Newyddion

24 Ebrill, 2019

< BACK

Rydyn ni wedi tyfu! Dyma ein recriwtiaid newydd

Three new members of the Health Technology Wales team

Mae tîm Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi tyfu eto dros y misoedd diwethaf, ac mae tri aelod newydd o’r tîm wedi cael eu recriwtio.

Ein haelod o staff mwyaf newydd mwyaf ydy Matthew Prettyjohns, a ddechreuodd yn ei rôl fel Prif Ymchwilydd ym mis Mawrth. Cyn hynny, bu Matthew yn gweithio i’r Gynghrair Ganllawiau Genedlaethol, lle bu’n gweithio fel Uwch Economegydd Iechyd i geisio datblygu canllawiau ar gyfer y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Yn ogystal â goruchwylio ein harfarniadau technoleg, rôl Matthew fydd datblygu ein perthynas â’r diwydiant a’n swyddogaeth rhoi cyngor gwyddonol.

Ymunodd Sophie Hughes â Thechnoleg Iechyd Cymru fel Economegydd Iechyd ym mis Rhagfyr 2018. Cyn hynny, roedd yn Economegydd Iechyd yn y Ganolfan Ganllawiau Genedlaethol, lle bu’n gweithio ar y canllawiau cenedlaethol ar gyfer rheoli strôc acíwt a chlefydau cildroadol. Dechreuodd Sophie ymddiddori mewn economeg iechyd tra’n astudio ar gyfer ei gradd Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd.

Dechreuodd Dewi Powell, ein Swyddog Cyfathrebu newydd, ym mis Rhagfyr hefyd. Treuliodd Dewi gyfnod yn gweithio i’r Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD), ac mae’n brofiadol ym meysydd cyswllt â’r cyfryngau, cyfathrebu digidol, digwyddiadau cymunedol ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Bydd yn gyfrifol am godi proffil HTW, ac am reoli sut y caiff ein Canllawiau a’n gwybodaeth eu rhannu.

I gael rhagor o wybodaeth am ein tîm, ewch i dudalen proffil tîm HTW.

Cynhaliwyd ein digwyddiad Adeiladu Tîm cyntaf ddiwedd mis Mawrth hefyd, a’n helpodd ni i ddarganfod y math o anifail rydyn ni fwyaf tebyg iddo yn y gwaith. Gwellhaodd hyn ein dulliau o gyfathrebu fel rhan o dîm wrth i ni fynd i’r afael â’r Her Enigma – gyda llwythi o dasgau rhyngweithiol!