Newyddion

05 Mawrth, 2019

< BACK

Technoleg Iechyd Cymru yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol ‘Celtic connections’

Rydym yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol ‘Celtic connections’ gyda’n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon.

Bydd y gynghrair yn ein cefnogi ni yn ein gwaith o gyflwyno dull strategol o ganfod, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd newydd, gan gynnwys e.e. dyfeisiau meddygol, gweithdrefnau llawfeddygol, therapïau seicolegol, telefonitro ac adsefydlu yng Nghymru.

Byddwn yn datblygu cysylltiadau mwy agos gyda Grŵp Technoleg Iechyd yr Alban (SHTG), Awdurdod Gwybodaeth ac Ansawdd Iechyd (HIQA) Iwerddon a Grŵp Asesu Technolegau Iechyd (HTAG) Iwerddon. Fel cyrff cenedlaethol, ein rôl ni ydy asesu a rhoi arweiniad ar dechnolegau nad ydynt yn feddyginiaethau yn ein systemau iechyd a gofal priodol.

“Mae’n bleser gennym ffurfioli ein cysylltiadau â SHTG, HIQA a HTAG,” meddai Dr Susan Myles. “Mae’n ddatblygiad cyffrous i Technoleg Iechyd Cymru. Mae’n caniatáu i ni archwilio cyfleoedd i gynhyrchu adolygiadau o dystiolaeth ar y cyd, i gynyddu nifer ac ystod y technolegau a ystyriwn, ac i hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth. ”

Mae’r gynghrair eisoes wedi cyflwyno manteision cynnar, er enghraifft rhannu gwybodaeth ar gyfer adolygiadau o dystiolaeth ar dechnolegau sydd o fudd i’r ddwy ochr, a secondio staff. Rydym hefyd yn disgwyl i fanteision eraill gynnwys:

  • Mynediad gwell i arbenigwyr clinigol a phynciau
  • Rhannu cyfleoedd hyfforddi a datblygu i staff
  • Llai o ddyblygu a chostau, naill ai trwy gyd-gynhyrchu neu addasu gwaith ein gilydd.

Amcangyfrifir bod gwariant blynyddol y DU ar dechnolegau nad ydynt yn feddyginiaethau yn £11 biliwn ar gyfer dyfeisiau meddygol yn unig. Pwrpas y gynghrair ydy cyflwyno manteision i bawb, a galluogi adnoddau i gael eu defnyddio yn y ffordd orau posibl ar gyfer pobl ymhob gwlad ac ar gyfer eu systemau iechyd a gofal priodol.

Byddwn yn mynychu Cyfarfod Blynyddol Rhyngwladol Asesu Technolegau Iechyd (HTAi) yn Cologne rhwng 15-19 Mehefin 2019, i gyflwyno’r cynnydd sydd wedi cael ei wneud drwy’r gynghrair strategol ‘Celtic connections.’