Newyddion

06 Medi, 2022

Mae Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addo adnewyddu eu cydweithrediad

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (LSHW) yn mynd i barhau i weithio mewn partneriaeth, ar ôl i’r ddau sefydliad addo cynnal a datblygu eu perthynas lwyddiannus ymhellach.

Yn dilyn cydweithrediad dwy flynedd, mae’r sefydliadau wedi adnewyddu eu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth.

Fel rhan o’r cytundeb diweddaraf, bydd HTW a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn parhau i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu technolegau iechyd a gofal arloesol yng Nghymru.

Mae’r ddau sefydliad wedi cydweithio ar sawl prosiect i gefnogi arloesi ym maes technoleg iechyd – gan gynnwys digwyddiad diweddar a gafodd ei gynnal ar y cyd ag Iechyd a Gofal Digidol Cymru i archwilio atebion digidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae ein dau sefydliad wedi cyfnewid gwybodaeth, arbenigedd a mynediad at rwydweithiau o arbenigwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae cynrychiolwyr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn eistedd ar grwpiau ymgynghorwyr proffesiynol annibynnol Technoleg Iechyd Cymru, ac mae Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW a lansiwyd yn 2020, wedi elwa o atgyfeiriadau ohono.

Mae HTW yn gorff cenedlaethol a sefydlwyd yn 2017 i weithio gyda phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a’r sectorau technoleg i ddarparu dull strategol o adnabod, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaeth. Rydym yn cael ein hariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ein lletya o fewn GIG Cymru, ond rydym yn annibynnol ar y ddau.

Wrth siarad ar ôl llofnodi’r Weinyddiaeth Amddiffyn newydd, meddai Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves: “Rydym wedi elwa’n fawr drwy gydweithio â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru – sefydliad sy’n rhannu ein nod uchelgeisiol i wella iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru drwy hwyluso mabwysiadu atebion technoleg iechyd arloesol.”

Ychwanegodd Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr HTW: “Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen atebion arloesol i ddatrys yr heriau sy’n wynebu’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac rydym o’r farn y bydd y cydweithio hwn yn sbardun i ddatblygu a mabwysiadu’r atebion hynny.”

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gorff hyd braich o Lywodraeth Cymru, sy’n cefnogi arloesi a chydweithio rhwng diwydiant, gofal cymdeithasol iechyd a’r byd academaidd. Ei genhadaeth yw cyflymu datblygu a mabwysiadu atebion arloesi ar gyfer gwell iechyd a lles yng Nghymru. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cydweithio â’r byd diwydiant i gyflymu datblygu economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru.

Dywedodd Cadeirydd LSHW, Dr Chris Martin: “Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio mewn partneriaeth â Thechnoleg Iechyd Cymru i gyflymu datblygu a mabwysiadu atebion iechyd a gofal cymdeithasol arloesol yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl a thrwy bartneriaethau strategol fel yr un hon, gallwn gyrraedd y nod hwnnw.”