Therapi tynnu sylw realiti rhithwir

Cofrestrwch ddiddordeb yn y pwnc hwn

Statws Testun Anghyflawn

Therapi realiti rhithwir er mwyn rheoli poen cysylltiedig â gweithdrefn.

Canlyniad yr arfarniad

 

Cynhaliodd HTW adolygiad tystiolaeth i fynd i’r afael â’r cwestiwn canlynol: pa mor effeithiol yn glinigol ac o ran cost yw realiti rhithwir (VR) fel therapi tynnu sylw ar gyfer rheoli poen cysylltiedig â gweithdrefn? Nodwyd treialon ar hap o VR mewn ystod o wahanol leoliadau clinigol, a’u defnyddio i amcangyfrif effaith VR ar boen yn ystod gweithdrefnau meddygol. Fodd bynnag, ni wnaethom ganfod unrhyw system VR yr oedd y CE wedi’i nodi fel dyfais feddygol ar gyfer therapi tynnu sylw er mwyn lleihau poen cysylltiedig â gweithdrefnau meddygol.

Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad bod ansicrwydd ynglŷn â chymeradwyaeth reoleiddiol systemau VR ar gyfer eu defnyddio i reoli poen cysylltiedig â gweithdrefnau, ac o ystyried yr ansicrwydd hwn, na ddylid cynhyrchu Canllaw HTW ar hyn o bryd. Felly ni fydd y pwnc hwn yn symud i gam y Panel Arfarnu ac ni fydd yn cael argymhellion Canllaw HTW. Os, a phan, y bydd dyfeisiau sydd â chymeradwyaeth reoleiddiol berthnasol ar gael, ailedrychir ar y pwnc hwn.

Ceir adroddiad llawn o’r dystiolaeth ar y pwnc hwn yn Adroddiad Arfarniad Tystiolaeth 017.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Bydd gweithdrefnau meddygol cyffredin yn aml yn rhoi poen eithafol, pryder a thrallod i gleifion sy’n eu derbyn. Mae enghreifftiau yn cynnwys gofalu am glwyf, newid gorchuddion, therapi corfforol ar gyfer llosgiadau, triniaeth ddeintyddol, chemotherapi, mynediad mewnwythiennol, ac esgor. Gellir defnyddio ymyriadau ffarmacoleg i leihau poen cysylltiedig â gweithdrefn, ond gall fod anfanteision i’r rhain, megis titradiad anfanwl, cyfnodau therapiwtig byr, sgil effeithiau, costau uchel a’r posibilrwydd o gamddefnyddio cyffuriau.

Strategaeth amgen yw therapi tynnu sylw (er enghraifft, clywed cerddoriaeth neu wylio fideo) ar gyfer rheoli poen yn ystod gweithdrefnau meddygol sy’n gysylltiedig â lefelau eithriadol o boen. Mae VR yn ddull amgen i ddulliau traddodiadol o gyflwyno therapi tynnu sylw i reoli poen yn ystod gweithdrefnau.

Yn dilyn newidiadau mewn cymeradwyaethau rheoleiddiol, mae HTW yn ailasesu’r arfarniad hwn ar hyn o bryd.

Crynodeb mewn iaith glir

 

Chwiliodd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am dystiolaeth o ddefnydd therapi rhithwir (VR) fel therapi tynnu sylw wrth reoli poen a geir yn ystod gweithdrefnau meddygol. Gall gweithdrefnau meddygol megis gwaith deintyddol, newid gorchuddion ar glwyfau a llosgiadau roi poen eithafol, trallod a phryder i gleifion. Byddai’r poen hwn fel arfer yn cael ei reoli drwy ddarparu meddyginiaeth poen. Fodd bynnag, gall meddyginiaeth poen fod yn ddrud a gall fod yn anodd cyfrifo’r dosau. Bydd cleifion yn aml yn dioddef sgil effeithiau a gall hyd yn oed arwain at fynd yn gaeth i’r feddyginiaeth. Mae therapi tynnu sylw yn ddull amgen i ddefnyddio meddyginiaeth poen. Yn ystod y weithdrefn feddygol gall cael mynediad at bethau i ‘dynnu sylw’ y claf, fel chwarae cerddoriaeth neu fideos, gynorthwyo i leihau poen, pryder a thrallod.

VR yw pan fydd golygfeydd, synau ac weithiau teimlad o amgylchedd yn cael eu hysgogi gan dechnoleg fel y gellir eu profi a rhyngweithio â hwy. Gall person sy’n defnyddio dyfais VR gael profiad o fod yn rhywle, fel ar y traeth, pan fydd mewn gwirionedd yn rhywle arall, megis yr ysbyty. Gwneir hyn yn bosibl drwy wisgo dyfais sy’n ffitio am y pen, tebyg i helmed, sy’n taflunio delweddau a synau’r amgylchedd a ddewisir. Cynigir y gellir defnyddio VR yn y modd hwn yn ystod gweithdrefnau meddygol i leihau’r poen a brofir gan y claf.

Mae nifer o wahanol fathau o ddyfeisiau VR y gellir eu defnyddio yn y modd hwn a gall pa mor effeithiol ydynt mewn lleihau poen amrywio, ond ar y cyfan yn ôl y dystiolaeth yn mae’n ymddangos bod VR yn effeithiol mewn lleihau poen yn ystod gweithdrefnau meddygol pan y’i cymharir â dulliau traddodiadol o reoli poen. Fodd bynnag, hyd eithaf ein gwybodaeth nid oes unrhyw ddyfeisiau VR wedi eu hardystio hyd yma fel rhai sy’n bodloni’r safonau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol ar gyfer eu defnyddio i reoli poen. Felly, ni fydd HTW yn cynhyrchu Canllaw ar eu defnydd ar hyn o bryd.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER098 05.2020

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR017 05.2020

Canllaw

GUI017 10.2022

GUI
Gweld PDF

Yn dilyn newidiadau mewn cymeradwyaethau rheoleiddiol, mae HTW yn ailasesu’r arfarniad hwn ar hyn o bryd.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.