EHFRT (Extreme HypoFractionated Radiotherapy)

Cofrestrwch ddiddordeb yn y pwnc hwn

Statws Testun Cyflawn

EHFRT (Extreme HypoFractionated Radiotherapy) ar gyfer canser y prostad lleol

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu radiotherapi hypoffracsiynedig eithafol (EHFRT) fel mater o drefn i drin canser cyfyngedig y prostad.

Mae EHFRT yn gysylltiedig â chanser tymor byr a thymor canolig sy’n dychwelyd a chanlyniadau goroesi cyfatebol o’i gymharu â gofal safonol (radiotherapi wedi’i ffracsiynu’n gymedrol neu’n gonfensiynol). Mae EHFRT yn lleihau nifer yr ymweliadau sydd eu hangen ar gyfer triniaeth ac mae’n gysylltiedig â nifer isel o ddigwyddiadau andwyol.

Mae EHFRT yn debygol o fod yn gost-effeithiol o gymharu â gofal safonol. O’i gymharu â radiotherapi hypoffracsiynedig cymedrol a arweinir gan farcwyr sefydlog, mae EHFRT (saith ffracsiwn) gan ddefnyddio marcwyr sefydlog yn debygol o fod yn gost effeithiol os caiff ei ddarparu mewn slotiau triniaeth o 20 munud neu lai. Os darperir EHFRT mewn pum ffracsiwn, mae’n debygol o fod yn gost effeithiol ar bob slot hyd at 30 munud.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Canser y prostad yw’r canser mwyaf cyffredin ymhlith dynion yn y DU. Yng Nghymru, caiff mwy na 2,500 o ddynion ddiagnosis o ganser y prostad bob blwyddyn. Mae radiotherapi wedi’i gynnwys fel rhan o driniaeth sylfaenol mewn tua 30% o gleifion sy’n cael diagnosis o ganser y prostad.

Mae EHFRT yn addasiad i radiotherapi pelydr allanol confensiynol ac mae’n darparu’r dos cyfatebol o radiotherapi mewn llai o sesiynau neu ffracsiynau: mae EHFRT yn defnyddio pump neu saith ffracsiwn dros bythefnos tra bod triniaeth radiotherapi safonol (radiotherapi wedi’i ffracsiynu’n gymedrol) fel arfer yn defnyddio 20 ffracsiwn dros 4 wythnos. Mae gan gyfnod byrrach o driniaeth a ddarperir dros lai o sesiynau y potensial i leihau ymweliadau ysbyty, lleihau costau teithio, a lleddfu rhywfaint o anghyfleustra triniaeth i gleifion a’u teuluoedd.

Cynigiwyd y pwnc hwn gan Dr John Staffurth, Oncolegydd Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Crynodeb mewn iaith glir

 

Mae canser y prostad yn ganser sy’n dechrau yn y prostad. Mae’n gallu arwain at broblemau wrinol, poen a gwaed yn yr wrin. Mae gan ganser y prostad y potensial i dyfu a lledaenu’n gyflym, ond os nad yw’r canser wedi lledaenu y tu allan i’r prostad, gellir ei reoli neu ei drin yn llwyddiannus fel arfer.

Mae therapi ymbelydredd, neu radiotherapi, yn therapi sy’n defnyddio ymbelydredd fel rhan o driniaeth canser i reoli neu ladd celloedd canser. Mae pelydrau o ymbelydredd yn cael eu cyfeirio at gelloedd canseraidd gan beiriant. Mae radiotherapi fel arfer yn cael ei roi’n ddyddiol dros sawl wythnos. Mae pob ymweliad â’r ysbyty i gael triniaeth yn cael ei alw’n un ‘ffracsiwn’ o radiotherapi. I bobl â chanser y prostad, yr arfer safonol yw cyflwyno radiotherapi mewn sesiynau byr am 5 diwrnod yr wythnos, fel arfer am 4 wythnos.

Mae EHFRT (Extreme hypofractionated radiotherapy) yn driniaeth radiotherapi lle mae mwy o ymbelydredd yn cael ei ddarparu fesul triniaeth, fel y gall cleifion gwblhau eu cwrs therapi ymbelydredd yn llawer cyflymach. Mae EHFRT yn gallu lleihau cyrsiau triniaeth o 4 wythnos i 2 wythnos.

Edrychodd HTW am dystiolaeth ar effeithiolrwydd EHFRT ar gyfer pobl sydd â chanser cyfyngedig y prostad. Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu EHFRT yn rheolaidd i drin canser cyfyngedig y prostad, gan ei fod yn dangos bod EHFRT mor effeithiol â gofal safonol, ei fod yn lleihau nifer yr ymweliadau ag ysbytai, a’i fod yn debygol o fod yn gost-effeithiol.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER244 05.2021

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR034 11.2021

Canllaw

GUI034 02.2022

GUI
Gweld PDF

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.