News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Gorff 2022

Canllawiau wedi’u cyhoeddi – Biopsi laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar fiopsi laryngaidd ar gyfer pobl yr amheuir bod ganddynt ganser y pen a'r gwddf mewn lleoliadau cleifion allanol Mae biopsi laryngaidd yn defnyddio offeryn bach i dynnu sampl o gelloedd o'r laryncs, fel y gellir ei archwilio am arwyddion o ganser.

Newyddion

Gorff 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Ebrill a mis Mehifin 2022. 

Newyddion

Gorff 2022

Lansio apêl am atebion digidol i ddatrys heriau iechyd a gofal yng Nghymru

Rydym wedi dechrau chwilio am atebion digidol i'r heriau mwyaf sy'n wynebu sectorau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru heddiw. Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi lansio galwad pwnc agored digidol mewn ymgais i ddod o hyd i’r technolegau iechyd digidol mawr nesaf i Gymru.

Newyddion

Meh 2022

HTW wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR)

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy'n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR) fel mater o drefn, i drin pobl â chanser yr arennau sylfaenol sydd ddim yn addas i gael llawdriniaeth neu dechnegau abladol eraill.

Newyddion

Mai 2022

Mae HTW yn cyhoeddi canllawiau ar EMBS

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy'n argymell y dylai byrddau iechyd ledled Cymru fabwysiadu systemau rheoli gwaed electronig (EBMS) i gefnogi trallwysiadau gwaed.

Newyddion

HTW Canllawiau – laryngosgopi fideo (VL)

Nid yw defnyddio laryngosgopi fideo (VL) yn rheolaidd ar gyfer pobl sydd angen cael tiwb anadlu cyn iddynt gyrraedd yr ysbyty yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth, yn ôl canllaw sydd wedi cael ei gyhoeddi gan Technoleg Iechyd Cymru. 

Newyddion

Darllenwch ein hadroddiad Effaith 2021

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Effaith diweddaraf, sy'n crynhoi ei gyflawniadau fel sefydliad asesu technoleg iechyd cenedlaethol yn 2021. Hoffem ddiolch i'r rhanddeiliaid sydd wedi cydweithio gyda ni drwy gydol 2021, ac sydd wedi ein galluogi i barhau i asesu technolegau a fydd yn cael effaith sylweddol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Newyddion

Mai 2022

Rydym yn hysbysebu am swyddi!

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd i ymuno â'n tîm yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), sy’n cael ei letya gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre o fewn GIG Cymru. Rydym eisiau recriwtio dau Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd fel rhan o’n gwaith ar gyfer Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru.

Newyddion

Mai 2022

Radiotherapi sydd yn gallu haneru’r amser y mae cleifion â chanser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth yn cael ei argymell i’w ddefnyddio yng Nghymru

Mae math o radiotherapi a allai haneru'r amser y mae cleifion canser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth wedi cael ei argymell i'w ddefnyddio yng Nghymru. Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cyhoeddi canllaw, sy'n argymell mabwysiadu EHFRT (Extreme Hypofractionated Radiotherapy) fel mater o drefn ar gyfer trin canser cyfyngedig y prostad.