Adroddiadau a Chanllawiau

Rydym yn cyhoeddi tri math gwahanol o adroddiad:

Adroddiad Archwilio Pwnc (TER)  – Mae TER yn cael ei gyhoeddi ar ôl i’r chwiliad cychwynnol am dystiolaeth ar bwnc gael ei gynnal. Mae’r chwiliad hwn ond yn digwydd ar gyfer pynciau sy’n briodol i gael eu harfarnu gan HTW. Mae’r TER yn cael ei gyflwyno i Grŵp Asesu HTW, sy’n penderfynu p’un a ddylid derbyn y pwnc ar raglen waith HTW neu beidio.

Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth (EAR) – Unwaith y bydd pwnc wedi’i dderbyn ar raglen waith HTW, mae ymchwilwyr HTW yn cwblhau adolygiad cyflym o’r dystiolaeth sydd ar gael ar y pwnc, yn asesu’r dystiolaeth ac yn drafftio YAG. Caiff hyn ei adolygu gan y cyfeiriwr pwnc, arbenigwyr annibynnol a Grŵp Asesu HTW cyn ei gwblhau.

Canllawiau  (GUI) – Mae canllawiau’n cael eu cynhyrchu ynghylch p’un a ddylid argymell mabwysiadu technoleg yng Nghymru gan Banel Arfarnu HTW, sy’n arfarnu’r dystiolaeth sydd ar gael yn y ddogfen EAR. Mae’r canllawiau yn crynhoi’r dystiolaeth allweddol, ac unrhyw oblygiadau ar gyfer y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

*I gael mwy o wybodaeth am gyfieithu dogfennau gwyddonol yn Gymraeg gan Technoleg Iechyd Cymru, cliciwch yma.

 

Cliciwch yma i weld rhaglen waith ddiweddaraf Technoleg Iechyd Cymru.
  • Ail gychwyn

251 adroddiadau a chanllawiau

TER, EAR, GUI

Medi 2023

Cwblhewch

Lensys cyffwrdd a sbectolau

Lensys cyffwrdd a sbectolau ar gyfer trin myopia mewn plant
Darllen mwy

Medi 2023

Ar y gweill

FloSeal i drin epistaxis

Mae FloSeal yn feddyginiaeth sydd yn amsugno’n naturiol, y gellir ei defnyddio i drin epistaxis (gwaedlif o’r trwyn) os nad…
Darllen mwy
TER

Medi 2023

Ar y gweill

Offer a gynorthwyir gan ddeallusrwydd artiffisial ar gyfer diagnosio canser y prostad yn defnyddio delweddau biopsi ar sleidiau.

Mae tua 90,000 o ddynion yn cael biopsi o’r prostad i gael diagnosis o ganser y prostad bob blwyddyn yn…
Darllen mwy
TER

Medi 2023

Ar y gweill

Offer digidol ar gyfer asesu gallu gwybyddol

Offer digidol ar gyfer asesu gallu gwybyddol i ganfod nam cam cynnar sydd yn cael ei achosi gan anhwylderau niwroddirywiol
Darllen mwy
TER

Medi 2023

Cwblhewch

Llawfeddygaeth gynaecolegol ar gyfer canserau anfalaen trwy gymorth robot

Efallai y bydd angen triniaeth lawfeddygol ar rai cyflyrau gynaecolegol nad ydynt yn ganseraidd, fel endometriosis. Gellir defnyddio llawfeddygaeth trwy…
Darllen mwy

Medi 2023

Cwblhewch

Profion ffarmacogenetig rhagbrofol (PGx) yn defnyddio panel o enynnau i arwain triniaeth a lleihau adweithiau niweidiol i gyffuriau.

