DeltaScan-Monitor Cyflwr yr Ymennydd

Statws Testun Cyflawn

Deltascan – Monitor Cyflwr yr Ymennydd ar gyfer diagnosio enseffalopathi acíwt a/neu deliriwm

Crynodeb

 

Mae DeltaScan – Monitor Cyflwr yr Ymennydd, yn ddyfais electroenceffalograffi (EEG) wrth ochr y gwely, sydd â’r nod o benderfynu p’un a ydy claf yn dioddef o ddeliriwm a/neu enseffalopathi acíwt neu beidio. Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar ddefnyddio EEG i ddiagnosio deliriwm, drwy ganolbwyntio ar ddyfeisiau EEG fel DeltaScan. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â symud y pwnc hwn ymlaen i gael ei arfarnu’n llawn, gan fod y dystiolaeth ar ei ddefnydd yn dal i ddatblygu.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.