Therapi ocsigen argroenol parhaus

Therapi ocsigen argroenol parhaus i drin pobl ag wlserau traed diabetig cronig nad ydynt yn gwella ac sy’n gymhleth
Read more
Person typing on laptop

Ebrill 2022

Lliwfesuriaeth

Ymyriadau lliwfesuriaeth i gefnogi pobl gyda straen gweledol
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2022

Therapi plasma ymadfer ar gyfer trin COVID-19

Therapi plasma ymadfer ar gyfer trin COVID-19
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2022

CaRi-Heart

CaRi-Heart ar gyfer mesur llid coronaidd wrth archwilio a rheoli clefyd y rhydwelïau coronaidd
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2022

AmlSganAfu

AmlSganAfu ar gyfer diagnosio a monitro clefyd yr afu brasterog nad yw’n gysylltiedig ag alcohol (NAFLD)
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2022

Hunangymorth dan arweiniad a heb arweiniad ar gyfer anhwylder gorbryder cymdeithasol

Hunangymorth dan arweiniad a heb arweiniad ar gyfer anhwylder gorbryder cymdeithasol mewn plant, y glasoed ac oedolion
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2022

Dinerfu arennol radio-amledd

Dinerfu arennol radio-amledd ar gyfer trin gorbwysedd ymwrthol.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2022

Niwropad

Niwropad ar gyfer sgrinio a chanfod arwyddion cynnar o niwropathi perifferol diabetig
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2022

Ymyriadau dietegol carbohydrad isel

Ymyriadau dietegol carbohydrad isel ar gyfer pobl sydd â diabetes teip 2, fel rhan o raglen addysg strwythuredig
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Achludiad atodyn atrïaidd chwith mewn cleifion â ffibriliad atrïaidd

Achludiad atodyn atrïaidd chwith mewn cleifion â ffibriliad atrïaidd
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Mewnblaniadau clyw gweithredol ar gyfer y glust ganol

Mewnblaniadau clyw gweithredol ar gyfer y glust ganol ar gyfer cyflyrau clyw cymhleth
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Defnyddio dulliau niwroddelweddu i ddiagnosio dementia

Niwroddelweddu strwythurol i ddiagnosio dementia
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Mewnblaniadau clyw dargludo drwy esgyrn trawsgroenol gweithredol

Mewnblaniadau clyw dargludo drwy esgyrn trawsgroenol gweithredol ar gyfer cyflyrau clyw cymhleth
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Therapi ymbelydredd mewnol detholus

Therapi ymbelydredd mewnol detholus ar gyfer canser metastatig y colon a’r rhefr
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Llawdriniaeth sytoleihau gyda chemotherapi peritoneol ymwthiol hyperthermig

Llawdriniaeth sytoleihau gyda chemotherapi peritoneol ymwthiol hyperthermig yn ystod llawdriniaeth ar gyfer carsinomatosis peritoneol
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Dyfeisiau cludadwy sy’n dadansoddi symudiadau mandiblaidd ar gyfer diagnosio apnoea cwsg

Dyfeisiau cludadwy sy'n dadansoddi symudiadau mandiblaidd ar gyfer diagnosio apnoea cwsg ataliol
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Laryngosgopau fideo

Laryngosgopau fideo i'w defnyddio i ddarparu gofal cyn mynd i’r ysbyty
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Systemau rheoli gwaed electronig

Systemau rheoli gwaed electronig ar gyfer trallwysiadau gwaed; Bloodtrack
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2022

Darganfod y tebygolrwydd o’r risg o fethiant y galon heb weld rhywun mewn person

Darganfod y tebygolrwydd o’r risg o fethiant y galon heb weld rhywun mewn person
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2021

Orthoses ffabrig elastomerig deinamig

Orthoses ffabrig elastomerig deinamig i drin clefyd niwrogyhyrol a chyflyrau’r prif system nerfol
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2021

Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys
Read more
Person typing on laptop

Hydref 2021

Cymwysiadau ffonau clyfar addysgol – Wlserau Pwyso

Cymwysiadau addysgol (apiau) i'w defnyddio gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol i helpu i godi ymwybyddiaeth o wlserau pwyso, a’u hatal…
Read more
Person typing on laptop

Hydref 2021

Cymwysiadau Ffotograffiaeth Glinigol

Cymwysiadau (apiau) ffotograffiaeth glinigol ar ffonau clyfar i asesu ystum cleifion sy’n defnyddio cadeiriau olwyn.
Read more
Person typing on laptop

Hydref 2021

Biopsi laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol

Biopsïau laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol pan fod ameuhaeth o ddysplasia/canser y pen a'r gwddf
Read more
Person typing on laptop

Hydref 2021

Defnyddio cyfrifiaduron tabled yn y cartref i helpu i ddiagnosio a rheoli dementia

Defnyddio cyfrifiaduron tabled yn y cartref i helpu i ddiagnosio a rheoli dementia
Read more
Person typing on laptop

Hydref 2021

WireSafe

Dyfais Wiresafe i atal dargadw’r wifren canllaw wrth osod cathetr gwythiennol canolog
Read more
Person typing on laptop

Hydref 2021

Systemau treigl amser ar gyfer meithriniad embryo

Systemau treigl amser ar gyfer deori ac asesu embryonau wrth gynhyrchu â chymorth
Read more