Technoleg arbed celloedd hemosep

Statws Testun Cyflawn

Hemosep ar gyfer arbed celloedd yn ystod llawdriniaeth.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd Hemosep neu dechnolegau arbed celloedd tebyg er mwyn adennill gwaed sydd yn cael ei golli yn ystod llawdriniaethau arbenigol cardiaidd ac eraill, gan gynnwys cardiaidd, mawr (agored), fasgwlaidd, wroleg cymhleth, obstetreg, orthopedeg neu drawma.

Daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach ar hyn o bryd, er y gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol ac ailystyried ei addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.