Offer rheoli clwyfau digidol

Statws Testun Cyflawn

Offer digidol ar gyfer monitro a rheoli clwyfau.

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae’r defnydd o systemau rheoli clwyfau digidol integredig yn dangos addewid i asesu a rheoli pobl sy’n derbyn gofal clwyf, ond nid yw’r dystiolaeth yn ddigonol i gefnogi eu
mabwysiadu fel mater o drefn.
Mae’r dystiolaeth bresennol yn awgrymu y gall rhai systemau rheoli clwyfau digidol integredig fesur arwynebedd yn gywir, ond nid dyfnder na chyfaint, ar gyfer rhai clwyfau, ond nid pob un. Fodd bynnag, nid oes digon o dystiolaeth ar sut mae’r technolegau hyn yn effeithio ar reolaeth glinigol a chanlyniadau cleifion.
Mae gan y defnydd o systemau rheoli clwyfau digidol integredig y potensial i leihau’r defnydd o adnoddau gofal iechyd, ond nid oes tystiolaeth argyhoeddiadol o hyn ar gael ar hyn o bryd.
Argymhellir ymchwil pellach i archwilio’r ansicrwydd yn effeithiolrwydd clinigol a chosteffeithiolrwydd y technolegau hyn.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Mae’r defnydd o systemau rheoli clwyfau digidol integredig yn dangos addewid i asesu a rheoli pobl sy’n derbyn gofal clwyf, ond nid yw’r dystiolaeth yn ddigonol i gefnogi eu
mabwysiadu fel mater o drefn.
Mae’r dystiolaeth bresennol yn awgrymu y gall rhai systemau rheoli clwyfau digidol integredig fesur arwynebedd yn gywir, ond nid dyfnder na chyfaint, ar gyfer rhai clwyfau, ond nid pob un. Fodd bynnag, nid oes digon o dystiolaeth ar sut mae’r technolegau hyn yn effeithio ar reolaeth glinigol a chanlyniadau cleifion.
Mae gan y defnydd o systemau rheoli clwyfau digidol integredig y potensial i leihau’r defnydd o adnoddau gofal iechyd, ond nid oes tystiolaeth argyhoeddiadol o hyn ar gael ar hyn o bryd.
Argymhellir ymchwil pellach i archwilio’r ansicrwydd yn effeithiolrwydd clinigol a chosteffeithiolrwydd y technolegau hyn.

Crynodeb mewn iaith glir

 

Gall clwyfau, neu anafiadau sy’n torri’r croen neu feinweoedd eraill y corff, gynnwys pethau fel briwiau, crafiadau a chroen wedi’i dyllu. Maent yn aml yn digwydd oherwydd damwain, ond gall llawdriniaeth a phwythau achosi clwyfau hefyd. Mae rhai clwyfau yn fwy tebygol o ddigwydd mewn rhai sefyllfaoedd, megis bod yn gaeth i’r gwely neu fod â chroen bregus. Nid oes angen i feddygon weld mân glwyfau fel arfer, ond gall clwyfau mwy difrifol fod angen sylw meddygol a chymryd mwy o amser i wella. Gall y clwyfau hyn gynnwys pethau fel wlserau traed diabetig, llosgiadau, clwyfau ar safle llawdriniaeth, briwiau pwyso a thoriadau dwfn.

Gall gofalu am glwyf difrifol nes iddo ei wella fod yn broses hir sy’n gofyn am lawer o fonitro a mewnbwn gan wahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae angen gwirio’r clwyf yn rheolaidd i weld sut mae’n gwella. Mae hyn yn cynnwys tynnu lluniau o’r clwyf, mesur maint y clwyf ac ystyried cyflwr y clwyf (fel ei liw, os oes unrhyw beth yn gollwng o’r clwyf, neu unrhyw arwyddion o haint neu gymhlethdodau eraill).

Efallai y bydd angen i ystod o weithwyr gofal iechyd proffesiynol weld y clwyf, yn amrywio o feddygon teulu i arbenigwyr a nyrsys ardal. Gall gofalwyr, cleifion a gweithwyr proffesiynol drin, rhwymo a gofalu am glwyfau yn y cartref neu yn y gymuned, ond efallai y bydd angen mynd i’r ysbyty hefyd. Mae hyn yn gwneud gofal clwyfau yn broses gymhleth gyda llawer o wybodaeth y mae angen ei rhannu. O ganlyniad, gall gofalu am glwyf gael effaith enfawr ar fywyd a lles rhywun. Felly mae casglu a rhannu gwybodaeth gywir a chyfredol am y clwyf yn bwysig iawn, nid yn unig ar gyfer gwella clwyfau ond hefyd yr holl broses o reoli clwyfau.

Mae Systemau Rheoli Clwyfau Digidol Integredig (DWMS) yn defnyddio dyfais ddigidol i dynnu lluniau llawn o’r clwyf mewn 3D a defnyddio meddalwedd i fesur y clwyf yn awtomatig a chasglu gwybodaeth arall, megis cyflwr y croen o amgylch y clwyf. Cynigir bod hyn yn fwy cywir na defnyddio pren mesur neu dâp i fesur y clwyf. Gall y dyfeisiau hyn storio’r holl wybodaeth am y clwyf fel y gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ei gweld. Gall hyn olygu y gellir gweld ac asesu clwyf person heb fod angen mynychu apwyntiad.

Chwiliodd Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar y defnydd o sawl gwahanol DWMS. Nid oes digon o dystiolaeth i wneud argymhelliad a chynghorir ymchwil pellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER410/411 02.2023

Canllaw

GUI051 11.2023

GUI
Gweld PDF

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.