News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Chwef 2022

Er Cof – Adrian Mironas

Gyda thristwch mawr y cyhoeddwn farwolaeth ein cyfaill a'n cydweithiwr Adrian Mironas, a fu farw ar ddydd Llun 24 Ionawr.  Ymunodd Adrian â HTW fel Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd ym mis Hydref 2019, ac roedd yn aelod gwerthfawr iawn o'n tîm.  Bydd yn cael ei golli'n fawr, ar lefel bersonol a phroffesiynol.

Newyddion

Ion 2022

HTW yn cwblhau astudiaeth ar y risg o drosglwyddo Covid-19 gan bobl wedi’u brechu

Mae adolygiad cyflym gan ymchwilwyr HTW sy'n archwilio'r risg o drosglwyddo Covid-19 o bobl wedi'u brechu yn erbyn y feirws wedi cael ei gyhoeddi. Cynhaliodd HTW yr adolygiad cyflym o dystiolaeth ar y risg o drosglwyddo SARS-CoV-2 gan bobl wedi’u brechu i bobl heb eu brechu neu wedi’u brechu, ar ran Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru (WCEC).

Newyddion

Ion 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio chwiliad am syniadau a allai drawsnewid gofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi dechrau chwiliad am dechnoleg sydd â’r potensial i drawsnewid sector gofal cymdeithasol Cymru. Mae wedi lansio galwad yn gofyn i dechnolegau a fodelau o ofal a chymorth sy’n cynnig buddion i’r rheini sy’n defnyddio gofal cymdeithasol gael eu hatgyfeirio i gael eu hasesu. Mae Technoleg Iechyd Cymru, sy’n arfarnu tystiolaeth ac yn cynhyrchu canllawiau cenedlaethol i lywio mabwysiadu technolegau o fewn systemau gofal Cymru, yn gwahodd pobl sy’n crychu gofal cymdeithasol, gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol, ymchwilwyr, datblygwyr technolegau ac aelodau o’r cyhoedd i gyflwyno eu syniadau. Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 25 Chwefror 2022.

Newyddion

Ion 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Gorffennaf a Hydref mis Rhagfyr 2021.

Newyddion

Ion 2022

Mae Technoleg Iechyd Cymru cynllun gweithredu ar ofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Gweithredu, sy'n nodi sut i addasu ei brosesau ar gyfer y sector gofal cymdeithasol. Mae'r cynllun wedi cael ei greu yn sgîl lansio partneriaeth gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, a sefydlwyd gyda'r nod o rannu arbenigedd ynghylch sut y gall HTW ymgysylltu'n well â'r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, a sicrhau bod ei ddulliau'n ateb anghenion y sector.

Newyddion

Rhag 2021

DYFAIS SY’N NEWID BYWYD I BOBL Â DIABETES YN CAEL GOLAU GWYRDD GAN ARBENIGWYR TECHNOLEG IECHYD CYMRU

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi argymell bod dyfais sy'n newid bywydau pobl â diabetes yn cael ei defnyddio fel mater o drefn yn GIG Cymru. Synhwyrydd ydy dyfais monitro glwcos FreeStyle Libre sydd yn cael ei wisgo o dan y croen i fonitro lefelau’r siwgr yn y gwaed, gan alluogi cleifion diabetes i reoli eu clefydau'n fwy effeithiol, heb orfod gwneud profion pricio’r bys drwy’r dydd.

Newyddion

Tach 2021

Rhaglen gymorth i ofalwyr pobl â dementia yn cael ei hargymell i’w defnyddio yng Nghymru

Mae rhaglen cymorth seicolegol sydd â'r nod o leihau iselder ymhlith gofalwyr cleifion dementia wedi cael ei hargymell i gael ei defnyddio yng Nghymru. Dangoswyd bod START (STrAtegies for RelaTives), rhaglen wyth wythnos o gymorth seicolegol, yn gwella ansawdd bywyd ac yn lleihau iselder ymhlith y rheini sy'n gofalu am bobl â dementia.

Newyddion

Tach 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

Newyddion

Tach 2021

8 mater allweddol y mae Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru wedi’u hadolygu hyd yma

Fis Mawrth 2021, gosodwyd tasg i Ganolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru (WCEC) adolygu cyfoeth y dystiolaeth ymchwil COVID-19 sydd ar gael i wneud yn siŵr bod y rheini sy’n gwneud penderfyniadau’n meddu ar y dystiolaeth fwyaf cyfoes i helpu i wneud penderfyniadau allweddol ynglŷn â pholisi ac arfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Hyd yma, mae’r Ganolfan, sy’n rhan o Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, wedi adolygu ymchwil i nifer o feysydd, gan gynnwys yr wyth pwnc allweddol hyn: