Therapi ocsigen argroenol parhaus

Topic Status Complete

Therapi ocsigen argroenol parhaus i drin pobl ag wlserau traed diabetig cronig nad ydynt yn gwella ac sy’n gymhleth

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu therapi ocsigen argroenol parhaus fel mater o drefn i drin cleifion ag wlserau traed diabetig cronig nad ydynt yn gwella ac sy’n gymhleth. Mae’r defnydd o therapi ocsigen argroenol parhaus, yn ogystal â gofal safonol, yn cynyddu nifer y clwyfau sy’n gwella’n llwyr ac yn lleihau ardal y clwyf a’r amser a gymer i wella, o gymharu â gofal safonol yn unig.

Mae dadansoddiad economaidd yn dangos bod y defnydd o therapi ocsigen argroenol parhaus yn arwain at fwy o fudd i gleifion am gost is o gymharu â gofal safonol. Amcangyfrifir arbedion cost o £211 fesul claf. Wrth ystyried nifer yr achosion rhagamcanol o wlserau traed diabetig cronig nad ydynt yn gwella ac sy’n gymhleth dros y 5 mlynedd nesaf yng Nghymru, gallai hyn drosi i gyfanswm arbedion cost o £8,637.

Why was this topic appraised?

 

Wlserau traed diabetig (DFU) yw’r rheswm unigol mwyaf dros dderbyniadau i’r ysbyty ymhlith pobl sydd â diabetes. Gallant arwain at afiachedd sylweddol a marwolaethau a gallant gael effaith andwyol iawn ar ansawdd bywyd. Ymhlith pobl sydd â diabetes, amharir yn aml ar gylchrediad y gwaed i’r coesau oherwydd datblygiad clefyd achludol yn y pibellau gwaed mawr a bach sy’n cyflenwi gwaed ac ocsigen i aelodau isaf y corff. Felly, cynigiwyd therapi ocsigen argroenol parhaus fel ffordd o wella clwyfau drwy gyflenwi llif allanol o ocsigen pur yn barhaus trwy diwbiau bach yn uniongyrchol i’r clwyfau eu hunain.

Cyflwynwyd y pwnc hwn gan Inotec AMD Limited, gweithgynhyrchwyr dyfais therapi ocsigen argroenol parhaus o’r enw NATROX.

Lay summary

 

Gall wlserau traed diabetig (DFU) ddigwydd mewn tua 10% o bobl sydd â diabetes math 1 a 2. Clwyf neu friw agored ar y croen sy’n araf i wella yw DFU. Pan fydd lefelau siwgr yn y gwaed yn uchel neu’n amrywio’n rheolaidd, efallai na fydd croen a fyddai fel arfer yn gwella yn trwsio’i hun yn iawn oherwydd niwed i’r nerfau. Gall hyn wneud y clwyfau’n fwy cymhleth i’w rheoli na chlwyfau cronig eraill. Os na chaiff y clwyf ei drin, efallai y bydd angen torri’r droed yr effeithir arni i ffwrdd.

Mae ocsigen yn rhan bwysig o wella clwyfau, gan ei fod yn hybu creu croen newydd iach. Gall diffyg ocsigen (hypocsia) oedi’r broses gwella a chynyddu’r risg o gymhlethdodau. Mae pobl â diabetes yn fwy tebygol o gael hypocsia, gan wneud eu clwyfau’n fwy anodd i wella.

Mae therapi ocsigen argroenol (TOT) yn ffordd o anfon 100% o ocsigen yn uniongyrchol i ardal y clwyf. Mae sawl ffordd o ddarparu TOT. Mae dyfeisiau TOT parhaus yn gweithio drwy anfon ocsigen pur yn barhaus i’r gorchuddion clwyfau trwy diwbiau. Maent yn fychan, yn gludadwy ac yn cael eu pweru gan fatri, felly gellir eu defnyddio ar draws lleoliadau gofal iechyd a gellir mynd â nhw adref i’w defnyddio gan y claf neu’r gofalwr.

Chwiliodd Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ynglŷn ag effeithiolrwydd clinigol ac o ran cost therapi ocsigen argroenol parhaus i drin pobl ag wlserau traed diabetig cronig nad ydynt yn gwella ac sy’n gymhleth. Mae’r dystiolaeth yn cefnogi mabwysiadu therapi ocsigen argroenol parhaus fel mater o drefn i drin cleifion ag wlserau traed diabetig cronig nad ydynt yn gwella ac sy’n gymhleth. Mae’r defnydd o therapi ocsigen argroenol parhaus, yn ogystal â gofal safonol, yn cynyddu nifer y clwyfau sy’n gwella’n llwyr ac yn lleihau ardal y clwyf a’r amser i wella, o gymharu â gofal safonol yn unig.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER320 02.2022

TER
View PDF

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR043 09.2022

EAR
View PDF

Arweiniad


GUI043 09.2022

GUI
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.