News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Rhag 2022

Cyhoeddi canllawiau ar driniaeth ar gyfer wlserau traed diabetig

Mae triniaeth ar gyfer pobl sydd ag wlserau traed oherwydd diabetes wedi cael ei argymell i’w defnyddio’n rheolaidd yng Nghymru gan Dechnoleg Iechyd Cymru. Mae therapi ocsigen argroenol parhaus yn cael ei ddefnyddio i drin pobl sydd ag wlserau traed cronig a chymhleth oherwydd diabetes sydd ddim yn gwella – y rheswm unigol mwyaf pam mae pobl sydd â diabetes yn cael eu derbyn i’r ysbyty.

Newyddion

Tach 2022

Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at effaith cefnogi partneriaid yn GIG Cymru, mewn gofal cymdeithasol ac yn y diwydiant

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol, sy’n tynnu sylw at sut mae’n cyflymu’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu atebion arloesol i wella canlyniadau iechyd a lles economaidd yng Nghymru.

Newyddion

Hyd 2022

Mae HTW ac AWTTC yn adnewyddu memorandwm cyd-ddealltwriaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTCC) wedi adnewyddu eu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gan addo parhau i gefnogi gwaith ei gilydd.

Newyddion

Hyd 2022

Cyhoeddi canllaw ar gau atodyn atrïaidd chwith y galon i drin oedolion sydd â ffibriliad atrïaidd  

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar fath o lawdriniaeth ar y galon y gellir ei ddefnyddio i atal clotiau gwaed mewn oedolion sydd â Ffibriliad Atrïaidd.

Newyddion

Cyrff cenedlaethol i barhau i adeiladu ar lwyddiant cynghrair strategol Celtic Connections

Mae cynghrair strategol rhwng Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a'i chymheiriaid cenedlaethol yn yr Alban ac Iwerddon yn mynd i gael ei hadnewyddu. Bydd cynghrair strategol Celtic Connections yn gweld HTW, Grŵp Technoleg Iechyd yr Alban (SHTG) ac Awdurdod Ansawdd Gwybodaeth Iechyd Iwerddon yn parhau i rannu gwybodaeth ac yn archwilio cyfleoedd i weithio gyda’i gilydd ar arfarnu technolegau iechyd sydd ddim yn feddyginiaethau.

Newyddion

Hyd 2022

Cyhoeddi bwletin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Gorffennaf - Medi 2022. 

Newyddion

Hyd 2022

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Peilot Archwiliad Mabwysiadu cyntaf

Mae effaith y canllawiau cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cael ei ddatgelu yn ei adroddiad archwilio mabwysiadu peilot cyntaf.

Digwyddiad

Medi 2022

HTW i ddathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir arbennig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal digwyddiad rhithwir i ddathlu ein pen-blwydd yn bump oed ar 8 Rhagfyr.

Newyddion

Medi 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff asesu technoleg iechyd rhyngwladol i hybu cydweithio ar heriau a rennir

Bydd chwe chorff asesu technoleg iechyd (HTA) o dri chyfandir yn dod at ei gilydd i gydweithio ar amrywiaeth o bynciau fydd o fudd i bobl gael mynediad at ofal iechyd ar draws y byd.