Newyddion

21 Ionawr, 2021

< BACK

Pwysigrwydd gwneud penderfyniadau wedi’u llywio gan dystiolaeth er mwyn gwella iechyd a gofal cymdeithasol

A graphic that shows portraits of HTW's leadership and pages from a report

Mae Adroddiad Blynyddol Technoleg Iechyd Cymru (HTW) sydd newydd ei gyhoeddi yn archwilio’r meysydd rydym wedi bod yn gweithio arnynt yn ystod 2020 ac yn myfyrio ar ein rôl fel sefydliad asesu technoleg iechyd (HTA) cenedlaethol

Yn eu rhagymadrodd i’r adroddiad, mae’r Athro Peter Groves, Cadeirydd HTW, a Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr HTW, yn rhannu eu safbwyntiau ynglŷn â blwyddyn heriol a orfododd pawb ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol i feddwl yn wahanol.

“Mae Adroddiad Blynyddol HTW yn disgrifio ein gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i wella ansawdd iechyd a gofal yng Nghymru.

Nid oes modd dianc rhag gwirionedd y bu 2020 yn flwyddyn o heriau digynsail nas rhagwelwyd. Ni fu rôl gwneud penderfyniadau wedi’u llywio gan dystiolaeth erioed mor bwysig nag yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Fe y gwelwch yn yr adroddiad hwn, rydym yn falch o’r ffyrdd yr ydym wedi gallu cyfrannu ein sgiliau asesu technoleg iechyd (HTA) yn ystod pandemig COVID-19 i gefnogi pwyllgorau a grwpiau allweddol Llywodraeth Cymru wrth iddynt wneud penderfyniadau, tra hefyd yn cydweithio â sefydliadau HTA rhyngwladol.

Gwnaethom atal ein rhaglen arfarnu arferol dros dro ar ddechrau’r pandemig er mwyn rhyddhau ein cydweithwyr yn y GIG a pheidio mynd â’u sylw ar adeg pan oeddent dan bwysau aruthrol. Er hynny, parhaodd ein gwaith arfarnu tystiolaeth yn y cefndir ynghyd â’r gefnogaeth a roesom ar gyfer yr ymateb i COVID-19. Yna, yn yr haf, roeddem yn barod i ailgychwyn llunio Canllawiau HTW cenedlaethol pan ailddechreuodd ein Panel Arfarnu ar ffurf rithwir.

Yn ystod 2020 rydym wedi cyhoeddi saith Canllaw HTW i gefnogi dull strategol ar gyfer nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru. Cyfanswm nifer y Canllawiau HTW sydd wedi’u cyhoeddi ers ein lansio yn 2017 yw 17. Rydym yn amcangyfrif y byddai 137,338 o bobl wedi elwa gan weithrediad llawn Canllawiau HTW hyd yma a bod potensial ar gyfer £5,781,686 o arbedion cost i GIG Cymru.

Mae’r her o weithredu o bell a gweithio o gartref wedi’i chyflawni’n llwyddiannus. Defnyddiodd tîm HTW ei arbenigedd i wneud y trawsnewidiad hwn mor esmwyth â phosibl. Rydym yn ddiolchgar i’n cydweithwyr amlddisgyblaeth o sefydliadau sy’n gymheiriaid ac yn bartneriaid i ni am eu cydweithrediad mewn addasu i’r amgylchedd rhithwir hefyd.

Mae ymgysylltu â’n rhanddeiliaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol wedi parhau’n gonglfaen i’n llwyddiannau. Gyda’n gilydd rydym wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ar gyfer cymunedau iechyd a gofal ac i bobl Cymru. Hoffem ddiolch o waelod calon i bawb a fu’n gweithio ac yn cydweithredu gyda ni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac edrychwn ymlaen at ddatblygu ymhellach ein perthynas waith yn ystod 2021.”

Cliciwch yma i ddarllen Adroddiad Blynyddol HTW 2020 a dysgu mwy am ein rôl i wella’r gwaith o nodi, arfarnu a mabwysiadau technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau.