Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot

Statws Testun Anghyflawn

Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot.

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot yn dangos addewid ar gyfer echdoriad yr ysgyfaint, ond nid oes digon o dystiolaeth ar hyn o bryd i gefnogi mabwysiadu hyn fel mater o drefn.

Mae’r dystiolaeth bresennol yn dangos y gallai llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot wella rhai canlyniadau tymor byr o’i gymharu â dulliau llawfeddygaeth confensiynol, ond ansicr yw’r manteision yn yr hirdymor. Mae llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot yn ddrytach na mathau eraill o lawfeddygaeth.

Mae angen rhagor o ymchwil i ddiffinio effaith bosibl llawfeddygaeth gyda chymorth robot ar oroesiad hirdymor a’r achosion o glefyd yn ailddigwydd a hefyd ar brofiad cleifion ac adferiad yn dilyn llawdriniaeth.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Math o lawdriniaeth sy’n creu archoll mor fach â phosib ar gyfer pobl cael echdoriad i feinwe’r ysgyfaint ar gyfer canser a chyflyrau eraill yw llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot. Mae’r driniaeth bresennol yn cynnwys naill ai llawdriniaeth agored neu ddull gwahanol sy’n creu archoll mor fach â phosib sy’n defnyddio offer a reolir gan gamera ymyrrol (llawfeddygaeth thorasgopig gyda chymorth fideo). Manteision posibl llawfeddygaeth gyda chymorth robot yw y gallai wella manwl gywirdeb llawfeddygol yn ogystal â chynnig llawfeddygaeth lai ymyrrol a bod mwy o feinwe sydd wedi’i heintio yn cael ei thynnu.

 

Crynodeb mewn iaith glir

 

Asesodd Technoleg Iechyd Cymru y defnydd o lawdriniaeth sy’n defnyddio technoleg robotig i gael gwared â meinwe ysgyfaint heintiedig, i helpu GIG Cymru i benderfynu a ddylai fod ar gael i ganolfannau arbenigol.

Mae angen llawdriniaeth ar rai pobl sydd â chanser neu gyflyrau eraill i gael gwared â rhan neu’r cyfan o ysgyfaint heintiedig. Ar hyn o bryd, gellir gwneud hyn naill ai drwy agor wal y frest i gael mynediad i’r ysgyfaint, neu drwy ddefnyddio offerynnau sy’n cael eu harwain gan gamera bach, sy’n mynd i mewn i’r frest drwy doriadau bychain. Mae pa un o’r rhain a ddefnyddir yn gyffredinol, yn dibynnu ar ba mor ddatblygedig yw’r clefyd. Gelwir hyn yn llawdriniaeth thorasig, neu’n llawdriniaeth ar yr organau y tu mewn i’r frest.

Mae llawdriniaeth thorasig gyda chymorth robot yn cael ei berfformio hefyd, trwy un neu gyfres o doriadau bach. Y llawfeddyg sy’n rheoli’r ddyfais robotig. Mae’n cael ei ddefnyddio yn lle symudiadau dwylo a bysedd y llawfeddyg ei hun. Mae hyn yn golygu y gall y llawdriniaeth gael ei pherfformio gyda mwy o gywirdeb ar rannau bychain o’r ysgyfaint, a fyddai fel arall yn anodd i’r llawfeddyg eu cyrraedd.

Ar hyn o bryd, nid yw Canllawiau HTW yn cefnogi’r broses o ddefnyddio llawdriniaeth thorasig gyda chymorth robot fel mater o drefn, oherwydd, er ei fod yn dangos addewid, does dim llawer o dystiolaeth am ei effeithiau hirdymor.  Mae angen cynnal rhagor o ymchwil ar yr effeithiau hirdymor ac ar brofiadau cleifion.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER042 07.2019

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR011 09.2019

Canllaw

GUI010 09.2019

Mae’r canllawiau hyn yn cael eu hailasesu ar hyn o bryd

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.