Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl

Cofrestrwch ddiddordeb yn y pwnc hwn

Statws Testun Cyflawn

Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae’r defnydd o uwchsain pwynt gofal (POCUS) cludadwy i ddiagnosio clefyd cerrig bustl yn dangos addewid, ond nid yw’r dystiolaeth bresennol yn ddigonnol i gefnogi ei fabwysiadu fel mater o drefn.

Mae astudiaethau hyd yma wedi ystyried yn bennaf gywirdeb diagnostig POCUS ond mae ansicrwydd yn dal i fod ynglŷn ag effeithiolrwydd POCUS pan y’i defnyddir ochr yn ochr ag archwiliadau eraill fel rhan o wneud penderfyniadau clinigol.

Oherwydd ansicwydd ynglŷn ag effeithiolrwydd clinigol, yn arbennig amser aros cyn derbyn sgan, ni ellid dod i farn ynglŷn â chanlyniadau economaidd posibl defnyddio POCUS.

Argymhellir ymchwil pellach i ddangos effeithiolrwydd clinigol ac o ran cost POCUS cludadwy mewn lleoliadau gofal brys ac aciwt.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Fel arfer mae cerrig bustl yn asymptomatig, ond mewn nifer fechan o achosion (2 i 4%) gall cerrig bustl gael eu dal yn system y bustl a gall achosi poen, llid a haint yn yr abdomen. Gall hyn arwain at gyflyrau mwy difrifol sy’n cynnwys llid y goden fustl, llwybr y bustl a’r pancreas, megis llid y bustl, llid y bustl dwys a llid y cefndedyn.

Bydd diagnosio cerrig bustl fel achos posibl poen yn yr abdomen mewn lleoliad gofal brys neu aciwt fel arfer yn golygu atgyfeiriad at adran radioleg ar gyfer uwchsain, a wneir gan dechnegydd achrededig. Gallai uwchsain pwynt gofal effeithiol leihau’r angen am atgyfeiriad i’r adran radioleg ac felly lleihau’r amser i ddiagnosio a thrin clefyd cerrig bustl a chyflyrau cysylltiedig.

Crynodeb mewn iaith glir

 

Cerrig bach yw cerrig bustl sy’n ffurfio yn y goden fustl o waddodion brasterog neu fineralaidd. Bydd y rhan fwyaf o bobl sydd â cherrig bustl yn cael dim symptomau, fodd bynnag ar gyfer rhai pobl gall y cerrig lidio’r goden fustl neu beri rhwystr mewn rhan o’r system ac achosi poen a haint. Gall hyn arwain at gyflyrau mwy difrifol a rhai a allai o bosibl beryglu bywyd.

Gall fod yn anodd diagnosio cerrig bustl. Bydd pobl sydd â symptomau o glefyd cerrig bustl fel arfer yn cael eu hatgyfeirio ar gyfer uwchsain a wneir gyda radioleg. Gwneir hyn fel arfer mewn adran radioleg a chaiff y canlyniadau eu dehongli gan radiolegydd.

Gallai uwchsain pwynt gofal (POCUS) leihau’r angen am atgyfeiriad radioleg ac felly byrhau’r amser i gael diagnosis a thriniaeth ar gyfer clefyd cerrig bustl. POCUS yw unrhyw fath o uwchsain a gynhelir yn, neu yn agos at, bwynt gofal gwreiddiol y claf. Gall hyn, er enghraifft, gynnwys clinigau cleifion allanol, adran damweiniau ac achosion brys, practisau meddygon teulu neu leoliadau cleifion allanol neu gymunedol eraill. Gall y weithdrefn uwchsain gael ei gwneud gan wahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae’r dyfeisiau hyn yn gludadwy a gallant fod yr un maint â gliniadur neu ffôn symudol.

Chwiliodd Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ynglŷn ag effeithiolrwydd defnyddio uwchsain a ddelir yn y llaw neu gludadwy i gynorthwyo gyda diagnosis ymhlith pobl yr amheuir eu bod yn dioddef o glefyd cerrig bustl. Mae’r dystiolaeth a welwyd ar ddefnydd POCUS i ddiagnosio clefyd cerrig bustl yn addawol, ond nid yw’r dystiolaeth bresennol yn ddigonol i gefnogi mabwysiadu hyn fel mater o drefn.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER175 06.2020

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR029 03.2021

Canllaw

GUI029 03.2021

GUI
Gweld PDF

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.