Monitro lefel y siwgr yn y gwaed o bell

Statws Testun Cyflawn

Monitro lefel y siwgr yn y gwaed mewn menywod sydd yn dioddef o ddiabetes yn ystod beichiogrwydd.

Canlyniad yr arfarniad

 

Cynhaliodd HTW adolygiad tystiolaeth i fynd i’r afael â’r cwestiwn canlynol: pa mor effeithiol yn glinigol ac o ran cost yw monitro glwcos yn y gwaed o bell o gymharu â’r gofal arferol (mewn clinig) ar gyfer menywod sydd â diabetes yn ystod beichiogrwydd?

Daeth grŵp Asesu HTW i’r casgliad nad oes digon o dystiolaeth ar hyn o bryd ynglŷn â monitro glwcos yn y gwaed o bell i gynhyrchu Canllaw. Felly ni fydd y pwnc hwn yn symud i gam y Panel Arfarnu ac ni fydd yn cael argymhellion Canllaw HTW.

Ceir adroddiad llawn o’r dystiolaeth ar y pwnc hwn yn Adroddiad Arfarniad Tystiolaeth 018.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Mae diabetes sy’n cael ei ddiagnosio yn ystod beichiogrwydd yn cynyddu perygl afiachedd a marwolaeth yn ystod beichiogrwydd. Mae monitro glwcos yn y gwaed yn cynorthwyo i reoli lefelau glwcos yn y gwaed a lleihau’r peryglon i’r fam a’r babi. Y broses monitro glwcos arferol yw bod y fenyw yn hunan-fonitro adref gan ddefnyddio mesurydd glwcos (‘prawf pigiad bys’) a chofnodi’r canlyniadau mewn dyddiadur neu lyfr log. Mae technolegau monitro glwcos yn y gwaed o bell yn casglu darlleniadau glwcos yn awtomatig o fesurydd glwcos y fenyw feichiog yn ei chartref ac yn anfon y wybodaeth hon at weithwyr iechyd proffesiynol i gael ei hadolygu.

Crynodeb mewn iaith glir

 

Chwiliodd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am dystiolaeth i weld a yw monitro glwcos yn y gwaed o bell (RMBG) yn ffordd effeithiol i fenywod sydd â diabetes yn ystod beichiogrwydd reoli lefelau siwgr (neu glwcos) yn y gwaed. Gyda diabetes yn ystod beichiogrwydd bydd menyw yn derbyn diagnosis yn ystod beichiogrwydd pan nad oedd ganddi ddiabetes cyn hynny. Mae gan fenywod sy’n dioddef o ddiabetes yn ystod beichiogrwydd risg uwch eu bod hwy neu eu babi yn cael cymhlethdodau a salwch na menywod sydd heb ddiabetes yn ystod beichiogrwydd. Mae gallu monitro lefelau siwgr yn y gwaed mewn amser real a chynllunio’n unol â hynny yn helpu i leihau’r risgiau hynny. Y dull mwyaf cyffredin o fesur lefelau siwgr yn y gwaed yw bod y menywod yn mesur lefelau’r siwgr eu hunain gan ddefnyddio mesurydd glwcos (a elwir yn ddull pigiad bys) a chofnodi’r lefelau mewn dyddiadur. Mae RMBG yn ddull amgen i’r dull pigiad bys. Mae’r math hwn o dechnoleg yn mesur lefelau siwgr yn y gwaed yn awtomatig gan ddefnyddio darllenydd ac yn anfon y rhain at weithwyr gofal iechyd i’w hadolygu.

Canfu’r dystiolaeth bod defnyddio RMBG neu’r dull pigiad bys yn rhoi canlyniadau beichiogrwydd tebyg ar gyfer y fam a’r babi. Mae peth tystiolaeth yn awgrymu y gallai RBMG leihau’r perygl bod angen i fenywod roi genedigaeth drwy doriad cesaraidd a’r perygl o eni cyn-amser, ond nid yw’r dystiolaeth hon bob amser yn gyson. Mae tystiolaeth gan gleifion yn awgrymu bod defnydd llwyddiannus technoleg RMBG yn dibynnu ar nifer o ffactorau cymdeithasol, ymddygiadol ac addysgiadol. Pan oedd cleifion yn gallu defnyddio’r dechnoleg hon yn llwyddiannus, roedd lefelau bodlonrwydd yn uchel. Ni wnaeth y dystiolaeth economaidd ddangos gwahaniaeth arwyddocaol mewn costau fesul genedigaeth o gymharu â dulliau eraill ac nid oedd tystiolaeth i awgrymu fod y dechnoleg yn helpu i leihau sawl gwaith y byddai angen i fenywod fynychu apwyntiadau clinig yn ystod beichiogrwydd, felly nid yw’n glir beth fyddai effaith economaidd gyffredinol y dechnoleg hon. Oherwydd yr ansicrwydd hwn, ni fydd HTW yn cynhyrchu Canllaw ar ddefnyddio’r dechnoleg hon ar hyn o bryd.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER070 01.2020

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR018 05.2020

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.