Newyddion

31 Ionawr, 2022

< BACK

HTW yn cwblhau astudiaeth ar y risg o drosglwyddo Covid-19 gan bobl wedi’u brechu

Mae adolygiad cyflym gan ymchwilwyr HTW sy’n archwilio’r risg o drosglwyddo Covid-19 o bobl wedi’u brechu yn erbyn y feirws wedi cael ei gyhoeddi.

Cynhaliodd HTW yr adolygiad cyflym o dystiolaeth ar y risg o drosglwyddo SARS-CoV-2 gan bobl wedi’u brechu i bobl heb eu brechu neu wedi’u brechu, ar ran Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru (WCEC).

Mae HTW yn Bartner Cydweithredol WCEC, sy’n adolygu tystiolaeth ymchwil ar draws y DU ac yn rhyngwladol yn gyflym, i gefnogi’r penderfyniadau sydd yn cael eu gwneud gan randdeiliaid sy’n ymwneud â pholisi ac ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae HTW yn Bartner Cydweithredol i’r ganolfan, sydd yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac mae’n cael ei letya gan Brifysgol Caerdydd.

Archwiliodd ymchwil HTW 35 o astudiaethau ar y risg o drosglwyddo SARS-CoV-2 gan bobl wedi’u brechu i bobl heb eu brechu neu wedi’u brechu, a chyhoeddwyd pob un ohonynt yn 2021.

Yn gyffredinol, dangosodd yr ymchwil ei bod yn ymddangos bod effeithiolrwydd brechu mewn lleihau’r trosglwyddiad yn uwch mewn unigolion sydd wedi’u brechu’n llawn, o’i gymharu â’r rheini sydd wedi cael eu brechu’n rhannol.

Fodd bynnag, gan fod y rhan fwyaf o astudiaethau’n canolbwyntio ar yr amrywiolyn Alpha, gyda diffyg tystiolaeth gymharol ar drosglwyddo amrywiolion Delta neu Omicron neu dystiolaeth ar drosglwyddo mewn lleoliadau ar wahân i aelwydydd, daeth yr adolygiad i’r casgliad y gallai fod angen mesurau ataliol eraill i leihau trosglwyddo o hyd

Darllenwch yr adolygiad cyflym ar y risg o drosglwyddo Covid-19 gan bobl sydd wedi’u brechu yma.