Cynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal

Statws Testun Cyflawn

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol a’r costeffeithiolrwydd o gynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal i asesu a thrin sepsis mewn plant. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i Arfarnu’r Dystiolaeth.

Canlyniad yr arfarniad

 

Daeth Grŵp Asesu Technoleg Iechyd Cymru i’r casgliad nad oes digon o dystiolaeth ar hyn o bryd ynghylch canlyniadau profion procalcitonin ar y pwynt gofal (POCT) i lywio’r gwaith o lunio canllawiau.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Mae sepsis yn gyflwr a allai beryglu bywyd, ond yn aml, mae’n anodd ei ddiagnosio (yn enwedig mewn plant). Mae hyn yn gallu arwain at or-ragnodi  gwrthfiotigau, sy’n cyfrannu at ymwrthedd i gyffuriau, sy’n broblem fyd-eang. Gellir defnyddio Procalcitonin POCT mewn lleoliadau argyfwng i asesu heintiau yn gyflym (i wahaniaethu rhwng heintiau bacteria a feirysol) mewn oedolion a phlant sydd dan amheuaeth o fod yn dioddef o sepsis. Gallai hwyluso penderfyniadau o ran rhagnodi’n gynnar leihau’r risgiau sy’n gysylltiedig ag oedi diagnosis, a lleihau’r tebygrwydd o or-drin cleifion.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER009 06.2018

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR006 06.2019

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.