Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Mae pynciau arfarnu wedi’u cwblhau a rhai parhaus yn cael eu rhestru isod. Mae pynciau sydd heb gael eu derbyn ar y rhaglen waith arfarnu yn cael eu rhestru gyda’r Adroddiad Archwilio Pwnc hefyd – (nid yw’r rhain yn cynnwys Adroddiadau neu ganllawiau Arfarnu Tystiolaeth). Dysgwch fwy am ein proses arfarnu yma.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Gwasanaethau rhyddhau o'r ysbyty i helpu i wneud tai yn ddiogel ac yn hygyrch i bobl hŷn

TER

June 2022

Diffibrilwyr cardiaidd y gellir eu gwisgo ar gyfer pobl sydd mewn perygl o farw oherwydd problemau’r galon

TER

June 2022

Ymyriadau drwy adborth fideo i wella’r cyfathrebu rhwng teuluoedd a chefnogi plant sydd mewn perygl

June 2022

Alo-impiadau nerfau wedi'u prosesu neu gelaneddol (PNA) i drwsio toriadau i nerfau perifferol ar gyfer pobl sydd â difrod i’r nerfau perifferol

TER

June 2022

Mae’r Gwasanaethau Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPS) yn ymyriadau tymor byr, dwys ar gyfer teuluoedd mewn argyfwng, lle mae risg ar fin digwydd o blant yn gorfod mynd i leoliadau i ffwrdd o’u cartref neu o gael eu rhoi mewn gofal

June 2022

Systemau rheoli gwaed electronig ar gyfer trallwysiadau gwaed; Bloodtrack

May 2022

Laryngosgopau fideo i'w defnyddio i ddarparu gofal cyn mynd i’r ysbyty

May 2022

Deltascan – Monitor Cyflwr yr Ymennydd ar gyfer diagnosio enseffalopathi acíwt a/neu deliriwm

TER

May 2022

Profion proffilio tiwmorau sy'n llywio penderfyniadau o ran triniaeth ar gyfer canser cynnar y fron

TER

May 2022

Triniaeth therapi ocsigen i drin clwyfau sydd ddim yn gwella

May 2022