Biopsi laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol

Topic Status Complete

Biopsïau laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol pan fod ameuhaeth o ddysplasia/canser y pen a'r gwddf

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu biopsi ffaryngolaryngol o dan anesthesia lleol i gadarnhau, ond nid i ddiystyru, diagnosis o ganser y pen a’r gwddf.
Gellir gwneud y driniaeth hon mewn lleoliad cleifion allanol ac nid oes angen gofal cleifion mewnol ac anesthesia cyffredinol. Mae gan ganlyniad positif y potensial i gyflymu’r broses o ddechrau triniaeth, ond dylai canlyniad negatif gael ei ddilyn gan ail fiopsi mewn theatr lawdriniaeth o dan anesthesia cyffredinol.
Mae modelu economaidd yn amcangyfrif bod potensial i arbed costau drwy ddefnyddio biopsi ffaryngolaryngol o dan anesthesia lleol yn hytrach nag mewn amgylchedd theatr o dan anesthesia cyffredinol a bod hon yn weithdrefn gost-effeithiol.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Mae canserau’r pen a’r gwddf yn falaenau sy’n digwydd yn y laryncs, ceudod y geg, chwarennau poer, rhannau o’r ffaryncs a’r sinysau paradrwynol. Os na chaiff ei drin, gall y tiwmor ledaenu i ardaloedd lleol a phell, yn fwyaf cyffredin y nodau lymff. Yng Nghymru adroddir am tua 500 o achosion newydd o ganser y pen a’r gwddf bob blwyddyn.
Y dull presennol o wneud diagnosis o gleifion yr amheuir bod ganddynt ganser y pen a’r gwddf yw biopsi a wneir mewn theatr lawdriniaeth o dan anesthesia cyffredinol. Gallai cynnal biopsi claf allanol o dan anesthesia lleol osgoi’r angen am fiopsi fel claf mewnol o dan anesthesia cyffredinol yn ogystal â lleihau’r amser i gael diagnosis a’r amser i gael triniaeth.
Cyflwynwyd y pwnc hwn i Dechnoleg Iechyd Cymru gan Alex Zervakis, Rheolwr Cyffredinol, Economeg Iechyd a Mynediad i’r Farchnad, Olympus Medical.

Crynodeb mewn iaith glir

 

Gellir dod o hyd i ganser y pen a’r gwddf y tu mewn i’r geg, y trwyn, y blwch llais, y gwddf, y chwarennau poer a’r sinysau. Mae’r symptomau’n amrywio yn ôl natur a lleoliad y canser. Mae cleifion yr amheuir bod ganddynt ganser y pen a’r gwddf fel arfer yn cael eu gweld mewn clinigau cleifion allanol ar gyfer gweithdrefn endosgopi diagnostig. Os yw’r canlyniad yn ansicr, fel arfer mae’n rhaid i gleifion aros am lawdriniaeth er mwyn cael biopsi, a gynhelir gan amlaf o dan anesthetig cyffredinol.

Mae biopsi ffaryngolaryngeal yn digwydd yn y ffaryncs (sy’n cysylltu’r laryncs i’r trwyn a’r geg) a’r laryncs (neu’r blwch llais). Mae’n defnyddio offeryn bach i dynnu sampl o gelloedd o’r ardaloedd hyn i’w harchwilio am arwyddion o ganser. Gellir gwneud biopsïau ffaryngolaryngeal o dan anesthetig lleol heb fod angen aros am slot ar gyfer llawdriniaeth, a gall hyn arwain at ddiagnosis cyflymach o ganser, a gallai olygu triniaeth gyflymach.

Mae HTW yn chwilio am dystiolaeth ynglŷn ag effeithiolrwydd biopsïau ffaryngolaryngeal ar gyfer pobl yr amheuir bod ganddynt ganser y pen a’r gwddf. Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu biopsi ffaryngolaryngeal o dan anesthesia lleol i gadarnhau, ond nid i ddiystyru, diagnosis o ganser y pen a’r gwddf.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER304 10.2021

TER
View PDF

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR040 04.2022

EAR
View PDF

Arweiniad


GUI040 05.2022

GUI
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.