Cit Prawf Synovasure® Alpha Defensin

Statws Testun Cyflawn

Cit Prawf Synovasure ® Alpha Defensin i asesu haint y cymalau periprosthetig.

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae’r defnydd o’r prawf defensin alffa Synovasure yn dangos addewid ar gyfer diagnosio haint y glun a’r pen-glin periprosthetig, ond nid yw’r dystiolaeth ar hyn o bryd yn
cefnogi gwneud hyn fel mater o drefn. Mae gan Synovasure y potensial i gael diagnosis pellach i gleifion gyda chanlyniadau amwys o brofion confensiynol, ond mae angen tystiolaeth fwy
argyhoeddiadol. Felly, mae HTW yn argymell cynnal rhagor o ymchwil yn y grŵp hwn o gleifion i ddiffinio cywirdeb diagnostig, canlyniadau clinigol a chanlyniadau sy’n ymwneud â’r gost o ddefnyddio synovasure yn ogystal ag ymchwiliadau safonol.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Cyfeiriwyd y pwnc hwn at HTW gan gynhyrchydd y prawf defensin alffa Synovasure® (Zimmer Biomet). Mae Haint y Cymalau Periprosthetig (PJI) yn gymhlethdod anghyffredin ond difrifol o fewn llawdriniaethau i osod cluniau a phen-gliniau newydd, sy’n effeithio ar tua 1% o arthroplastiau’r glun ac 1% i 2% o arthroplastiau’r pen-glin. Mae PJI yn anodd ei ddiagnosio, a gallai defnyddio’r prawf defensin alffa Synovasure® wella’r cyfraddau canfod ac yn y pen draw, arwain at reoli cleifion yn fwy priodol.

Crynodeb mewn iaith glir

 

Asesodd HTW Brawf Defensin Alffa Synovasure® er mwyn helpu i benderfynu a ddylai fod ar gael i’r GIG yng Nghymru er mwyn diagnosio Haint y Cymalau Periprosthetig.

Nid yw Haint y Cymalau Periprosthetig yn gyffredin, ond mae’n gymhlethdod difrifol a all ddigwydd wedi llawdriniaeth ar gyfer clun neu ben-glin newydd. Gall fod yn anodd ei ddiagnosio mewn rhai pobl, ond yn hawdd mewn eraill.

Mae gan Synovasure® y potensial i roi’r diagnosis cywir i fwy o bobl na’r prawf presennol. Gallai hyn olygu bod mwy o bobl yn cael y gofal sydd ei angen arnynt, heb oedi. Gallai Synovasure® fod yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer pobl sy’n anodd eu diagnosio gan ddefnyddio’r profion yr ydym yn eu defnyddio ar yn o bryd. Fodd bynnag, mae angen rhagor o dystiolaeth i brofi hyn.

Nid yw Canllaw HTW yn cefnogi’r defnydd o’r prawf diagnostig hwn fel mater o drefn. Mae HTW yn awgrymu y dylai ymchwil newydd ymhlith y grŵp hwn o bobl ystyried sut y mae defnyddio Synovasure® yn ychwanegol at y profion safonol yn cymharu â defnyddio profion safonol un unig o ran cywirdeb, canlyniadau ar gyfer cleifion a chostau.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER015 10.2018

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR008 06.2019

Canllaw

GUI008 06.2019

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.