Coronafeirws (COVID-19)

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn gweithio gyda phartneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi’r ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Gan fod y sefyllfa COVID-19 yn newid yn gyflym, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth newydd am ein ffyrdd o weithio a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Adolygiadau tystiolaeth ac ymchwil

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn Bartner Cydweithredol i Ganolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru, sy’n darparu arbenigedd o ran ymchwil a mewnbwn i’r ganolfan bwrpasol ar gyfer pynciau sy’n ymwneud â COVID-19.

Mae Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac mae’r ganolfan yn cael ei lletya gan Brifysgol Caerdydd.  Gyda chylch gwaith ‘Cwestiynau Da yn cael eu hateb yn gyflym’ prif ddiben y ganolfan ydy adolygu a syntheseiddio tystiolaeth ymchwil ar draws y DU ac ar lefel rhyngwladol yn gyflym, i gefnogi’r broses o wneud penderfyniadau gan randdeiliaid sy’n ymwneud â pholisi ac ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd cydweithio â HTW a phartneriaid eraill sy’n cydweithio, yn helpu Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru i fynd i’r afael â blaenoriaethau cenedlaethol, megis effeithiau hirdymor y pandemig.

Gallwch weld adroddiadau am yr adolygiadau tystiolaeth cyflym, ynghyd â gwybodaeth bellach, ar wefan Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru.

Mae HTW eisoes wedi ail-bwrpasu ei setiau sgiliau amrywiol i gefnogi’r ymateb i’r pandemig, gan ddadansoddi’r dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg a chynhyrchu nifer o gynnyrch newydd. Roedd hyn yn cynnwys mewnbwn i nifer o bwyllgorau a thasgluoedd Llywodraeth Cymru, ysgrifennu tri adolygiad ar y cyd â chydweithwyr yn Ewrop, a rhoi cyngor gwyddonol i ddiwydiannau. Gallwch ddod o hyd i’r adroddiadau hyn yma.

Rhestr dystiolaeth

Rydym wedi rhoi rhestr o wefannau at ei gilydd hefyd, sydd yn casglu neu’n cyfuno’r dystiolaeth sy’n gysylltiedig â COVID-19. Canllaw cyflym yn unig ydy hwn, ond bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, yn ôl yr angen.

Cliciwch yma i ddarlenwch y dystiolaeth ddiweddaraf.

Cyngor gwyddonol

Mae datblygwyr technoleg a chwmnïau sy’n datblygu therapiwteg a diagnosteg sy’n gysylltiedig â COVID-19, yn gallu cael cyngor gwyddonol am ddim gan HTW.

Gall ein cyngor helpu gyda nifer o agweddau sy’n ymwneud ag asesiadau technoleg iechyd, gan gynnwys; casglu tystiolaeth, cynhyrchu tystiolaeth, modelu economaidd ac ati.

Gweithio gyda HTW

I gysylltu â HTW am unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’n gwaith COVID-19, anfonwch e-bost info@healthtechnology.wales neu llenwch y ffurflen hon.

Rydym yn gwahodd cwestiynau ymchwil sy’n berthnasol i COVID-19, adolygiadau o dystiolaeth, a cheisiadau am gymorth economeg. Gwahoddir sefydliadau sy’n ymwneud ag Asesiadau Technoleg Iechyd (HTA), canllawiau a modelu economaidd i ymgysylltu â ni i weld sut y gallwn gydweithio a rhannu adnoddau.

News

COVID-19

Maw 2021

Technoleg Iechyd Cymru i weithio mewn partneriaeth gyda Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Mae'n golygu y bydd y corff Asesu Technoleg Iechyd (HTA) cenedlaethol yn darparu arbenigedd ym maes ymchwil, a mewnbwn i'r ganolfan newydd sbon gwerth £3m ar gyfer pynciau COVID-19.

COVID-19

Ion 2021

Atal proses arfarnu HTW dros dro

Yn anffodus, rydym wedi penderfynu atal dros dro ein cyfarfodydd Panel Arfarnu a chyhoeddiad Canllaw cenedlaethol newydd hyd nes yr hysbysir yn wahanol.

COVID-19

Gorff 2020

SBRI yn cyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid

Mae’n bleser gan Ganolfan Ragoriaeth SBRI gyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, GIG Cymru a Cardiff Capital Region.

Rhagor o wybodaeth am y clefyd coronafeirws (COVID-19):

Llywodraeth y DU
Llywodraeth Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor pellach ac adnoddau:

  • Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) yn darparu cyngor therapiwtig er mwyn cynorthwyo gyda defnydd priodol o feddyginiaethau yn ystod pandemig COVID-19. Cliciwch yma.
  • Mae’r Awdurdod Gwybodaeth ac Ansawdd Iechyd (HIQA) yn rhoi diweddariadau rheolaidd am ei ymateb i bandemig COVID-19. Cliciwch yma.
  • Mae NICE yn cefnogi’r GIG a gofal cymdeithasol i ymateb yn gyflym i heriau pandemig COVID-19. Cliciwch yma.
  • Mae Grŵp Technoleg Iechyd yr Alban (SHTG) yn tynnu sylw at adnoddau dibynadwy a allai gynorthwyo gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn ystod pandemig COVID-19. Cliciwch yma.