Profion ffarmacogenetig rhagbrofol (PGx) yn defnyddio panel o enynnau i arwain triniaeth a lleihau adweithiau niweidiol i gyffuriau.

Statws Testun Cyflawn

Ffarmacogenetig (y cyfeirir ato hefyd fel ffarmacogenomeg; PGx) yw'r astudiaeth o sut mae genynnau person yn effeithio ar eu hymateb i feddyginiaethau. Gall gwahaniaethau mewn genynnau arwain at y ffaith bod meddyginiaeth benodol yn effeithiol i rai pobl, ond nid i eraill. Yn yr un modd, efallai mai dyma'r rheswm pam mae rhai pobl yn profi sgîl-effeithiau (neu adweithiau niweidiol) i feddyginiaeth, tra nad yw eraill yn profi hyn.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost profion rhagbrofol yn defnyddio panel PGx i arwain triniaeth a lleihau adweithiau niweidiol i gyffuriau.

 

Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen ymhellach, oherwydd diffyg tystiolaeth o effeithiolrwydd ar hyn o bryd.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.