Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Person typing on laptop

Medi 2019

Ultralinq

System archifo lluniau a chyfathrebu Ultralinq (PACS) ym maes cardioleg.
Read more
Person typing on laptop

Medi 2019

Dehongli ECG pell (profion symudol yn y gymuned)

Gwasanaethau ymgynghori ar ddehongli electrocardiogramau pell (ECG) i helpu i wneud diagnosis a gwneud penderfyniadau mewn lleoliad gofal sylfaenol.
Read more
Person typing on laptop

Awst 2019

Therapi FREMS (Frequent rhythmic electrical modulation system)

Therapi FREMS (Frequent rhythmic electrical modulation system) fel triniaeth ar gyfer clefyd Dercum.
Read more
Person typing on laptop

Awst 2019

MyDiabetesMyWay

MyDiabetesMyWay ar gyfer rheoli diabetes.
Read more
Person typing on laptop

Awst 2019

Ap myAsthma

Ap myAsthma ar gyfer rheoli asthma mewn oedolion a phobl ifanc.
Read more
Person typing on laptop

Awst 2019

Monitro Glwcos yn Barhaus mewn Beichiogrwydd

Systemau monitro glwcos yn barhaus er mwyn rheoli diabetes mewn menywod beichiog.
Read more
Person typing on laptop

Gorffennaf 2019

Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot

Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot.
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2019

Dyfeisiau uwchsain llaw

Defnyddio dyfeisiau uwchsain llaw ar gyfer cynnal asesiadau o’r galon a diagnosio methiant systolig y galon yn y lleoliad cymunedol…
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Profion ffarmogeneteg

Profion ffarmageneteg i ganfod y risg o ddioddef adweithiau andwyol i feddyginiaethau gwrthepileptig.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Radiotherapi abladol stereotactig y corff

Radiotherapi abladol stereotactig y corff ar gyfer cleifion sydd â charsinoma canolog yr ysgyfaint nad yw ar y celloedd bychain.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Targedu radiotherapi resbiradol goddefol gyda radiotherapi abladol stereotactig y corff

Targedu radiotherapi resbiradol goddefol gyda radiotherapi abladol stereotactig y corff ar gyfer cleifion sydd â chanser yr afu.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Defnyddio cywasgiad abdomenol gyda radiotherapi abladol stereotactig y corff

Defnyddio cywasgiad abdomenol gyda radiotherapi abladol stereotactig y corff i drin canser yr afu, adrenal ac anaf yn yr ysgyfaint…
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol (canser y prostad)

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol ar gyfer cleifion sydd yn cael triniaeth radical ar gyfer canser y prostad.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol (canser y bledren)

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol ar gyfer cleifion sydd yn cael triniaeth radical ar gyfer canser y bledren.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol (canser yr ysgyfaint)

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol ar gyfer cleifion sydd yn cael triniaeth radical ar gyfer canser yr ysgyfaint.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol (canser yr anws)

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol gyda lwfansau triniaeth llai ar gyfer cleifion canser yr anws.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Radiotherapi arc fodyledig foliwmetric (canser yr ysgyfaint)

Radiotherapi arc fodyledig foliwmetric ar gyfer pobl sydd â chanser yr ysgyfaint.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Radiotherapi arc fodyledig foliwmetric yn ogystal â radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol (canser ceg y groth)

Radiotherapi arc fodyledig foliwmetric yn ogystal â radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol ar gyfer canser ceg y groth.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Llunio mannau radiotherapi (amlinellu) i dargedu’r nodau lymff uwchben y claficl

Llunio mannau radiotherapi (amlinellu) i dargedu'r nodau lymff uwchben y claficl, ar gyfer cleifion sydd angen triniaeth ranbarthol-leol yn ogystal…
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Arbelydriad ar y nodau chwarren mewnol

Arbelydriad ar y nodau chwarren mewnol ar gyfer pobl sydd â risg uchel o gael canser cynnar y fron.
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Radiotherapi’r gesail

Radiotherapi ar gyfer y fron gyfan, sy'n cynnwys y gesail (axilla) ac uwchben y claficl (supraclavicular fossa).
Read more
Person typing on laptop

Mai 2019

Arbelydriad rhannol ar y fron

Arbelydriad rhannol ar y fron i gleifion sydd â chanser cynnar y fron.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

