Newyddion

31 Hydref, 2019

< BACK

Pam mae asesu technolegau iechyd yn hanfodol i wella gofal

 

Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2017, gyda’r rôl o gefnogi dull gweithredu cenedlaethol ar gyfer adnabod, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau.

Mae’n gwneud hyn drwy asesu technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaethau, a thrwy gyhoeddi canllawiau annibynnol ac awdurdodol wedi’u seilio ar y dystiolaeth a’r arbenigedd gorau sydd ar gael.

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn arfarnu technolegau drwy gydol eu cylch bywyd, o arloesedd i anarferiant. Mae hyn yn galluogi pobl allweddol, fel comisiynwyr gofal, i wneud penderfyniadau wedi’u seilio ar dystiolaeth ar sail effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd technolegau.

 

Pam bod hyn yn bwysig?

Mae pob math o ofal yn wynebu heriau yn y dyfodol, gan fod y galw am ofal yn aml, yn cynyddu’n gyflymach na’r adnoddau sydd ar gael i fynd i’r afael ag anghenion. Am y rheswm hwnnw, mae’n bwysig sicrhau bod yr adnoddau sydd ar gael yn cael eu defnyddio yn y ffordd orau bosibl er mwyn rhoi’r budd mwyaf i bobl Cymru. Gall proses arfarnu tystiolaeth Technoleg Iechyd Cymru helpu gyda hyn.

Bydd atebion o ran technoleg y gellir eu defnyddio i wella ansawdd gofal a bywyd i ddefnyddwyr a darparwyr gwasanaethau. Mae angen meddwl am y darlun ehangach hefyd. Gall llwyddiant technolegau ac ymyriadau gofal gael effaith gynyddol fawr ar bobl, gwasanaethau cyhoeddus ac ar gymdeithas yn gyffredinol.

 

Sut i awgrymu pwnc:

Boed yn ddatblygwr technoleg neu’n gomisiynydd gofal, gall unrhyw un awgrymu pwnc i Technoleg Iechyd Cymru drwy ffurflen ar-lein syml ar y wefan: www.healthtechnology.wales

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi naw Canllaw, sy’n cynnwys;

Mae ceisio dod o hyd i dystiolaeth o ansawdd da ar gyfer asesu yn gallu bod yn sialens. Os yw cynigwyr technoleg yn ansicr ynghylch unrhyw agwedd ar dechnoleg sy’n cael ei awgrymu, mae ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru wrth law i gynnig cymorth drwy gydol y broses.