Newyddion & Digwyddiadau

Gwiriwch yma am ddiweddariadau newyddion rheolaidd, rhybuddion canllaw a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

Medi 2023

Arweinwyr blaenllaw ym maes gofal iechyd a thechnoleg yn ymuno â Bwrdd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rydym wedi penodi tri arweinydd nodedig o bob rhan o’r maes gofal iechyd a thechnoleg i ymuno â’n Bwrdd. Mae…
Darllen mwy

Medi 2023

Bydd cleifion yn cael mynediad cyflymach at dechnolegau meddygol arloesol trwy lwybr newydd

Lansiwyd y cynllun peilot Llwybr Mynediad at Ddyfeisiau Arloesol (IDAP) heddiw gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW), yr Adran Iechyd a…
Darllen mwy

Medi 2023

Lansio apêl am dechnolegau i gefnogi adferiad COVID-19 GIG Cymru

Mae apêl am syniadau am dechnolegau a allai gefnogi proses adfer COVID-19 GIG Cymru wedi cael ei lansio gan Technoleg…
Darllen mwy
Image of a globe showing a world map

Medi 2023

Cydweithredu rhyngwladol mewn perthynas ag Asesu Technoleg Iechyd yn ehangu

Bydd cydweithredu rhyngwladol rhwng NICE a phum corff asesu technoleg iechyd o bob rhan o'r DU, Awstralia a Chanada yn…
Darllen mwy

Awst 2023

Adroddiad Archwilio Mabwysiadu Diweddaraf yn datgelu effaith canllawiau HTW

Mae ymwybyddiaeth o ganllawiau HTW yn uchel, ac mae'n cael effaith ar draws Cymru yn ôl Adroddiad Archwilio Mabwysiadu diweddaraf…
Darllen mwy

Gorffennaf 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy

Gorffennaf 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar ddiffibrilwyr cardioverter gwisgadwy ar gyfer pobl sydd mewn perygl o farwolaeth cardiaidd sydyn

Gall pobl yng Nghymru sydd mewn perygl o’u calon yn stopio’n sydyn, gael eu gosod â diffibrilwyr y gellir eu…
Darllen mwy

Mehefin 2023

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2022/23

Rydym yn falch o gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol 2022/23, sy'n tynnu sylw at ein cyflawniadau diweddaraf o ran gwella iechyd…
Darllen mwy

Ebrill 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy

Mawrth 2023

Gwyliwch ein fideo astudiaeth achos

Rydym yn falch o gyhoeddi ein fideo astudio achos diweddaraf, sy’n disgrifio ein harfarniad o’r ddyfais monitro glwcos FreeStyle Libre,…
Darllen mwy

Mawrth 2023

Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023 – Galwad Pwnc Agored

r Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi lansio galwad pwnc agored i ddod o hyd i…
Darllen mwy

Mawrth 2023

Cefnogi datblygu Canllaw Technoleg Iechyd Cymru ar y Broses Arfarnu

Rydym wedi cynhyrchu Canllaw drafft ar y Broses Arfarnu, sy’n ceisio esbonio ein proses o arfarnu technoleg iechyd yn glir i…
Darllen mwy

Mawrth 2023

Canllawiau wedi’u cyhoeddi ar ffotobiofodyliad

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar ffotobiofodyliad ar gyfer atal a thrin mwcositis geneuol a dermatitis sy’n gysylltiedig…
Darllen mwy

Chwefror 2023

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos sut mae Cymru’n sbarduno gweledigaeth y DU ar gyfer gwyddorau bywyd

Tynnwyd sylw at bwysigrwydd Cymru i sector gwyddorau bywyd y DU mewn dwy set o ffigurau diweddar sy’n dangos perfformiad…
Darllen mwy
An animation that shows six people from different backgrounds

Chwefror 2023

Partneriaeth rhwng HTW a Bevan Commission wedi’i hadnewyddu

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a Chomisiwn Bevan wedi adnewyddu eu partneriaeth, gan addo gweithio mewn partneriaeth i wella iechyd…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Chwefror 2023

Penodi HTW fel Partner Cydweithredol y Ganolfan Dystiolaeth i gynnal ymchwil hanfodol i heriau iechyd a gofal cymdeithasol

