News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Mai 2022

Darllenwch ein hadroddiad Effaith 2021

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Effaith diweddaraf, sy'n crynhoi ei gyflawniadau fel sefydliad asesu technoleg iechyd cenedlaethol yn 2021. Hoffem ddiolch i'r rhanddeiliaid sydd wedi cydweithio gyda ni drwy gydol 2021, ac sydd wedi ein galluogi i barhau i asesu technolegau a fydd yn cael effaith sylweddol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Newyddion

Mai 2022

Rydym yn hysbysebu am swyddi!

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd i ymuno â'n tîm yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), sy’n cael ei letya gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre o fewn GIG Cymru. Rydym eisiau recriwtio dau Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd fel rhan o’n gwaith ar gyfer Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru.

Newyddion

Mai 2022

Radiotherapi sydd yn gallu haneru’r amser y mae cleifion â chanser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth yn cael ei argymell i’w ddefnyddio yng Nghymru

Mae math o radiotherapi a allai haneru'r amser y mae cleifion canser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth wedi cael ei argymell i'w ddefnyddio yng Nghymru. Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cyhoeddi canllaw, sy'n argymell mabwysiadu EHFRT (Extreme Hypofractionated Radiotherapy) fel mater o drefn ar gyfer trin canser cyfyngedig y prostad.

Newyddion

Ebr 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Ionawr a mis Mawrth 2022. 

Newyddion

Ebr 2022

Recordiad o’r digwyddiad Datrysiadau Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru nawr ar gael

Mae recordiad o'r digwyddiad Datrysiadau Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru bellach ar gael i'w weld drwy sianel YouTube yr Hwb Gwyddorau Bywyd. Ymunodd Technoleg Iechyd Cymru â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac Ecosystem Iechyd Digidol Cymru i gynnal y digwyddiad, a oedd yn archwilio cyfleoedd ar gyfer datrysiadau digidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Newyddion

Ebr 2022

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2021 Technoleg Iechyd Cymru

Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2021, sy'n disgrifio'r gwaith rydym wedi'i wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i wella iechyd a gofal cymdeithasol i bobl Cymru.

Newyddion

Chwef 2022

Pecyn cymorth micro-gostio i fynd i’r afael â’r heriau o gyflwyno therapïau celloedd a genynnau i gleifion y GIG

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi helpu i fynd i'r afael â'r her o gyflwyno therapïau celloedd a genynnau cost uchel i gleifion y GIG, drwy greu pecyn cymorth micro-gostio.

Newyddion

Chwef 2022

Digwyddiad i’w archwilio datrysiadau digidol argyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Rydym yn ymuno â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Ecosystem Iechyd Digidol Cymru ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru i gynnal digwyddiad a fydd yn archwilio cyfleoedd ar gyfer datrysiadau digidol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Newyddion

Chwef 2022

Y canllaw a gyhoeddwyd: Ysgogiad magnetig trawsgreuanol i drin pobl ag iselder mawr sy’n gwrthsefyll triniaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio symbyliad magnetig trawsgreuanol ailadroddus (rTMS) i drin iselder mawr sy'n gallu gwrthsefyll triniaeth.