System Parkinson’s KinetiGraph™

System Parkinson’s KinetiGraph ar gyfer monitro symptomau mewn pobl sydd â chlefyd Parkinson’s.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

System iNOTZ ar gyfer dogfennu cofnodion oncoleg cleifion

System iNOTZ ar gyfer storio data cleifion yn ddigidol.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Dyfais Alivecor KardiaMobile

Alivecor KardiaMobile ar gyfer canfod ffibriliad atrïaidd.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Arwyddo-Golwg-Sain/Sign-Sight-Sound

Mynediad at gyfieithwyr ar y pryd ar-lein ym maes gofal iechyd i bobl fyddar neu sydd â nam ar eu…
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Prosiect PRIMACy

Prosiect PRIMACy – rhith ymgynghoriad ar gyfer gweithwyr gofal cynradd proffesiynol y GIG a’u cleifion.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Milliflex Quantum

Milliflex Quantum ar gyfer sicrwydd ansawdd microbaidd cyflym o ran cynhyrchion wedi’u paratoi’n aseptig.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Dyfais micro-chwalu a thynnu Resectr™

Cyflwyno’r ddyfais micro-chwalu a thynnu Resectr™ mewn clinigau hysterosgopi cleifion allanol.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Triniaeth Codiad Wrethrol y Brostad (Urolift)

Triniaeth Codiad Wrethrol y Brostad (Urolift) ar gyfer trin symptomau y llwybr wrinol yn dilyn hyperplasia prostatig anfaelen (BPH).
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

ISTENT™

Technolegau ISTENT™ ar gyfer stent micro-ddargyfeirio trabeciwlaidd ar gyfer glawcoma ongl agored cronig.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Podiau Gwybodaeth QR

Podiau gwybodaeth QR ar gyfer cyfathrebu’n ddigidol gyda chleifion.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Digital Companions

Digital Companions ar gyfer gwella iechyd a llesiant.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Biofarcwyr wrin

Biofarcwyr wrin i ganfod problemau iechyd yn gynnar yn y gymuned.
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2019

Cit Prawf Synovasure® Alpha Defensin

Cit Prawf Synovasure ® Alpha Defensin i asesu haint y cymalau periprosthetig.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Sganiau uwchsain trawslabia

Defnyddio sganiau uwchsain trawslabia i ddiagnosio ac asesu cymhlethdodau ar ôl cael rhwyll wedi’i osod yn y wain.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Profi’r gymhareb albumin:creatinin

Profi’r gymhareb albumin:creatinin i asesu ac/neu ganfod proteinuria mewn pobl sydd â chlefyd cronig yn yr arennau neu orbwysedd cynradd.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnogemeg ysgarthol

Offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnogemeg ysgarthol i asesu pobl sy’n dod i ofal cynradd gyda chlefyd y coluddyn symptomatig.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Mesur lactad hylif amniotig

Mesur lactad hylif amniotig i ragfynegi’r ymateb i syntocinon mewn esgor araf.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Cynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol a’r costeffeithiolrwydd o gynnal profion procalcitonin ar y pwynt…
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

MySignals

Platfform MySignals ar gyfer monitro allbynnau dyfeisiau meddygol.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Ap OurPath

Ap OurPath i reoli diabetes math 2
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Monitro canser y prostad o bell

Monitro neu hunanreoli canser y prostad o bell drwy oruchwylio neu drefnu apwyntiadau dilynol.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Rhagbaratoi cyn triniaeth canser

Rhagbaratoi cyn triniaeth canser.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2019

Peli gwasgu a dyfeisiau canolbwyntio ‘fidget’

Peli gwasgu ar gyfer pobl sydd ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd.
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2019

Radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostadbenodol (PSMA) galiwm neu fflworin

Radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostadbenodol (PSMA) galiwm neu fflworin mewn ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol.
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2018

Dyfais monitro glwcos fflach Freestyle Libre ar gyfer rheoli diabetes

Peiriant monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer rheoli diabetes
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2018

Symbylu’r nerf sacrol

Symbylu’r nerf sacrol ar gyfer anymataliaeth ysgarthol.
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2018

Croesgysylltu ar y gornbilen

Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr ceratoconws
Read more
Person typing on laptop

Tachwedd 2018

Dyfais Cywasgu Mecanyddol y Frest

Dyfais cywasgu mecanyddol y frest i’w ddefnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans i drin oedolion sydd yn cael ataliad y galon…
Read more
Person typing on laptop

Mai 2018

Read more