Bydd HTW yn un o Bartneriaid Cydweithio Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru newydd, sydd yn cael ei hariannu…
Darllen mwy

Chwefror 2023

Penodi Dirprwy Gadeirydd newydd ar gyfer Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi penodiad Dirprwy Gadeirydd Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru. Mae Dr Andrew Champion, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwerthuso Tystiolaeth…
Darllen mwy

Chwefror 2023

Lansio ymgyrch i ddod o hyd i dechnolegau iechyd a gofal i helpu i wella bywydau pobl sy’n byw gyda chanser

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi lansio galwad pwnc agored i ddod o hyd i dechnolegau iechyd a gofal anfeddygol a…
Darllen mwy
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Chwefror 2023

Hwb Gwyddorau Bywyd yn lansio arolwg rhanddeiliaid

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd wedi lansio ei arolwg rhanddeiliaid yn 2023, lle bydd yn annog adborth gan gydweithwyr yn y…
Darllen mwy

Ionawr 2023

Adolygiad pum mlynedd ar gynnydd yn tynnu sylw at y rhagolygon ar gyfer datblygu yn y dyfodol

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cyhoeddi ei adroddiad adolygu pum mlynedd sy’n tynnu sylw at ei…
Darllen mwy

Ionawr 2023

Cannllawiau a gyhoeddwyd ar therapi tynnu sylw rhithwironedd

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio ymyriadau realiti rhithwir ar gyfer rheoli poen yn ystod triniaethau meddygol.…
Darllen mwy

Ionawr 2023

Cyhoeddi bweltin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ionawr 2023

HTW a NICE yn addo parhau phartneriaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru a’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn falch o gyhoeddi eu bod…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Rhagfyr 2022

HTW yn adnewyddu Memorandwn Cyd-dealltwriaeth gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Mae HTW wedi adnewyddu Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Mae’r ddau sefydliad wedi gweithio’n llwyddiannus mewn partneriaeth…
Darllen mwy

Rhagfyr 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir oedd yn cynnwys siaradwyr o bob…
Darllen mwy

Rhagfyr 2022

Cyhoeddi canllawiau ar driniaeth ar gyfer wlserau traed diabetig

Mae triniaeth ar gyfer pobl sydd ag wlserau traed oherwydd diabetes wedi cael ei argymell i’w defnyddio’n rheolaidd yng Nghymru…
Darllen mwy

Tachwedd 2022

Adroddiad newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn tynnu sylw at effaith cefnogi partneriaid yn GIG Cymru, mewn gofal cymdeithasol ac yn y diwydiant

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol, sy’n tynnu sylw at sut mae’n cyflymu’r gwaith o ddatblygu a…
Darllen mwy

Hydref 2022

Mae HTW ac AWTTC yn adnewyddu memorandwm cyd-ddealltwriaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTCC) wedi adnewyddu eu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gan addo parhau…
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Hydref 2022

Cyrff cenedlaethol i barhau i adeiladu ar lwyddiant cynghrair strategol Celtic Connections

Mae cynghrair strategol rhwng Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a'i chymheiriaid cenedlaethol yn yr Alban ac Iwerddon yn mynd i gael…
Darllen mwy

Hydref 2022

Cyhoeddi canllaw ar gau atodyn atrïaidd chwith y galon i drin oedolion sydd â ffibriliad atrïaidd

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar fath o lawdriniaeth ar y galon y gellir ei ddefnyddio i atal…
Darllen mwy

Hydref 2022

Cyhoeddi bwletin Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy

Hydref 2022

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Peilot Archwiliad Mabwysiadu cyntaf

Mae effaith y canllawiau cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cael ei ddatgelu yn ei adroddiad archwilio…
Darllen mwy

Medi 2022

HTW i ddathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir arbennig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal digwyddiad rhithwir i ddathlu ein pen-blwydd yn bump oed ar 8 Rhagfyr.
Darllen mwy
An animation that shows six people from different backgrounds

Medi 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff asesu technoleg iechyd rhyngwladol i hybu cydweithio ar heriau a rennir

