Systemau monitro EEG parhaus syml (cEEG)

Statws Testun Cyflawn

Systemau monitro EEG parhaus syml (cEEG) ar gyfer cleifion mewn gofal critigol sydd â niweidiau niwrolegol

SCrynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar systemau monitro EEG parhaus syml ar gyfer pobl sydd â niweidiau i’w swyddogaeth niwrolegol sydd yn cael eu hanfon i unedau gofal critigol. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol, ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.