Astudiaeth Achos

03 Mai, 2019

< BACK

Cynghrair ‘Celtic connections’ yn dathlu llwyddiant cynnar

Karen MacPherson sits at her computer

A ninnau wedi ymuno â chynghrair strategol ‘Celtic connections’ gyda’n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon, mae’n bleser gennym adrodd bod cynnydd eisoes wedi’i wneud.

Mae’r cysylltiad yn gwella’r ffyrdd yr ydym yn darparu dull strategol ar gyfer canfod, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd newydd o fewn ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol perthnasol.

Ymunodd Karen MacPherson â Technoleg Iechyd Cymru ar gyfnod secondiad o Scottish Health Technologies Group (SHTG) ac, yn ei geiriau ei hun, bu’n myfyrio ar y cyfle i weithio yng Nghymru…

“Cefais wybod am gyfle secondiad i weithio gyda Technoleg Iechyd Cymru llynedd, ac ar ôl gwneud cais cefais fy mhenodi i swydd ym mis Tachwedd 2018. Mae’r rôl yn canolbwyntio’n bennaf ar Gynhyrchion Meddyginiaethol Therapi Uwch (ATMP), maes therapiwtig sy’n datblygu’n gyflym.

Roeddwn i’n awyddus i gael rhagor o brofiad arweinyddiaeth rhaglen ac i ddatblygu fy nealltwriaeth o Asesiad Technoleg Iechyd (ATI). Nod arall oedd cryfhau’r cysylltiadau rhwng Technoleg Iechyd Cymru a SHTG fel rhan o gynghrair strategol ‘Celtic connections’ sydd newydd ei chytuno. Mae’r secondiad wedi galluogi’r holl amcanion hyn i gael eu cyflawni ac wedi rhoi manteision ychwanegol hefyd.

Mae gweithio ar y prosiect ATMP wedi fy ngalluogi i gynyddu fy ngwybodaeth yn y maes cymhleth hwn drwy fod yn bresennol mewn cyflwyniadau a darllen yn eang. Mae wedi caniatáu i mi weithio gydag a chreu cysylltiadau ymhlith staff o asiantaethau allanol, o fewn y GIG ac ym maes academia. Mae’r cysylltiadau yn cynnwys Gwasanaeth Gwaed Cymru, ymddiriedolaethau ysbyty eraill yng Nghymru a Phrifysgolion Bangor a Birmingham.

Rydw i wedi cael y cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau casglu a dadansoddi data ansoddol ar ymgysylltu â chleifion a’r cyhoedd, sy’n faes methodolegol newydd i mi. Mae hyn wedi cynnwys cwblhau cwrs ar-lein mewn defnyddio meddalwedd Nvivo, mynychu gweithdy undydd prifysgol, darllen a hunanastudiaeth ar grwpiau ffocws, a threfnu cyfarfodydd gyda chysylltiadau allweddol sy’n ymwneud ag ymgysylltu â’r cyhoedd.

Karen MacPhersonGan fod gwaith ATMP yn cael ei reoli’n allanol, rydw i wedi gallu arwain o ran siapio a chyflawni’r rhaglen waith ansoddol. Mae gweithredu yn y rôl ATMP benodol hon wedi galluogi i mi rannu’r dysgu gyda SHTG a Consortiwm Meddyginiaethau yr Alban.

O ran gwaith ATI, rydw i wedi ymgymryd â’r dasg o gynhyrchu adolygiad o dystiolaeth ac wedi gallu arfarnu’r nodweddion sy’n wahanol ac yn debyg i rai’r SHTG. Roedd y pwnc penodol y bûm yn gweithio arno o ddiddordeb ar yr un pryd i SHTG ac rydw i wedi gweithredu fel cyswllt, gan rannu gwybodaeth i’r ddau gyfeiriad ac arbed amser.

Rydw i wedi dod yn gyfarwydd â rhaglen waith adolygu tystiolaeth Technoleg Iechyd Cymru ac wedi rhannu dysgu y ddwy ffordd ar effaith arfarnu a chynhyrchu Gweithdrefnau Gweithredu Safonol. Yn aml mae’r manteision hyn wedi deillio drwy achub ar y cyfle, drwy fod o gwmpas pan fo sgwrs benodol yn digwydd.

Mae SHTG a Technoleg Iechyd Cymru yn gysylltiedig ym mhrosiect EUnetHTA, felly rydw i wedi gallu cefnogi eu mynediad at brosiectau a gwybodaeth EUnetHTA. Rydw i hefyd wedi cyfranogi yng ngwaith EUnetHTA, megis mynychu cyfarfodydd diweddaru rheolaidd ar ran y ddau sefydliad.

Mae wedi bod yn fuddiol i drafod heriau o ran methodoleg a phroses yn SHTG gyda staff Technoleg Iechyd Cymru a chwilio am ffordd o weithio a rennir i ddatrys y rhain. Byddaf yn profi rhai dulliau sganio’r gorwel o SHTG gyda Technoleg Iechyd Cymru, ac rwy’n trafod profion dulliau cyflawnadwy ar gyfer symud o dystiolaeth i argymhellion.

Comisiynodd Technoleg Iechyd Cymru sesiwn hyfforddiant ar FETA-offeryn NICE, sydd wedi ychwanegu at fy natblygiad personol. Mae gan SHTG ddiddordeb yn yr offeryn hwn. Byddaf hefyd yn mynychu cynhadledd flynyddol NICE ym mis Mai 2019.

Yn olaf, ond nid yn lleiaf, gan feddwl am sgiliau a manteision meddalach, rwy’n teimlo bod y cyfnod secondiad wedi bod yn llwyddiannus o ran datblygu fy hyder drwy weithio mewn amgylchedd anghyfarwydd ar bwnc newydd, a chwrdd â grŵp newydd o bobl. Rydw i wedi meithrin cysylltiadau a fydd yn parhau yn y dyfodol ac yn cynorthwyo i hwyluso rhannu gwybodaeth. Mae dod i gysylltiad â chyd-destun cwbl newydd lle, er enghraifft, mae’n rhaid cyfieithu popeth i’r Gymraeg, wedi ehangu fy ngolwg ar systemau gofal iechyd yn y DU.

Wrth feddwl am yr hyn sydd wedi gweithio’n dda a beth allai gael ei wella, mae treulio amser yn gorfforol yn y swyddfa yn sicr yn bwysig, a chredaf mai un wythnos mewn mis yw’r isafswm o ran hyn. Gan fod gwaith ATMP yn gorwedd ychydig y tu allan o Technoleg Iechyd Cymru, i ddechrau roeddwn i’n teimlo wedi fy ynysu braidd ond mae bod yn rhan mewn cyfarfodydd tîm wedi fy helpu i deimlo’n fwy o ran o’r grŵp. Gallai amcanion fod wedi bod yn fwy diffiniol, ond newidiadau annisgwyl yn y cylch gwaith o ganlyniad i ffactorau allanol oedd y prif resymau am hyn.

Ar y cyfan, roedd y profiad yn un y gwnes ei fwynhau ac mae holl staff Technoleg Iechyd Cymru wedi bod yn groesawgar a pharod eu cymorth.”