Bydd chwe chorff asesu technoleg iechyd (HTA) o dri chyfandir yn dod at ei gilydd i gydweithio ar amrywiaeth o…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Medi 2022

Mae Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addo adnewyddu eu cydweithrediad

Yn dilyn cydweithrediad dwy flynedd, mae’r sefydliadau wedi adnewyddu eu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth. Fel rhan o’r cytundeb diweddaraf, bydd HTW a…
Darllen mwy

Gorffennaf 2022

Canllawiau wedi’u cyhoeddi – Biopsi laryngaidd i bobl mewn lleoliad cleifion allanol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar fiopsi laryngaidd ar gyfer pobl yr amheuir bod ganddynt ganser y pen…
Darllen mwy

Gorffennaf 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy

Gorffennaf 2022

Lansio apêl am atebion digidol i ddatrys heriau iechyd a gofal yng Nghymru

Rydym wedi dechrau chwilio am atebion digidol i’r heriau mwyaf sy’n wynebu sectorau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru heddiw. Mae…
Darllen mwy

Mehefin 2022

HTW wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR)

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell mabwysiadu radiotherapi abladol stereotactig (SABR) fel mater o drefn, i drin…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Mai 2022

Darllenwch ein hadroddiad Effaith 2021

Mae HTW wedi cyhoeddi ei Adroddiad Effaith diweddaraf, sy’n crynhoi ei gyflawniadau fel sefydliad asesu technoleg iechyd cenedlaethol yn 2021.
Darllen mwy

Mai 2022

HTW Canllawiau – laryngosgopi fideo (VL)

Nid yw defnyddio laryngosgopi fideo (VL) yn rheolaidd ar gyfer pobl sydd angen cael tiwb anadlu cyn iddynt gyrraedd yr…
Darllen mwy

Mai 2022

Mae HTW yn cyhoeddi canllawiau ar EMBS

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw sy’n argymell y dylai byrddau iechyd ledled Cymru fabwysiadu systemau rheoli gwaed electronig…
Darllen mwy

Mai 2022

Rydym yn hysbysebu am swyddi!

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd i ymuno â'n tîm yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), sy’n…
Darllen mwy

Mai 2022

Radiotherapi sydd yn gallu haneru’r amser y mae cleifion â chanser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth yn cael ei argymell i’w ddefnyddio yng Nghymru

Mae math o radiotherapi a allai haneru’r amser y mae cleifion canser y prostad yn ei dreulio yn cael triniaeth…
Darllen mwy

Ebrill 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy

Ebrill 2022

Recordiad o’r digwyddiad Datrysiadau Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru nawr ar gael

Mae recordiad o'r digwyddiad Datrysiadau Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru bellach ar gael i'w weld drwy…
Darllen mwy

Ebrill 2022

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2021 Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2021, sy’n disgrifio’r gwaith rydym wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Chwefror 2022

Pecyn cymorth micro-gostio i fynd i’r afael â’r heriau o gyflwyno therapïau celloedd a genynnau i gleifion y GIG

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi helpu i fynd i’r afael â’r her o gyflwyno therapïau celloedd a genynnau cost uchel…
Darllen mwy

Chwefror 2022

Digwyddiad i’w archwilio datrysiadau digidol argyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Rydym yn ymuno â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru, i gynnal…
Darllen mwy

Chwefror 2022

Y canllaw a gyhoeddwyd: Ysgogiad magnetig trawsgreuanol i drin pobl ag iselder mawr sy’n gwrthsefyll triniaeth

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio symbyliad magnetig trawsgreuanol ailadroddus (rTMS) i drin iselder mawr sy’n gallu…
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ionawr 2022

HTW yn cwblhau astudiaeth ar y risg o drosglwyddo Covid-19 gan bobl wedi’u brechu

Mae adolygiad cyflym gan ymchwilwyr HTW sy’n archwilio’r risg o drosglwyddo Covid-19 o bobl wedi’u brechu yn erbyn y feirws…
Darllen mwy

Ionawr 2022

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio chwiliad am syniadau a allai drawsnewid gofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi dechrau chwiliad am dechnoleg sydd â’r potensial i drawsnewid sector gofal cymdeithasol Cymru. Mae…
Darllen mwy

