Prostheteg aml-afael ar gyfer y breichiau

Statws Testun Cyflawn

Prostheteg myodrydanol aml-afael ar gyfer y breichiau.

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae prostheteg myodrydanol aml-afael ar gyfer y breichiau yn dangos addewid ar gyfer ei ddefnyddio gan bobl sydd wedi colli braich, ond nid oes digon o dystiolaeth i gefnogi ei fabwysiadu fel mater o drefn.

Mae rhinweddau prostheteg myodrydanol aml-afael ar gyfer y breichiau o gymharu â mathau eraill o brostheteg ar gyfer pobl sydd wedi colli braich yn ansicr, a dylid penderfynu ar eu defnydd cyfredol yn ôl gofynion cleifion unigol. Argymhellir ymchwil pellach i effeithiolrwydd prostheteg myodrydanol aml-afael ar gyfer y breichiau, gan ddefnyddio mesurau dilys o ganlyniadau o ran gweithrediad ac ansawdd bywyd.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Bydd angen torri rhan, neu’r cyfan, o fraich i ffwrdd am amryw resymau sy’n cynnwys anaf neu glefyd. Gellir defnyddio prosthesisau ar gyfer braich am resymau cosmetig neu weithredol, ac maent yn caniatáu i bobl gyflawni rhai tasgau na fyddent fel arall yn gallu eu gwneud. Gall absenoldeb y cyfan neu ran o fraich hefyd fod o ganlyniad i nam geni, ond dim ond edrych ar ddefnydd prosthesisau ar gyfer pobl sydd wedi colli braich wnaeth yr arfarniad hwn.

Rheolir prosthesisau a bwerir gan drydan, a adnabyddir yn gyffredin fel prosthesisau myodrydanol, gan signalau biolegol o gyhyrau’r defnyddiwr. Mae prosthesisau myodrydanol aml-afael yn rhoi rheolaeth ar wahân neu ar y cyd ar gyfer pob bys drwy’r ysgogiad trydanol hwn. Mae dyfeisiau amgen a symlach yn cynnig dim ond y gallu i agor a chau (un gafael) y gellir ei bweru gan y corff (drwy ddefnyddio harnais a cheblau wedi’u cysylltu i’r fraich neu’r goes sy’n weddill) neu eu pweru’n fyodrydanol. Mae prosthesisau myodrydanol aml-afael ar gael ar hyn o bryd i bobl yng Nghymru, ond dim ond os cefnogir hynny gan Gais Cyllido Cleifion Unigol.

Awgrymwyd y pwnc hwn wrth HTW gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru.

Crynodeb mewn iaith glir

 

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi asesu’r defnydd o brostheteg myodrydanol aml-afael ar gyfer y breichiau, ar gyfer pobl sydd wedi colli braich.  Mae torri rhannau o’r corff yn golygu tynnu rhan o’r corff, neu goes neu fraich.  Gall torri braich gynnwys tynnu breichiau, dwylo a bysedd.

Coes neu fraich artiffisial yw prostheteg, sydd yn cael ei wneud i gymryd lle’r un a gollwyd. Prostheteg myodrydanol ydy coesau neu freichiau artiffisial, sy’n defnyddio’r signalau trydan o gyhyrau’r defnyddwyr eu hunain i weithio. Gall y rhain naill ai fod yn rhai gafael-unigol neu’n aml-afael. Mae prostheteg myodrydanol aml-afael yn caniatáu i ddefnyddwyr reoli pob bys o’r llaw. Mae hyn yn caniatáu i’r brostheteg gael ei ddefnyddio mewn mwy o ffyrdd.

Nid yw canllawiau HTW yn cefnogi mabwysiadu prostheteg myodrydanol aml-afael fel mater o drefn ar hyn o bryd, oherwydd er bod y dechnoleg yn dangos addewid, nid oes digon o dystiolaeth mai hwn yw’r dewis gorau i bob claf. Argymhellir ymchwilio ymhellach i swyddogaethau’r dechnoleg, a’i effaith ar ansawdd bywyd cleifion.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER108 09.2019

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR014 12.2019

Canllaw

GUI014 12.2019

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.