News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Astudiaeth Achos

Chwef 2020

Astudiaeth achos: Monitro Glwcos yn Barhaus

Gwnaethom arfarnu tystiolaeth ar effeithiolrwydd defnyddio monitro glwcos yn barhaus er mwyn helpu menywod beichiog sydd â diabetes math 1 i reoli eu cyflwr. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Hydref 2019.

Newyddion

Chwef 2020

Ymunwch â Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd Iechyd Yfory

Disgwylir i fwy na 500 o gynrychiolwyr fod yn bresennol, a fydd yn dod â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal, busnesau a’r byd academaidd at ei gilydd i lunio dyfodol iechyd a gofal yng Nghymru.

Newyddion

Chwef 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn creu effaith yn 2019

Drwy gydol 2019, cynigiwyd mwy na 65 o bynciau technoleg i ni eu harfarnu. Denodd cysylltiadau traws-sectoraidd cryf y cynigion pwnc hyn gan GIG Cymru, diwydiant, y trydydd sector, Llywodraeth Cymru ac academia.

Newyddion

Chwef 2020

Technoleg Iechyd Cymru i gynghori bwrdd cenedlaethol PET-CT

Rydym wedi ymuno â gweithgor cenedlaethol ar Domograffeg Gollwng Positronau – sganiau Tomograffeg Gyfrifiadurol (PET-CT).

Newyddion

Ion 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn ymuno â’r tîm amlddisgyblaethol Accelerate

Rydym wedi ymuno â chyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol Accelerate, y cydweithrediad arloesol i helpu i droi syniadau arloesol yn dechnolegau, cynnyrch a gwasanaethau newydd ar gyfer y sector iechyd a gofal, yn gyflym.

Newyddion

Ion 2020

Mae ein tîm wedi tyfu! Dyma’r aelodau newydd o’n tîm!

Mae'n golygu bod gennym 20 aelod o staff erbyn hyn, gyda 17 o Weithwyr Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE), ac mae wedi cynyddu capasiti mewn meysydd allweddol o'n gwaith i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Digwyddiad

Ion 2020

Diwydiannau yn ymgysylltu â Thechnoleg Iechyd Cymru ar ddechrau 2020

Fe ddechreuom 2020 drwy annog diwydiannau i gydweithio â ni yn ein gwaith i gynyddu mynediad at dechnolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru.

Newyddion

Rhag 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn dathlu ei hail ben-blwydd ac yn gosod gweledigaeth ar gyfer 2020

Ar dddydd Iau 19 Rhagfyr, cynhaliwyd digwyddiad i ddangos ein llwyddiant ac i ddathlu ein hail ben-blwydd.

Newyddion

Rhag 2019

Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Technoleg Iechyd Cymru wedi’i gyhoeddi!

Heddiw mae’n bleser gennym eich hysbysu am gyhoeddiad Adroddiad Blynyddol 2018-2019. Hwn yw ein hadroddiad blynyddol cyntaf ac mae’n amlygu’r hyn y mae Technoleg Iechyd Cymru wedi’i gyflawni ers ein lansio ym mis Tachwedd 2017.