Ionawr 2022

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Ionawr 2022

Mae Technoleg Iechyd Cymru cynllun gweithredu ar ofal cymdeithasol

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Gweithredu, sy’n nodi sut i addasu ei brosesau ar gyfer y sector gofal cymdeithasol.
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Rhagfyr 2021

DYFAIS SY’N NEWID BYWYD I BOBL Â DIABETES YN CAEL GOLAU GWYRDD GAN ARBENIGWYR TECHNOLEG IECHYD CYMRU

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi argymell bod dyfais sy’n newid bywydau pobl â diabetes yn cael ei defnyddio fel mater…
Darllen mwy

Tachwedd 2021

Rhaglen gymorth i ofalwyr pobl â dementia yn cael ei hargymell i’w defnyddio yng Nghymru

Mae rhaglen cymorth seicolegol sydd â’r nod o leihau iselder ymhlith gofalwyr cleifion dementia wedi cael ei hargymell i gael…
Darllen mwy

Tachwedd 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion mewn lleoliad adran brys

Heddiw, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Peptidau natriuretig i gadarnhau a diystyru diagnosis o fethiant aciwt y galon ymhlith oedolion…
Darllen mwy
A woman is climbing a ladder and using a VR headset to see an assortment of icons

Tachwedd 2021

8 mater allweddol y mae Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru wedi’u hadolygu hyd yma

Fis Mawrth 2021, gosodwyd tasg i Ganolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru (WCEC) adolygu cyfoeth y dystiolaeth ymchwil COVID-19 sydd ar gael i wneud…
Darllen mwy

Tachwedd 2021

Penodi arbenigwr gofal cymdeithasol fel Cadeirydd y Fforwm Rhanddeiliaid

Mae arbenigwr ym maes gofal cymdeithasol wedi cael ei benodi gan Technoleg Iechyd Cymru (HTW) fel Cadeirydd ei Fforwm Rhanddeiliaid…
Darllen mwy
An illustrative graphic with people around a screen with map

Hydref 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn cydweithio gyda sefydliadau rhyngwladol i ysgrifennu datganiad sefyllfa ynghylch cynnwys cleifion

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi ymuno ag asiantaethau asesu technoleg iechyd ar draws y byd i ysgrifennu datganiad sefyllfa…
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Hydref 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn ennill gwobr fyd-eang

Mae gwobr fyd-eang, fawreddog wedi cael ei dyfarnu i Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am ei dull o werthuso effaith ymchwil…
Darllen mwy

Hydref 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy
A graphic with icons that represent HTW's identification, appraisal and adoption functions.

Medi 2021

Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves: Estyn ei ddeiliadaeth

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod deiliadaeth ein Cadeirydd, yr Athro Peter Groves, wedi cael ei hymestyn gan y Gweinidog dros…
Darllen mwy
Health Technology Wales are hiring.

Gorffennaf 2021

Swydd Wag: Uwch Reolwr Rhaglen

Rydym yn chwilio am Uwch Reolwr Rhaglen creadigol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm amlddisgyblaethol, i wneud yn siŵr bod…
Darllen mwy
HTW Annual Report graphic

Gorffennaf 2021

Cyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25

Mae'n bleser gennym gyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25, sydd wedi cael ei ddatblygu mewn ymgynghoriad â'n rhanddeiliaid allweddol, ac sydd…
Darllen mwy
Health Technology Wales are hiring.

Gorffennaf 2021

Swydd Wag: Economegydd Iechyd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Economegydd Iechyd brwdfrydig ymuno â'n tîm cynyddol yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wrth i…
Darllen mwy

Gorffennaf 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i’w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis.
Darllen mwy

Gorffennaf 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy

Mai 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl.
Darllen mwy

Mai 2021

Y canllaw a gyhoeddwyd: Croesgysylltu ar y gornbilen (CXL)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr…
Darllen mwy
Ebrill 2021 Cyngor ar Dechnolegau Iechyd

Ebrill 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin…
Darllen mwy
A graphic that shows a light bulb, a map of Wales and various health technologies.