Ffarmacogenetig (y cyfeirir ato hefyd fel ffarmacogenomeg; PGx) yw'r astudiaeth o sut mae genynnau person yn effeithio ar eu hymateb…
Darllen mwy
TER

Medi 2023

Cwblhewch

Delweddu hyperspectral ar gyfer canfod melanoma y croen

Gellir defnyddio delweddu hyperspectral i asesu briwiau croen pigmentog i helpu i ddiagnosio briwiau anfalaen neu felanomas malaen. Gall delweddu…
Darllen mwy
TER

Medi 2023

Cwblhewch

Therapi ffotobiofodiwleiddio ar gyfer dirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig ag oedran (AMD) (sych)

Dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oedran (AMD) yw’r prif achos sy’n gwneud i bobl dros 50 oed golli eu golwg.…
Darllen mwy
TER

Medi 2023

Cwblhewch

Offer digidol ar gyfer asesu craffter golwg o bell.

Asesu craffter golwg o bell yw un o'r archwiliadau mwyaf cyffredin o weithrediad y golwg, sy'n cynnwys defnyddio siartiau llygaid…
Darllen mwy

Gorffennaf 2023

Cwblhewch

Anadlwyr clyfar

Anadlwyr clyfar ar gyfer pobl sydd ag asthma a chyflyrau anadlol eraill
Darllen mwy
TER

Gorffennaf 2023

Cwblhewch

Systemau rhagnodi electronig a gweinyddu meddyginiaethaus

Systemau rhagnodi electronig a gweinyddu meddyginiaethau ar gyfer yr holl gleifion mewnol ac allanol sy’n derbyn gofal eilaidd, gan gynnwys…
Darllen mwy
TER

Gorffennaf 2023

Cwblhewch

Technolegau monitro goddefol i gefnogi annibyniaeth oedolion hŷn sy’n byw ar eu pen eu hunain

Technolegau monitro goddefol i gefnogi annibyniaeth oedolion hŷn sy'n byw ar eu pen eu hunain, drwy nodi newidiadau yn y…
Darllen mwy
TER

Gorffennaf 2023

Cwblhewch

Uwchsain â chymorth Deallusrwydd Artiffisial

Uwchsain â chymorth Deallusrwydd Busnes ar gyfer thrombosis gwythïen ddofn
Darllen mwy

Gorffennaf 2023

Cwblhewch

Ysgogiad trydanol i bobl sydd â chyflyrau anadlol cronig, methiant cronig y galon a chlefyd cronig yr arennau

Ysgogiad trydanol i wella cryfder y cyhyrau a chanlyniadau cysylltiedig i bobl â chyflyrau anadlol cronig, methiant cronig y galon…
Darllen mwy
TER

Gorffennaf 2023

Cwblhewch

Adnodd galluogi Deallusrwydd Artiffisial sy’n defnyddio Retinal

Adnodd â chymorth Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer y Retina i frysbennu pobl sydd mewn perygl o glefyd cardiofasgwlaidd
Darllen mwy
TER

Gorffennaf 2023

Cwblhewch

System WavelinQ EndoAVF

System EndoAVF WavelinQ sy’n caniatáu i gleifion sydd ar gamau terfynol methiant yr arennau i dderbyn hemodialysis
Darllen mwy
TER

Mehefin 2023

Ar y gweill

Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol

Endosgopi â chymorth Deallusrwydd Artiffisial i ganfod a diagnosio canser yn y llwybr gastroberfeddol
Darllen mwy
TER

Mehefin 2023

Cwblhewch

IVUS (Uwchsain mewnfasgwlaidd)

IVUS (Uwchsain mewnfasgwlaidd) i lywio ymyriad coronaidd drwy’r croen (PCI)
Darllen mwy
TER

Mehefin 2023

Cwblhewch

Urolon, cyfrwng swmpuso wrethral bioatsugnol

Urolon, cyfrwng swmpuso wrethral bioatsugnol ar gyfer trin anymataliaeth wrinol straen (SUI) ymhlith oedolion benywaidd.
Darllen mwy

Mehefin 2023

Cwblhewch

Profion MeMed BV i wahaniaethu rhwng diagnosis o heintiau bacteriol a firaol

Profion MeMed BV i wahaniaethu rhwng diagnosis o heintiau bacteriol a firaol
Darllen mwy