Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr

Statws Testun Cyflawn

Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n risg llawfeddygol canolraddol.

Canlyniad yr arfarniad

 

Nid yw mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI) yn israddol i weithdrefn amnewid falf aorta llawfeddygol (SAVR) mewn pobl sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n risg llawfeddygol canolraddol. Fodd bynnag, nid yw’r dystiolaeth ynglŷn ag effeithiolrwydd cost ar hyn o bryd yn cefnogi’r achos dros ei fabwysiadu fel mater o drefn.

Nid oedd TAVI yn israddol i SAVR ar gyfer marwolaethau o bob achos, marwolaethau cardiaidd neu strôc sy’n analluogi, ac mae’n dangos gwelliannau tebyg mewn symptomau ac ansawdd bywyd. Fodd bynnag, oherwydd diffyg data hirdymor, mae ansicrwydd ynghylch gwydnwch falfiau TAVI, a’r angen posibl am eu hail-ddehongli.

Dangosodd ddadansoddiad cost a defnyddioldeb a ddatblygwyd gan HTW bod TAVI yn annhebygol o fod yn gost effeithiol ymhlith y grŵp cleifion hwn. Dylanwadwyd ar y canlyniad.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Rhwystrad llif gwaed arferol ar draws y falf aorta yw stenosis aorta (AS). Mae pobl sydd ag AS difrifol yn debygol o ddatblygu symptomau a gysylltir â chulhad y falf a gorlwytho’r fentrigl chwith, megis syncope, angina a ysgogir gan ymarfer corff, dyspnoea a diffyg gorlenwad y galon. Mae cyffredinrwydd AS symptomatig difrifol yn tua 3% ymhlith y rheini sy’n 75 a hŷn, ond mae hyn yn codi’n llym gydag oedran; felly, mae cyffredinrwydd yn debygol o gynyddu dros amser oherwydd poblogaeth sy’n heneiddio.

Amnewid falf aorta llawfeddygol (SAVR) yw’r driniaeth safonol ar gyfer pobl sydd ag AS difrifol sy’n ddigon iach i gael llawfeddygaeth. Mae mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI) yn weithdrefn amgen y gellir ei defnyddio ar gyfer pobl sydd â risg cynyddol mewn llawdriniaeth, ac ar hyn o bryd mae’n opsiwn triniaeth ar gyfer achosion na ellir eu trin â llawdriniaeth neu sy’n risg llawfeddygol uchel yng Nghymru. Fodd bynnag, mae sylw’n troi fwyfwy at ddefnydd TAVI mewn poblogaethau risg is neu ganolraddol.

Awgrymwyd y pwnc hwn drwy Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC).

Crynodeb mewn iaith glir

 

Bydd stenosis aorta (AS) yn digwydd pan fydd falf aorta y galon yn culhau. Mae hyn yn rhwystro’r falf rhag agor yn llawn sydd, yn ei dro, yn lleihau llif y gwaed o’ch calon i’r brif rydweli i weddill eich corff (yr aorta). Hwn yw’r clefyd falf y galon mwyaf cyffredin ymhlith oedolion ac mae’n digwydd yn fwyaf aml mewn pobl hŷn. Gall pobl sydd ag AS symptomatig difrifol lewygu neu fynd yn anymwybodol (syncope), cael poen yn y frest (angina), cael anhawster i anadlu (dyspnoea) a dioddef methiant y galon. Amnewid falf aorta llawfeddygol (SAVR) yw’r weithdrefn safonol ar gyfer pobl sydd ag AS symptomatig difrifol. Mae mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI) yn weithdrefn amgen y gellir ei defnyddio ar gyfer pobl sydd â lefel uwch o risg llawfeddygol neu lle nad yw llawfeddygaeth yn briodol.

Mae TAVI yn golygu amnewid y falf ddiffygiol yn y galon gydag un artiffisial. Ceir mynediad at y galon drwy edafu tiwb hir a hyblyg (cathetr) drwy’r rhydweli yn y goes i’r galon. Gan nad yw’r dull hwn yn golygu llawdriniaeth agored ar y galon teimlir ei fod yn ddull mwy diogel ar gyfer cleifion hŷn, bregus a mwy agored i niwed.

Chwiliodd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am dystiolaeth fod TAVI yn ddewis triniaeth effeithiol ar gyfer pobl sydd ag AS symptomatig difrifol yr asesir fel rhai y gellir cynnal llawdriniaeth arnynt ond sy’n risg llawfeddygol canolraddol. Canfu’r dystiolaeth fod TAVI yr un mor effeithiol â SAVR traddodiadol ar gyfer lleihau marwolaethau a dioddef strôc sy’n analluogi. Fodd bynnag, ar gyfer canlyniadau eraill, megis y risg o ddioddef strôc neu waedu, nid yw’r dystiolaeth yn glir. Datblygodd HTW ddadansoddiad economaidd a ddangosodd bod TAVI, o gymharu â SAVR, yn fwy effeithiol a mwy costus.

Nid yw Canllaw HTW yn cefnogi mabwysiadu TAVI fel mater o drefn ar gyfer pobl sydd ag AS symptomatig difrifol, y teimlir sy’n risg llawfeddygol canolraddol. Mae hyn oherwydd bod y dystiolaeth wedi dangos nad oedd TAVI yn gost effeithiol o gymharu â SAVR.

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR024 10.2020

Canllaw

GUI024 10.2020

GUI

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.