Ebrill 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am awgrymiadau ar gyfer technolegau arloesol sy’n trawsnewid gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am syniadau gan bobl ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gwella…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Mawrth 2021

Technoleg Iechyd Cymru i weithio mewn partneriaeth gyda Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Mae'n golygu y bydd y corff Asesu Technoleg Iechyd (HTA) cenedlaethol yn darparu arbenigedd ym maes ymchwil, a mewnbwn i'r…
Darllen mwy
HTW Annual Report graphic

Mawrth 2021

Cynllun Strategol HTW – Ymgynghoriad rhanddeiliaid

Rydym yn edrych am farn rhanddeiliaid allanol ar gynnwys a chyfeiriad ein strategaeth. Rydym yn eich gwahodd i roi eich…
Darllen mwy
An illustrated graphic of parents, a child with a health technology, a light bulb and a map of Wales

Chwefror 2021

Gweminar: Technolegau a phynciau

Yn rhan dau, mae grwpiau a sefydliadau cleifion yn cael eu gwahodd i archwilio'r syniad o dechnoleg iechyd, a sut…
Darllen mwy
A graphic for the HTW bulletin 'Advice on Health Technologies'

Ionawr 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y…
Darllen mwy
A graphic that shows portraits of HTW's leadership and pages from a report

Ionawr 2021

Pwysigrwydd gwneud penderfyniadau wedi’u llywio gan dystiolaeth er mwyn gwella iechyd a gofal cymdeithasol

Yn eu rhagymadrodd i’r adroddiad, mae’r Athro Peter Groves, Cadeirydd HTW, a Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr HTW, yn rhannu eu…
Darllen mwy
A graphic that shows pages from a report

Ionawr 2021

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol HTW 2020

Mae’r adroddiad 40 tudalen yn archwilio’r meysydd rydym wedi bod yn gweithio arnynt dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn myfyrio…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Ionawr 2021

Atal proses arfarnu HTW dros dro

Yn anffodus, rydym wedi penderfynu atal dros dro ein cyfarfodydd Panel Arfarnu a chyhoeddiad Canllaw cenedlaethol newydd hyd nes yr…
Darllen mwy
An animation that shows six people from different backgrounds

Rhagfyr 2020

Chwarterol HTW: Rhagfyr 2020

Yn trydydd HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau, ar gael nawr.
Darllen mwy
A portrait of Susan Myles, Director of HTW.

Tachwedd 2020

HTW yn ymuno’n swyddogol ag EUnetHTA

Derbyniodd Bwrdd Gweithredol EUnetHTA gais i ffurfioli ein haelodaeth ym mis Hydref, ac rydym bellach wedi cael ein croesawu’n swyddogol…
Darllen mwy
A graphic that says Guidance has been published

Hydref 2020

Y canllaw a gyhoeddwyd: Mewnblaniad falf aorta drwy gathetr (TAVI)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost TAVI ar gyfer trin cleifion sydd â stenosis aorta symptomatig difrifol sy’n…
Darllen mwy
A graphic that says Guidance has been published

Hydref 2020

Y canllaw a gyhoeddwyd: Profion canfod antigenau cyflym (RADT)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost RADT ar gyfer heintiau streptococol grŵp A i drin pobl sydd â…
Darllen mwy
A graphic for the HTW bulletin 'Advice on Health Technologies'

Hydref 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.
Darllen mwy
A woman is climbing a ladder and using a VR headset to see an assortment of icons

Hydref 2020

Beth ydy gwerth cynnwys arbenigedd ymchwil yn y gwaith o ddatblygu technolegau iechyd?

I gyd-fynd â lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW, fe ofynnom gwestiwn pwysig i unigolion dylanwadol yn ecosystem technoleg iechyd Cymru.
Darllen mwy
A graphic of the logo for the HTW Scientific Advice Service

Hydref 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol newydd ar gyfer arloeswyr ym maes technoleg iechyd – HTW SAS

Rydym wedi lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW newydd, sef gwasanaeth ymgynghorol i gefnogi arloeswyr ym maes technoleg iechyd yng Nghymru…
Darllen mwy
A graphic for an event

Medi 2020

Hyfforddiant Technoleg Iechyd Cymru yn dychwelyd mewn fformat rhithwir

Bydd Economeg Iechyd (EI) 101 ac Asesiad Technoleg Iechyd (ATI) 101 yn cael eu cyflwyno fel gweminarau fel rhan o'r…
Darllen mwy
A virtual reality headset is put on a person's head

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Rescape Innovation

Fel rhan o gynllun peilot Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru, cynhaliwyd ymgynghoriad gennym gyda chwmni a ofynnodd am asesiad,…
Darllen mwy
A graphic with a

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan

Rydym wedi treialu Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW gyda charfan o Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan, sef grŵp o syniadau arloesol wedi’u…
Darllen mwy
A graphic showing a play icon, map of Wales and people looking on

Medi 2020

Chwarterol HTW: Medi 2020

Ail rifyn HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau, ar gael nawr.
Darllen mwy
An image of a desk with a computer, phone and notepad.

Awst 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y…
Darllen mwy
A keyboard lights up

Gorffennaf 2020

Astudiaeth Achos: profi cronfa ddata INAHTA HTA

Fe wnaethom ymateb i alwad gan INAHTA, ac ymuno â grŵp cynghori arbenigol i roi cyngor lefel uchel ar nodweddion…
Darllen mwy
A woman sits at a desk and reads from a laptop screen

Gorffennaf 2020

INAHTA yn lansio cronfa ddata ryngwladol newydd

Mae'r gronfa ddata yn cynnwys bron i 17,000 cofnod o adroddiadau Asesu Technoleg Iechyd (HTA) gan fwy na 120 o…
Darllen mwy
Sir Mansel Aylward and Professor Peter Groves sit at a table after having signed a memorandum of understanding.

Gorffennaf 2020

Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addunedu i gydweithio’n strategol

Mae’r ddau sefydliad wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu technoleg er mwyn rhoi’r budd gorau…
Darllen mwy
A syringe appears from the left of the image

Gorffennaf 2020

SBRI yn cyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid

Mae’n bleser gan Ganolfan Ragoriaeth SBRI gyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid, ar y cyd â Llywodraeth…
Darllen mwy
A graphic for HTW's COVID-19 work

Gorffennaf 2020

Technoleg Iechyd Cymru i ailgychwyn cyfarfodydd Panel Arfarnu a’r broses cyhoeddi Canllawiau

Wrth i’r systemau iechyd a gofal ddechrau dychwelyd i weithgareddau arferol, bydd Technoleg Iechyd Cymru yn ailgychwyn ein cyfarfodydd Panel…
Darllen mwy
A graphic for a case study that shows a magnifying glass

Gorffennaf 2020

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir…
Darllen mwy
A collage of HTW stakeholders

Mehefin 2020

GWYLIWCH: Sut mae Technoleg Iechyd Cymru yn gwneud gwahaniaeth? Rhanddeiliaid yn dweud eu dweud

Rydym wedi bod yn siarad gyda phump o'n rhanddeiliaid i weld beth oedd eu barn am Technoleg Iechyd Cymru ac…
Darllen mwy
A graphic with HTW branding and an identification icon

Mehefin 2020

Astudiaeth achos: Therapi plasma ymadfer

Fe wnaethom lunio Adroddiad Archwilio Pwnc (TER) ar therapi plasma ymadfer ar gyfer pobl sydd â COVID-19, a oedd yn…
Darllen mwy
A person signs paperwork.

Mehefin 2020

Technoleg Iechyd Cymru ac AWTTC yn llofnodi cynghrair strategol

Mae'r ddau sefydliad wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, a byddant yn rhannu’r buddiannau cyffredin drwy feithrin cysylltiadau agosach a dysgu o…
Darllen mwy

Cylchlythyr a hysbysiadau

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW’
Cofrestrwch
Cau

Cylchlythyr a hysbysiadau

  • Rwy'n rhoi caniatâd ii fy nata sydd yn cael eu rhoi yn y ffurflen hon i gael eu casglu, ac yn cytuno i’r data gael eu prosesu a'u defnyddio yn unol ag Erthyglau 5 a 6 (1) (a) GDPR y DU, a hysbysiad preifatrwydd Technoleg Iechyd Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am storio neu ddefnyddio eich data, cysylltwch â’r sefydliad drwy anfon e-bost at healthtechnology@wales.nhs.uk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.