Dyfeisiau uwchsain llaw

Statws Testun Cyflawn

Defnyddio dyfeisiau uwchsain llaw ar gyfer cynnal asesiadau o’r galon a diagnosio methiant systolig y galon yn y lleoliad cymunedol neu gofal sylfaenol.

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae dyfeisiau uwchsain llaw (HUDs) yn dangos addewid yn y diagnosis o fethiant y galon mewn lleoliad gofal sylfaenol neu gymunedol, ond mae’r dystiolaeth bressennol yn annigonol i gefnogi mabwysiadu hyn fel mater o drefn. Mae gan HUDs y potensial i leihau atgyfeiriadau gofal eilaidd os gellir disytyru methiant y galon fel ffactor, ac i hwyluso triniaeth gynharach os caiff ei gadarnhau, ond mae angen tystiolaeth argyhoeddiadol i gadarnhau unrhyw fuddiannau clinigol a buddiannau i’r system gofal iechyd.

Mae HTW yn argymell ymchwilio ymhellach i’r manteision o ddefnyddio HUDs mewn lleoliad gofal sylfaenol neu gymunedol yng Nghymru; Gweler Canllaw am ragor o wybodaeth.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Mae methiant y galon yn gyflwr cyffredin a difrifol sy’n rhoi baich cynyddol ar wasanaethau cardioleg a delweddu’r galon yng Nghymru. Gellir diagnosio methiant y galon drwy gynnal asesiad clinigol a phrofion biocemegol, ond mae defnyddio sgan uwchsain o’r galon (sgan ecocardiograffeg) yn allweddol i naill ai gadarnhau neu ddiystyru’r diagnosis. Fel arfer, mae sgan ecocardiograffeg yn cael ei pherfformio mewn ysbyty, ond drwy ddefnyddio dyfeisiau uwchsain llaw, gellir ei gynnig fel prawf cyflym a symudol i bobl mewn lleoliad gofal sylfaenol neu gymunedol. Gallai hyn alluogi i gleifion gael eu rheoli’n gynt ac yn well, ac osgoi gorfod anfon cleifion i’r ysbyty mewn rhai achosion.

Crynodeb mewn iaith glir

 

Mae HTW wedi asesu dyfeisiau uwchsain a ddelir yn y llaw, er mwyn helpu’r GIG yng Nghymru i benderfynu a ddylid defnyddio’r cynhyrchion hyn mewn lleoliadau gofal yn y gymuned o ddydd i ddydd.

Mae methiant y galon yn gyflwr cyffredin yng Nghymru, gyda dros 33,000 o bobl wedi cael ei diagnosio â’r cyflwr gan eu meddyg teulu.

Peiriannau bach, sy’n ffitio mewn poced, yw dyfeisiau uwchsain a ddelir yn y llaw y gellir eu defnyddio i weld strwythur a gweithrediad y galon. Gallant helpu i benderfynu a oes angen i bobl sydd â symptomau methiant y galon, megis prinder anadl, gael eu hatgyfeirio i’r adran gardioleg am ragor o brofion.

Nid oes digon o dystiolaeth i argymell dyfeisiau uwchsain a ddelir yn y llaw mewn gofal sylfaenol neu ofal yn gymuned. Mae HTW yn argymell mwy o ymchwil yng Nghymru sy’n defnyddio dyfeisiau uwchsain a ddelir yn y llaw mew gofal yn y gymuned o ddydd i ddydd.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER014 04.2019

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR009 05.2019

Canllaw

GUI009 05.2019

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.