Dyfeisiau electrocardiogram (ECG) un golwg (lead-l) llaw

Statws Testun Cyflawn

Dyfeisiau electrocardiogram (ECG) un golwg (lead-l) llaw ar gyfer canfod ffibriliad atrïaidd mewn pobl hŷn a’r rheini sydd yn dioddef ohono bob hyn a hyn

Canlyniad yr arfarniad

 

Ystyriodd Grŵp Asesu HTW y dystiolaeth a gyflwynwyd yn Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth 028. Daethant i’r casgliad nad oedd digon o dystiolaeth i gefnogi datblygu Canllaw gan Banel Arfarnu HTW, ac nid oeddent yn gweld unrhyw werth mewn HTW yn darparu modelu economaidd ychwanegol. Oherwydd hyn, roeddent yn argymell cyhoeddi’r arfarniad fel Crynodeb o Dystiolaeth.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Rhythm annormal ar y galon ydy ffibriliad atrïaidd, ac mae’n cael ei nodweddu gan siambrau atrïaidd y galon yn curo’n gyflym ac yn afreolaidd o ganlyniad i achosion strwythurol a thrydanol. Dyma’r arhythmia cardiaidd mwyaf cyffredin, ac mae’n gysylltiedig ag amrywiaeth o ganlyniadau iechyd difrifol, sy’n cynnwys strôc a methiant y galon. Mae dyfeisiau electrocardiogram (ECG) un golwg (lead-l) llaw wedi cael eu datblygu i asesu rhythm y galon yn gyflym, yn defnyddio dyfeisiau cludadwy.

Gofynnwyd i Technoleg Iechyd Cymru ystyried defnyddio’r dechnoleg hon wrth sgrinio gan bartneriaid sy’n gweithio mewn Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru. Cwblhawyd adolygiad o dystiolaeth i fynd i’r afael â thri chwestiwn canlynol: 1) Beth yw cywirdeb diagnostig dyfeisiau electrocardiogram (ECG) un golwg (lead-l) llaw ar gyfer canfod ffibriliad atrïaidd?; 2) Beth yw effeithiolrwydd dyfeisiau electrocardiogram (ECG) un golwg (lead-l) llaw mewn sgrinio unwaith yn unig ar gyfer AF anhysbys mewn pobl dros 65 oed mewn gofal sylfaenol a’r gymuned; 3) Beth yw effeithiolrwydd dyfeisiau electrocardiogram (ECG) un golwg (lead-l) llaw i ganfod ffibriliad atrïaidd ysbeidiol ar ôl cael archwiliad clinigol amhendant?

Crynodeb mewn iaith glir

 

Rhythm annormal ar y galon ydy ffibriliad atrïaidd.  Mae hyn yn gallu digwydd pan fydd problem gyda strwythur y galon. Mae’n gallu digwydd hefyd os oes problemau gyda signalau trydanol sy’n rheoli’r galon. Y canlyniad yw rhythm calon cyflym ac afreolaidd. Dyma’r rhythm calon annormal mwyaf cyffredin. Mae achosion yn gallu para am fwy na saith diwrnod (AF parhaus) neu yn gallu amrywio o ran amlder a hyd (AF ysbeidiol). Mae AF yn gallu cael ei ddatrys heb driniaeth yn y camau cynnar, ond mae achosion ohono yn gallu gwaethygu’n raddol dros amser. Mae hyn yn golygu y gall achosion o AF ysbeidiol ddod yn fwy parhaol, a dim mor hawdd eu trin. Mae pobl sydd yn dioddef o AF yn gallu teimlo bod cyfradd eu calon yn rhy gyflym, yn afreolaidd, neu’n sgipio curiadau ac weithiau, mae’n achosi poen a blinder yn y frest. Fodd bynnag, yn aml, nid yw AF yn achosi symptomau ac mae’n gallu mynd heb ei ddiagnosio am gyfnodau hir o amser. Os na chaiff ei drin, mae AF yn ffactor risg mawr ar gyfer strôc, methiant y galon a chlefydau eraill y galon, ac mae rhywfaint o dystiolaeth bod AF yn gysylltiedig â chyfraddau uwch o ddementia.

Datblygwyd dyfeisiau electrocardiogram (ECG) un golwg (lead-l) llaw i asesu rhythm y galon yn defnyddio dyfeisiau cludadwy. Mae llawer o wahanol fathau o ddyfeisiau, ond mae’r rhan fwyaf yn dilyn yr un proses sylfaenol. Mae bysedd neu fysedd mawr o’r ddwy law yn cael eu hatodi i ddwy set o electrodau. Yna, mae’r caledwedd yn darllen rhythm y galon sydd yn gallu cael ei ddefnyddio i asesu AF.

Chwiliodd Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddyfeisiau ECG un golwg i helpu i asesu a ydynt yn fuddiol. Canolbwyntiodd HTW ar ddau grŵp o bobl a allai elwa o’r dyfeisiau. 1) Pobl 65 oed neu hŷn a allai fod â AF heb ei ddiagnosio y gellid eu darganfod mewn lleoliadau gofal cynradd neu gymunedol. 2) Pobl sydd â symptomau AF sy’n mynd a dod ac sydd â chanlyniadau asesiad amhendant. Gallai defnyddio dyfeisiau yn y cartref pan fydd symptomau’n ymddangos fod yn ddefnyddiol i’r grŵp hwn.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.