Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Person typing on laptop

Ionawr 2024

Profion DNA ar gyfer tiwmorau cylchredol ar gyfer mwtaniadau T790M mewn celloedd canser yr ysgyfaint nad ydynt yn fach

Mae presenoldeb neu absenoldeb mwtaniadau (EGFR) T790M mewn derbynyddion ffactor twf epidermaidd mewn celloedd canser yr ysgyfaint nad ydynt yn…
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2024

Dyfeisiau synhwyro optegol ar gyfer canfod ymdreiddiad ac elifiad gan hylif mewnwythiennol.

Elifiad ac ymdreiddiad yw pan mae hylif mewnwythiennol (IV) yn gollwng yn anfwriadol o'r wythïen arfaethedig i'r meinwe o'i amgylch,…
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2024

Angiograffeg tomograffeg cydlyniant optegol i ganfod a diagnosio clefydau fasgwlaidd y llygaid

Mae cyflyrau’r llygaid yn aml yn cael eu diagnosio ar sail dehongli profion delweddu lluosog. Mae rhai o'r rhain, fel…
Read more
Person typing on laptop

Ionawr 2024

Uwch ymarferwyr parafeddygol

Mae gan uwch ymarferwyr parafeddygol hyfforddiant a sgiliau ychwanegol, sy'n eu galluogi i ddarparu triniaethau ychwanegol a gwneud penderfyniadau clinigol…
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2023

Profion pH awtomataidd i wirio gosod tiwbiau bwydo nasogastrig

Defnyddir tiwbiau nasogastrig i ddarparu meddyginiaeth, maeth a hylifau, ond os cânt eu gosod yn anghywir, gallant achosi cymhlethdodau difrifol.…
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2023

Dyfeisiau brachytherapi mewnblannu parhaol ar gyfer canser pancreatig na ellir ei lawdrin

Canser panreatig yw'r 10fed canser mwyaf cyffredin yn y DU ac yn aml , mae’n cael ei ddiagnosio ar adeg…
Read more
Person typing on laptop

Rhagfyr 2023

Meddalwedd cefnogi penderfyniadau clinigol gydag AI integredig ar gyfer rheoli cleifion â nodiwlau ysgyfeiniol achlysurol a ddarganfuwyd drwy sganiau CT y frest (Rhith Glinig Nodiwlau Optellum)

Mae Rhith Glinig Nodiwlau Optellum yn system rheoli clinigol ar gyfer cleifion sydd â nodiwlau achlysurol. Mae'r system i) yn…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

FloSeal i drin epistaxis

Mae FloSeal yn feddyginiaeth sydd yn amsugno’n naturiol, y gellir ei defnyddio i drin epistaxis (gwaedlif o’r trwyn) os nad…
Read more
Person typing on laptop

Medi 2023

Offer a gynorthwyir gan ddeallusrwydd artiffisial ar gyfer diagnosio canser y prostad yn defnyddio delweddau biopsi ar sleidiau.

Mae tua 90,000 o ddynion yn cael biopsi o’r prostad i gael diagnosis o ganser y prostad bob blwyddyn yn…
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol

Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2023

MyDiabetesMyWay

MyDiabetesMyWay, adnodd digidol ar gyfer rheoli diabetes a darparu gwybodaeth amdano
Read more
Person typing on laptop

Mawrth 2023

System cefnogi penderfyniad clinigol gyda Deallusrwydd Artiffisial

System cefnogi penderfyniadau clinigol gyda deallusrwydd artiffisial (C the Signs) i hwyluso canfod canser yn gynnar.
Read more
Person typing on laptop

Chwefror 2023

Liposugno ar gyfer lymffoedema cronig

Liposugno ar gyfer lymffoedema cronig
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Gwasanaethau Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPS)

Mae’r Gwasanaethau Dwys i Gadw Teuluoedd Gyda’i Gilydd (IFPS) yn ymyriadau tymor byr, dwys ar gyfer teuluoedd mewn argyfwng, lle…
Read more
Person typing on laptop

Mehefin 2022

Ymyriadau drwy adborth fideo

Ymyriadau drwy adborth fideo i wella’r cyfathrebu rhwng teuluoedd a chefnogi plant sydd mewn perygl
Read more