Newyddion

24 Ebrill, 2019

Lleisiau cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd i gael eu clywed gan Technoleg Iechyd Cymru

Members of the Health Technology Wales Patient and Public Involvement Standing Group

Bydd lleisiau cleifion, gofalwyr ac aelodau’r cyhoedd yn cael eu clywed wrth i ni weithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Rydym bellach wedi sefydlu ein Grŵp Sefydlog ar Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd, a fydd yn ddylanwadol o ran cefnogi dull cenedlaethol o adnabod, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn ymwneud â meddyginiaethau.

Mae amrywiaeth eang o dechnolegau iechyd yn ein cylch gwaith, a gall y rhain gynnwys; dyfeisiadau meddygol, gweithdrefnau llawfeddygol, therapïau seicolegol, telefonitro a modelau gofal.

Mae’r Grŵp Sefydlog yn cael ei gadeirio gan Claire Davis, Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd ac Arweinydd Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd. Meddai: “Mae cynnwys cleifion, gofalwyr ac aelodau o’r cyhoedd yn ein gwaith yn rhan bwysig o gynhyrchu Canllawiau ar gyfer comisiynwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

“Mae’n hanfodol cynnwys safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd, yn ogystal â’r rheini sydd â rôl broffesiynol mewn systemau iechyd a gofal. Rydym yn edrych ymlaen at alluogi pawb i gael llais yn ein gwaith er mwyn sicrhau ymagwedd Cymru gyfan at dechnolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau. ”

Cafodd aelodau o’r Grŵp Sefydlog ar Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd eu recriwtio ar ddechrau 2019. Cynhaliodd y grŵp ei gyfarfod cyntaf ar 3 Ebrill 2019, a bydd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Pwrpas y grŵp ydy rhoi cyngor i gryfhau perthnasoedd â sefydliadau cleifion a gofalwyr, ac i sicrhau bod barn cleifion, gofalwyr ac aelodau’r cyhoedd yn cael ei defnyddio’n effeithiol i lywio ein proses gwneud penderfyniadau. Byddant yn ein helpu i wella Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd yn barhaus drwy gydol ein gwaith, ac i sicrhau bod safbwyntiau cleifion a’r cyhoedd yn cael eu cynrychioli’n deg.

Mae’r Grŵp Sefydlog ar Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd yn cynnwys y partneriaid cyhoeddus sydd newydd eu recriwtio sy’n eistedd ar y Grŵp Asesu a’r Panel Arfarnu, yn ogystal â chynrychiolwyr a chynghorwyr Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd o Gymru a thu hwnt, cynrychiolwyr sefydliadau ambarél y cleifion, ac Arweinydd Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd Technoleg Iechyd Cymru.

Bydd aelodau’r Grŵp Sefydlog ar Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd yn helpu i gasglu a chyflwyno safbwyntiau cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd. Efallai y byddwch chi’n eu gweld nhw’n ein cynrychioli ni mewn digwyddiadau allanol hefyd, fel cynadleddau a digwyddiadau hyfforddi.

Gall aelodau’r Grŵp Sefydlog ar Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd fod ynghlwm mewn codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd hyn ac mewn darparu cymorth hefyd. Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen ar-lein.