Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

Topic Status Complete

Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu fel mater o drefn fesur peptid natriuretig N-terminal pro B-type (NT-proBNP) i gadarnhau a diystyru methiant aciwt y galon ymhlith oedolion sy’n cyrraedd yr adran brys lle bydd amheuaeth clinigol o’r diagnosis hwn.

Gallai ychwanegu mesur NT-proBNP at asesiad cinigol mater o drefn leihau hyd arhosiad yn yr ysbyty a’r gyfradd ail-dderbyn i’r ysbyty.

Dangosodd modelu economeg iechyd mai NT-proBNP i gadarnhau neu ddiystyru methiant aciwt y galon oedd y strategaeth mwyaf cost effeithiol.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?”)

 

Methiant aciwt y galon (AHF) yw rheswm mwyaf cyffredin derbyniadau brys i’r ysbyty yng Nghymru a Lloegr ymhlith oedolion sy’n hŷn na 65 oed, ac mae cyffredinrwydd hyn yn cynyddu o ganlyniad i boblogaeth sy’n heneiddio. Gall AHF fod yn anodd ei ddiagnosio gan fod y symptomau’n aml yn gorgyffwrdd â chyflyrau aciwt eraill ac yn aml bydd gan gleifion sydd ag AHF gydafiachedd.

Nid oes un prawf diagnostig ar gyfer methiant y galon. Mae diagnosis yn dibynnu ar gyfuniad o asesiad clinigol, delweddol a biogemegol. Mae profi am bresenoldeb lefelau uwch o beptidau natriuretig, megis NT-proBNP a BNP, yn hwyluso diagnosis AHF er y gall cyflyrau eraill hefyd arwain at lefelau cynyddol o’r proteinau hyn.

Mae canllawiau AHF (2014) Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn argymell mesur BNP neu NT-proBNP er mwyn diystyru AHF, ond nid ydynt yn gwneud unrhyw argymhellion ar gyfer cadarnhau AHF. Gallai strategaeth i ddefnyddio BNP neu NT-proBNP i gadarnhau yn ogystal â diystyru AHF ganiatáu ar gyfer targedu ymchwiliadau yn well yn ogystal â chael diagnosis a thriniaethau yn gynt, a allai arwain at well canlyniadau clinigol a defnydd o adnoddau gofal iechyd.

Mae HTW  wedi darganfod y pwnc hwn drwy HealthTechConnect

Crynodeb mewn iaith glir

 

Bydd methiant y galon yn digwydd pan na fydd y galon yn gallu pwmpio gwaed yn iawn o amgylch y corff. Mae hyn yn golygu nad yw’r corff yn cael yr ocsigen sydd ei angen arno a gall hyn weithiau arwain at brinder anadl, blinder a gall achosi gormod o hylif i gasglu yn y corff, gan achosi chwyddo o amgylch y pigyrnau, y traed a’r stumog. Mae methiant y galon yn gyflwr sy’n peryglu bywyd. Gall gael ei achosi gan ddifrod i gyhyr y galon, un o falfiau’r galon ddim yn gweithio’n iawn, rhythm annormal i’r galon a rhesymau eraill.

Caiff methiant y galon ei ddiagnosio gan ddefnyddio barn glinigol yn seiliedig ar gyfuniad o hanes y claf, archwiliad corfforol, profion gwaed, electrocardiogramau (ECGs), profion pelydr-x y frest ac ecocardiogramau Gall fod yn anodd i’w ddiagnosio gan fod gan bobl sy’n dioddef o fethiant y galon yn aml fathau eraill o salwch sydd â’r un symptomau.

Moleciwlau sy’n ymddangos yn naturiol ac y gellir eu gweld mewn profion gwaed yw bioddangosyddion. Gall presenoldeb bioddangosydd penodol mewn prawf gwaed fod yn arwydd o’r hyn sy’n digwydd yn organau/corff unigolyn. Mae peptid natriuretig N-terminal pro B-type (NT-proBNP) a peptid natriuretig B-type (BNP) yn fioddangosyddion a ryddheir o’r galon pan fydd waliau’r galon yn cael eu hymestyn.

Chwiliodd HTW am dystiolaeth y gellid defnyddio NT-proBNP neu BNP fel bioddangosyddion i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon. Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu fel mater o drefn fesur NT-proBNP i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys ysbyty.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER170 12.2019

TER
View PDF

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR026 09.2021

EAR
View PDF

Arweiniad


GUI026 09.2021

GUI
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.