Cynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal

Topic Status Complete

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol a’r costeffeithiolrwydd o gynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal i asesu a thrin sepsis mewn plant. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i Arfarnu’r Dystiolaeth.

Canlyniad yr arfarniad

 

Daeth Grŵp Asesu Technoleg Iechyd Cymru i’r casgliad nad oes digon o dystiolaeth ar hyn o bryd ynghylch canlyniadau profion procalcitonin ar y pwynt gofal (POCT) i lywio’r gwaith o lunio canllawiau.

Pam yr arfarnwyd y pwnc hwn?

 

Mae sepsis yn gyflwr a allai beryglu bywyd, ond yn aml, mae’n anodd ei ddiagnosio (yn enwedig mewn plant). Mae hyn yn gallu arwain at or-ragnodi  gwrthfiotigau, sy’n cyfrannu at ymwrthedd i gyffuriau, sy’n broblem fyd-eang. Gellir defnyddio Procalcitonin POCT mewn lleoliadau argyfwng i asesu heintiau yn gyflym (i wahaniaethu rhwng heintiau bacteria a feirysol) mewn oedolion a phlant sydd dan amheuaeth o fod yn dioddef o sepsis. Gallai hwyluso penderfyniadau o ran rhagnodi’n gynnar leihau’r risgiau sy’n gysylltiedig ag oedi diagnosis, a lleihau’r tebygrwydd o or-drin cleifion.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER009 06.2018

TER
View PDF

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR006 06.2019

EAR
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.