Newyddion

03 Mai, 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn ymrwymo i gydweithio’n agos gyda Comisiwn Bevan

Health Technology Wales sign an MoU with the Bevan Commission

Rydym wedi cryfhau ein perthynas gyda Comisiwn Bevan, ac wedi ymrwymo’n ffurfiol i gydweithio.

Mae’r ddau sefydliad yn rhannu cyfrifoldebau tebyg, ac maen nhw wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Bydd hyn yn cynyddu ein gallu i ddarparu cyngor ac arweiniad arbenigol, yn cefnogi arloesedd, ac yn sicrhau’r manteision iechyd gorau posibl i ddarparwyr a defnyddwyr gofal.

“Fel dau sefydliad sydd â nodau uchelgeisiol, mae’n synhwyrol ac yn amserol i ni feithrin cysylltiadau agosach i wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau,” meddai Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr Technoleg Iechyd Cymru (HTW).

“Bydd y manteision y gall y ddau sefydliad eu derbyn yn cynnwys mwy o wybodaeth, gan gynnwys mynediad at arbenigwyr a rhwydweithiau, yn ogystal â grŵp cyfoedion proffesiynol i sicrhau ansawdd ein gwaith.

“Rydym yn teimlo’n gryf, drwy ein gwaith ymgysylltu agos, y bydd Technoleg Iechyd Cymru a Chomisiwn Bevan yn darganfod cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth, ac i gyfrannu at systemau gofal sy’n addas ar gyfer y dyfodol.”

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn gorff cenedlaethol a sefydlwyd yn 2017 i weithio gyda phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg i ddarparu dull strategol o ganfod, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd newydd.

Rydym yn cael ein hariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ein lletya o fewn GIG Cymru, ond yn annibynnol ar y ddau. Mae ein cylch gwaith yn cynnwys unrhyw dechnoleg iechyd nad yw’n feddyginiaeth, fel dyfeisiau meddygol, gweithdrefnau llawfeddygol, therapïau seicolegol neu delefonitro.

Mae Comisiwn Bevan yn felin drafod flaenllaw ym maes iechyd a gofal yng Nghymru, sy’n trawsnewid y GIG drwy feddwl yn arbenigol a gweithredu’n radical. Mae gan y Comisiwn 22 o arbenigwyr rhyngwladol enwog o’r byd academaidd, y trydydd sector, y GIG a diwydiant, sy’n cynghori, dadansoddi a gwneud sylwadau ar faterion yn ymwneud ag iechyd a gofal.

Mae gofal iechyd darbodus, wedi’i arloesi yng Nghymru gan Gomisiwn Bevan, wrth wraidd polisi iechyd Llywodraeth Cymru. Mae Comisiwn Bevan yn newid gofal iechyd darbodus yn gamau gweithredu drwy gefnogi dros 140 o enghreifftiau o brosiectau Enghreifftiol Bevan llwyddiannus; staff y GIG sy’n profi eu syniadau arloesol eu hunain i wella canlyniadau iechyd, profiadau cleifion a defnyddio adnoddau’n effeithlon.

“Rydym yn falch dros ben o fod yn rhan o bartneriaeth strategol gyda Technoleg Iechyd Cymru. “

“Ers 2008, mae Comisiwn Bevan wedi bod yn ‘ gyfaill beirniadol ‘ pwysig i’r GIG yng Nghymru, drwy ddadansoddi a herio meysydd polisi fel y gweithlu, ymgysylltu â chleifion, ac ansawdd. Rydym yn gwneud gwahaniaeth mawr ar lawr gwlad hefyd, drwy gefnogi gweithwyr proffesiynol y GIG ac aelodau o’r cyhoedd i ddylanwadu ar newid a thrwy ysbrydoli pobl i weithredu.

“Drwy weithio gyda Technoleg Iechyd Cymru, rydym yn credu y gallwn wella’r dull technegol o gyflwyno ein rhaglen Enghreifftiol Bevan lwyddiannus, a chryfhau’r sylfaen dystiolaeth sy’n sail i’n dadansoddiadau o’r broses o gyflwyno’r GIG yng Nghymru. ”

Rydym wedi gweld canlyniadau llwyddiannus drwy gydweithio yn barod. Dyma sut rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd:

  • Am y tro cyntaf, defnyddiwyd ein dulliau o Asesu Technoleg Iechyd ym mhrosiectau Enghreifftiol Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan i gynhyrchu adroddiadau archwilio pynciau. Roedd yr adroddiadau hyn yn asesu’r dystiolaeth a oedd yn cefnogi prosiectau arloesol ymgeiswyr, a rhoddodd panel arbenigol ‘ Dragon’s Den ‘ arian i 14 o ymgeiswyr.
  • Darparodd uwch ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru gymorthfeydd cyngor ar gyfer ymgeiswyr prosiectau Enghreifftiol Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan, ac maen nhw wedi rhoi cymorth estynedig i brosiectau ar sail ad hoc.
  • Fe gyflwynon ni boster ar gyfer cyfarfod blynyddol HTAi 2019 yn Cologne, sydd wedi cael ei dderbyn, ac sy’n darparu manylion am ein gwaith gyda phrosiectau Enghreifftiol Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan.
  • Comisiynodd Technoleg Iechyd Cymru Cedar i gynhyrchu trosolwg cryno o fethodoleg Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI), i helpu Technoleg Iechyd Cymru a phrosiectau Enghreifftiol Technoleg Iechyd Bevan. Rydym yn disgwyl cyhoeddi’r adroddiad hwn yn fuan.
  • Bydd Cyfarwyddwr Technoleg Iechyd Cymru yn gweithredu unwaith eto fel draig ar y panel arbenigol ‘ Dragons ‘ Den ‘a fydd yn cael ei gynnal ym mis Awst, i ddewis carfan 2019-20 o brosiectau Enghreifftiol Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan.