Astudiaeth Achos

02 Gorffennaf, 2020

< BACK

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Beth wnaethon ni?

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn parhau i gefnogi gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn ystod pandemig COVID-19. Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir fel Adroddiadau Archwilio Pwnc (TERs).

Edrychodd un o’r TERs hyn ar ddefnyddio anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol (PPE) untro. Er nad yw rhai eitemau PPE wedi’u cymeradwyo ar gyfer dihalogiad fel mater o drefn, efallai y bydd angen hyn yn ystod cyfnodau o brinder ac i sicrhau argaeledd parhaus yn ystod pandemig COVID-19.

Gwnaethom chwilio am dystiolaeth a oedd yn adrodd am lefelau anwedd perocsid hydrogen gweddilliol yn dilyn dihalogi PPE, yn arbennig ar gyfer anadlyddion a gynau llawfeddygol.

Gyda phwy?

Mae’r Labordy Profi Deunyddiau Llawfeddygol (SMTL) yn darparu gwasanaethau profi dyfeisiau meddygol a thechnegol parthed dyfeisiau meddygol i GIG Cymru, gan alluogi GIG Cymru i brynu ar sail tystiolaeth.

Gofynnodd y Labordy i ni gynnal adolygiad o lenyddiaeth a chwilio am y dystiolaeth oedd ar gael. Rhoddodd SMTL hefyd fewnbwn i’r TER y gwnaethom ei gynhyrchu.

Beth oedd yr ymateb?

Teimlai rhanddeiliaid bod y TER o ansawdd uchel a’i fod yn rhoi crynodeb defnyddiol o’r dystiolaeth gyfyngedig oedd ar gael ar y pryd.

Beth ddysgodd pobl?

Mae’r dystiolaeth gyfyngedig y daethom o hyd iddi yn awgrymu bod lefelau perocsid hydrogen gweddilliol ar anadlyddion yn dilyn dihalogi gydag anwedd perocsid hydrogen yn ddiogel. Fodd bynnag, nid oedd tystiolaeth am ddihalogi gynau llawfeddygol.

Nododd ein TER bod bwlch mewn tystiolaeth a bod angen rhagor o ymchwil. Mae’r swm cyfyngedig o dystiolaeth yn rhannol oherwydd bod y pandemig COVID-19 yn sefyllfa sy’n datblygu’n gyflym a bod SARS-CoV-2 yn straen newydd o’r coronafeirws.

Pa wahaniaeth wnaeth hyn?

Meddai Pete Phillips, Cyfarwyddwr SMTL: “Rhoddodd adroddiad HTW fanylion y sail tystiolaeth ynglŷn ag anwedd perocsid hydrogen gweddilliol a nododd astudiaethau gwasgariad a oedd yn cadarnhau bod perocsid hydrogen gweddilliol ar anadlyddion yn lleihau i lefelau diogel wedi chwe awr o awyru. Hysbysodd hyn drafodaethau’r grŵp pedair gwlad yn edrych ar atebion posibl er mwyn galluogi ailbrosesu PPE. Gwerthfawrogwyd agwedd hyblyg ac ymatebol HTW yn fawr wrth gynnal yr ymchwil hwn.”

Defnyddiwyd y TER gan SMTL i ddarparu gwybodaeth i grŵp y DU sy’n edrych i asesu gwahanol systemau dihalogi anwedd perocsid hydrogen.

Mae’r wybodaeth yn y TER hwn hefyd wedi’i rhannu gyda rhanddeiliaid allweddol yn Llywodraeth Cymru a GIG Cymru er mwyn llywio eu gwaith gwneud penderfyniadau yn ystod pandemig COVID-19.

Ewch i’n tudalen we benodol ar COVID-19. Caiff hon ei diweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth newydd am sut yr ydym yn gweithio a’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig.